ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᐢᑭ ᑭ ᑭᒋᐃᑭᑐᐊᐧᐠ ᒪᐣᑐᒥᓂᑯᐃᐧᐣ ᒥᓇ ᑌᐸᑫᑕᑯᓯᐃᐧᐣ ᒋᐱᒧᑕᒪᓱᐊᐧᐨ ᑭᑭᓄᐊᒪᑫᐃᐧᐣ

ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᐢᑭ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᐅᑐᐱᑲᐸᐃᐧᑕᓇᐊᐧ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐠ ᐅᒪᐣᑐᒥᓂᑯᓯᐃᐧᓂᐊᐧ ᒥᓇ ᐅᑐᑭᒪᐃᐧ ᐊᔓᑕᒪᑯᐃᐧᓂᐊᐧᐠ ᐃᐧᓇᐊᐧ ᒋᐱᒧᑕᒪᓱᐊᐧᐨ ᐃᐡᑯᓄᐃᐧᓂ ᐊᐱ ᑲᑭᐃᐡᑲᐧ ᐸᑭᑎᓇᑭᐸᐣ ᑲᓇᑕ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᐊᓂᐣ ᑲᐃᐧᐃᔑ ᐅᓇᑐᐨ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᐅᑎᐡᑯᓄᐃᐧ ᐱᒧᑕᒪᑯᐃᐧᓂᐊᐧ.
“ᓄᑯᑦ ᑲᑭᔑᑲᐠ ᓂᐃᐧᒋᑲᐸᐃᐧᑕᑎᒥᐣ ᐁᑲᓄᑕᒪᐠ ᐁᐧᑎ ᐊᓂᓂᑲᐣ ᑫᓂᔑᓇᑲᐧᓂᐠ ᐅᑎᐡᑯᓄ ᑲᓇᐊᐧᐸᒋᑫᐃᐧᐣ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᐢᑭ ᑲᐃᐧᐣ ᐅᑲᐱᒥᓂᔕᐦᐊᓯᐣ ᑲᓇᑕ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᐅᑐᓇᑯᓂᑫᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᐱᑯ ᓂᓇᐃᐧᐟ ᓂᒪᐣᑐᒥᓂᑯᐃᐧᓂᓇᐣ ᓂᑲᐊᐸᒋᑐᒥᐣ ᒋᐱᒧᓂᑎᓱᔭᐠ, ᐊᔑᐨ ᑲᔦ ᒋᐱᒧᑐᔭᐠ ᐃᐡᑯᓄ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ,” ᑭᐃᑭᑐ ᑭᒋᐅᑭᒪᑲᐣ ᐦᐊᕑᐱ ᔦᐢᓄ. “ᑲᓇᑕ ᐅᑭᒪᐅᐣ ᐅᑭᐱᐸᐧᓇᐃᐧᑐᐣ ᒋᑭᑎᐱᑐᑕᐠ ᑲᐧᔭᐠ ᒋᔑᓇᑯᑐᐨ ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᐅᑎᐡᑯᓂᐠ ᐅᑭᑭᓄᐦᐊᒪᑯᐃᐧᓂᐊᐧ ᑕᐱᐡᑯᐨ ᑲᐃᔑᒥᓇᐧᔑᑐᐨ ᐅᑎᐡᑯᓄᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᑯᐃᐧᓂᐊᐧ ᑯᑕᑭᔭᐠ ᐅᑎᐡᑯᓂᐠ ᐅᒪ ᒥᓯᐁᐧ ᑲᓇᑕ ᐊᐦᑭᐠ.”
ᔦᐢᓄ, ᑭᒋᐅᑭᒪᑲᓀᐢ ᑲᐧᔾᐢ ᑲᑭᑲᒥᐠ ᐁᑲᐧ ᐊᔑᐨ ᐅᑭᒪᑲᓇᐠ, ᐅᓇᔓᐁᐧᐃᐧᓂᓂᐊᐧᐠ, ᑲᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧᐊᐧᐨ ᐅᑎᐡᑯᓄᐦᐃᐁᐧᐠ, ᑭᒋᐦᐊᐠ, ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᐅᐡᑲᑎᓴᐠ ᐅᑭᐸᑭᑎᓇᓇᐊᐧ ᐅᑐᓀᑕᒧᐃᐧᓂᐊᐧ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᐢᑭ ᐅᑭᒋᐃᐧᐣᑕᒪᑫᐃᐧᐣ ᓂᒪᐣᑐᒥᓂᑯᐃᐧᓂᓇᐣ ᒥᓇ ᓂᑕᔓᑕᒪᑯᐃᐧᓂᓇᐣ ᒋᐱᒧᑕᒪᓱᔭᐠ ᐃᐡᑯᓄ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᑭᐊᓂᑭᔑᑐᐊᐧᐨ ᐅᒪᐊᐧᒋᐦᐃᑐᐃᐧᓂᐊᐧ ᑲᐡᑲᑎᓄᐱᓯᑦ 5-7 ᐅᑭᒪᑲᓇᐠ ᑲᑭᐃᐡᑯᓄᐃᐧ ᐊᓂᒧᒋᑫᐃᐧ ᓇᑭᐡᑲᑐᐊᐧᐨ. ᐊᐊᐧᔑᒣ 200 ᑭᐃᔕᐊᐧᐠ ᐅᑎᔕᑕᒪᑫᐠ ᐃᒪ ᑲᑭᒪᐊᐧᒋᐦᐃᑎᓇᓂᐊᐧᐠ ᑊᕑᐃᐣᐢ ᐊᕑᑐᕑ ᑲᐯᔑᐃᐧᑲᒥᑯᐠ ᑕᐣᑐᕑ ᐯ ᐅᑌᓇᐠ.
“ᓂᑕᔭᒥᐣ ᑫᓂᔑᐅᓇᒋᑫᔭᐠ, ᓂᐊᐧᐸᑕᒥᐣ ᐊᓂᐣ ᑫᓂᔑᐱᒧᓴᑕᒪᐠ ᓂᑎᐡᑯᓄᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᓇᐣ,” ᐃᑭᑐ ᑲᑭᑲᒥᐠ. “ᐊᔕ ᓂᑭᐱᓇᓇᑭᐡᑲᐊᐧᒥᐣ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᐊᐊᐧᔑᒣ ᒥᑕᓱᔭᑭ (ᐊᓂᐣ ᑫᑭᐃᔑᓇᑲᐧᑭᐸᐣ ᐃᐧᑕᓄᑭᒥᑐᐃᐧ ᓇᑯᒥᑐᐃᐧ ᐯᐸᓄᐣ ᒥᓇ ᐃᐡᑯᓄᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧ ᑲᓇᐊᐧᐸᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᐊᐧᐁᐧ ᑲᓇᑕ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ) ᓂᓇᑕᐁᐧᐣᑕᒥᐣ ᒋᑭᔑᐅᓇᒋᑲᑌᐠ.”
ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᐢᑭ ᒥᓇ ᑲᓇᑕ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᑭᒪᓯᓇᐦᐅᑎᓱᐸᓂᐠ ᐃᐧᑕᓄᑭᒥᑐᐃᐧ ᓇᑯᒥᑐᐃᐧ ᐯᐸᓂ ᐊᓂᐣ ᑫᐃᔑᑲᐸᐃᐧᒪᑲᐠ ᐱᒧᓂᑎᓱᐃᐧᓂᐠ ᒥᓇ ᐃᐡᑯᓄ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ ᒣᑲᐧᐨ ᐅᐱᒪᐊᒧᐃᐧᐱᓯᑦ 1999; ᑭᐊᓂᒧᑕᒪᑎᐸᓂᐠ ᑲᑭ ᑭᑭᓇᐊᐧᑕᓯᓇᐦᐃᑲᑌᐠ ᓇᑯᒥᑎᐃᐧᐣ ᑲᓂᑲᓇᑌᐠ ᑫᐃᔑᑲᐸᐃᐧᒪᑲᐠ ᐱᒧᓂᑎᓱᐃᐧᓂᐠ ᒥᓇ ᐃᐡᑯᓄ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ ᒣᑲᐧᐨ ᓴᑭᐸᑲᐃᐧᐱᓯᑦ 2007 ᐁᑲᐧ ᐊᐱᐣ ᑲᑭᔭᓂᔑᒋᑲᑌᐠ ᓇᑯᒥᑐᐃᐧᐣ ᑲᓂᑲᓇᑌᐠ ᑫᐃᔑᑲᐸᐃᐧᒪᑲᐠ ᐱᒧᓂᑎᓱᐃᐧᓂᐠ ᒥᓇ ᐃᐡᑯᓄ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ ᑲᑭ ᑭᑭᓇᐊᐧᑕᓯᓇᐦᐅᑎᓱᐊᐧᐨ ᐅᐸᐡᑯᐃᐧᐱᓯᑦ 2009.
ᐁᑲᐧ ᐅᐁᐧ ᑲᑭᐸᑭᑎᓂᑲᑌᐠ ᑭᒋᐃᑭᑐᐃᐧᐣ ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᐃᐡᑯᓄᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᐃᐧᒧᑕᒪᓱᐨ ᑲᓄᓇᑲᓄ ᑲᓇᑕ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᒋᑭᑌᐣᑕᒪᑫᐨ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᐢᑭ ᐅᒪᐣᑐ ᒥᓂᑯᐃᐧᐣ ᒋᐱᒧᑕᒪᓱᐨ ᐃᐡᑯᓄ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂ; ᒋᑲᓇᐁᐧᐣᑕᒪᑫᐨ ᐃᐡᑯᓄᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᑕᒪᑫᐃᐧᓂ ᑭᒋᐅᑭᒪ ᑲᑭᐊᔓᑕᒪᐊᐧᐸᐣ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᐢᑭ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᐃᐃᒪ ᐃᓀᑫ ᒋᕑᐃᑎ 9 ᒥᓇ ᒋᕑᐃᑎ 5 ᒪᓯᓇᐦᐅᑎᓱᐃᐧᓂᐠ; ᒋᓂᓯᑕᐃᐧᓇᐠ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᐢᑭ ᐁᑭᐊᓀᐧᑕᐠ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᑲᐃᐧᐃᓇᑕᒪᐊᐧᐨ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐣ ᐅᑎᐡᓄᐃᐧ ᐅᓇᑯᓂᑫᐃᐧᓂ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᒋᐃᐧᒋᑲᐸᐃᐧᑕᐊᐧᐨ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᐢᑭ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐣ ᑲᑌᐸᑫᑕᑯᓯᓂᐨ ᒋᐱᒧᑕᒪᓱᓂᐨ ᐃᐡᑯᓄᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂ.
“ᐅᐡᑭᒪᒋᓭ ᓄᑯᑦ ᑲᑭᔑᑲᐠ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᐢᑭ ᐅᓂᑲᓂᑕᒪᑫᐠ ᑲᐃᐧᒋᑲᐸᐃᐧᑕᑎᐊᐧᐨ ᐁᒪᐡᑲᐁᐧᐣᑕᒪᐠ ᑭᒪᐣᑐᒥᓂᑯᐃᐧᓂᓇᐣ ᒋᐊᓂ ᑲᐧᔭᒋᑕᒪᐊᐧᔭᑭᑕᐧ ᐅᑎᐡᑯᓄᐦᐃᑯᐃᐧᓂᐊᐧ ᑭᑕᐊᐧᔑᔑᒥᓇᓂᐠ ᒥᓇ ᑭᑕᐊᐧᔑᔑᒥᓇᓂᐠ ᐅᑕᐊᐧᔑᔑᒥᐊᐧ,” ᑭᐃᑭᑐ ᑲᑭᑲᒥᐠ. “ᑭᓇᐃᐧᐟ ᑭᑲᓇᐊᐧᐸᒥᑯᒥᐣ ᒪᐊᐧᐨ ᐁᑭᒋᓀᑕᑲᐧᐠ ᐊᓄᑭᐃᐧᐣ ᒋᐸᒥᐦᐊᑭᑕᐧ ᑭᑕᐊᐧᔑᔑᒥᓇᓂᐠ ᒥᓇ ᑫᔭᓂᐸᐱᒪᑎᓯᐊᐧᐨ ᒋᐅᐣᒋᑕᒪᐊᐧᔭᑭᑕᐧ ᑫᓂᑭᑕᐸᒋᑐᐊᐧᐨ ᐯᑭᐡ ᑲᔦ ᒋᔑᑎᐸᐸᒋᑫᒪᑲᐠ ᑭᑕᓂᔑᓂᓂᐊᐧᑎᓯᐃᐧᓇᓂᐠ, ᑲᑭᒋᓀᑕᒪᐠ, ᒥᓇ ᑲᔭᐡ ᑲᑭᐱᑐᑕᒪᐠ ᐁᑲᐧ ᑲᔦ ᒋᑭᐅᐣᒋ ᐸᔭᑕᑭ ᐱᒪᑎᓯᐊᐧᐨ, ᒋᒥᓄᔭᐊᐧᐨ ᒥᓇ ᐱᑯ ᒋᑭᐊᓂ ᑌᐱᓇᒧᐊᐧᐨ ᑫᐅᒋᐱᒪᒋᐦᐅᐊᐧᐨ, ᐁᑲᐧ ᑕᐡ ᓄᑯᑦ ᑲᑭᔑᑲᐠ ᐊᔕ ᓂᒪᑕᓄᑲᑕᒥᐣ ᒋᑲᒋᑎᓇᒪᓱᔭᐠ.”
ᑲᑭᑲᒥᐠ ᑭᐃᑭᑐ “ᑲᔭᑲᐧᑌᐠ ᐅᓇᔓᐁᐧᐃᐧ ᑎᐯᐣᒋᑫᐃᐧᐣ ᒋᐱᒥᓂᔕᐦᐃᑲᑌᐠ” ᒥᐦᐅᒪ ᒪᔭᑦ ᑫᑭᐅᐣᒋ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᓭᑭᐸᐣ ᒋᑲᐡᑭᒋᑲᑌᐠ ᑫᑭᐃᐧᒋᐦᐃᑯᐊᐧᐸᐣ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᐃᐡᑯᓄᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂ.
“ᑭᑭᐱᐊᐧᐸᑕᒥᐣ ᐊᔕ ᐁᐧᑎ ᐊᐊᐧᔑᒣ ᒥᑕᓱᒥᑕᓇ ᑕᓱᔭᑭ ᑲᑭᐱᔑᓇᓇᑭᐡᑲᒪᐠ ᐁᐸᔭᑌᓇᑲᐧᐠ ᐁᑲ ᑕᑲᐨ ᐸᑲᐣ ᐊᐃᐧᔭ ᓇᐣᑕ ᒥᓇ ᐸᑲᐣ ᒋᑭᐅᒋ ᐸᐸᒥᓯᑲᑕᒪᑯᔭᑭᐸᐣ ᐁᐧᑎ ᐊᓂᓂᑲᐣ ᑫᐃᔑᓇᑲᐧᐠ ᑭᑎᐡᑯᓄᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᓇᐣ,” ᐃᑭᑐ ᑲᑭᑲᒥᐠ. “ᑭᓇᐃᐧᐟ ᑲᐅᓀᐣᑕᒥᐣ ᒥᓇ ᑭᓇᐃᐧᐟ ᐅᐁᐧ ᑭᐸᑯᓭᑕᒧᐃᐧᓂᓇᐣ, ᑭᐸᐊᐧᒧᐃᐧᓂᓇᐣ, ᑭᐃᐧᔭᓂᐊᐧᐸᑕᒥᐣ ᐁᑲᐧ ᑕᐡ ᐅᐣᒋᑕ ᐃᓯᓭ ᒋᐅᑕᐱᓇᒪᓱᔭᐠ ᒋᐸᐸᒥᓯᔭᐠ ᐅᐁᐧ ᒋᐊᓄᑲᑕᒪᐠ.”
ᓄᑯᒥᑫ ᑲᑭᐸᑭᑎᓂᑲᑌᑭᐣ ᑕᓯᐣ ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᐅᑎᐡᑯᓂᐠ ᑲᑭᔑᑐᐊᐧᐨ ᐅᑎᐡᑯᓄᐃᐧᓂᐊᐧ (ᒣᑲᐧᐨ 2004-2009) ᐃᒪ ᓇᐣᑕ 36 ᐳᕑᓭᐣᐟ ᐅᑭᑭᔑᑐᓇᐊᐧ ᐁᑲᐧ ᐃᐧᐣ ᑯᑕᑭᔭᐠ ᑲᐃᓇᑲᓀᓯᐊᐧᐨ ᒥᓯᐁᐧ ᑲᓇᑕ ᐅᑭᑭᔑᑐᓇᐊᐧ ᐅᑎᐡᑯᓄᐃᐧᓂᐊᐧ 72 ᐳᕑᓭᐣᐟ ᒥᓂᑯᐠ, ᑭᐃᑭᑐᒪᑲᐣ ᑲᓇᑕ ᐅᑭᒪᑲᓇᐠ ᑲᒪᒪᐃᐧᓄᐊᐧᐨ ᐅᑎᐸᒋᒧᐃᐧᓂᐊᐧ ᒣᑲᐧᐨ ᐅᐱᒪᐊᒧᐃᐧᐱᓯᑦ 2012 ᐅᑭᒪᑲᓇᐠ ᐃᐡᑯᓄᐃᐧ ᐊᓂᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᑭᐅᐣᒋ ᒪᐊᐧᒋᐦᐃᑐᐊᐧᐸᐣ.
ᑲᑭᑲᒥᐠ ᐃᑭᑐ ᒥᔑᐣ ᐁᐧᒥᑯᔑᐅᑌᓇᐃᐧᑭᒪᐠ ᑌᑎᐸᐦᐃ ᑭᐁᐧᑎᓄᐠ ᐅᐣᑌᕑᐃᔪ ᐅᐃᐧᒋᑲᐸᐃᐧᑕᓇᐊᐧ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᐢᑭ ᐅᑭᒪᐠ ᑲᐃᐧᔑ ᑲᑫᐧᐅᓂᑲᐸᐃᐧᑕᒧᐊᐧᐨ ᐅᑎᐡᑯᓄ ᑲᓇᐊᐧᐸᒋᑫᐃᐧᓂᐊᐧ.
“ᒥᐢᑕᐦᐃ ᑭᐅᐣᒋᒪᒋᓂᐁᐧᐸᐦᐃᑫᒪᑲᐣ ᐅᓇᑯ ᐊᐱ ᐃᓂᐁᐧᓂᐊᐧᐣ ᓂᔑᐣ ᐁᐧᒥᑎᑯᔑᐃᐧ ᑕᔑᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᑲᑭᐃᐧᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᐁᐃᐧᒋᑲᐸᐃᐧᑕᑯᔭᐠ ᐱᒧᓂᑎᓱᐃᐧᓂᐠ ᒥᓇ ᐃᐡᑯᓄ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᒋᑭᑲᑫᐧ ᔕᐳᓂᑲᑌᑭᐸᐣ ᓇᑯᒥᑐᐃᐧᐣ ᒋᒪᓯᓇᐦᐅᑎᓱᓇᓂᐊᐧᐠ,” ᑲᑭᑲᒥᐠ ᐃᑭᑐ. “ᒥᑐᓂ ᐱᑯ ᓂᐯᔕᐧᐸᑕᒥᐣ - ᒋᑭᐊᓂ ᑲᒋᑎᓇᒪᐠ ᒋᑭᔑᐅᓇᑐᔭᐠ ᒋᐊᔭᑎᐯᐣᑕᒪᐠ ᐃᐡᑯᓄ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ.”
ᔕᑊᓫᐅ ᐅᒪᐡᑭᑯ ᐃᐡᑯᓂᑲᐣ ᐅᑭᒪᑲᐣ ᑭᐟ ᑲᐧᕑᐢᑎᐣ ᑭᐃᑭᑐ ᐅᐁᐧᓂ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᑲᐃᐧᔑᑲᑫᐧ ᐅᓇᑕᒪᐊᐧᐨ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐣ ᑫᐃᔑᐱᒧᒋᑲᑌᓂᐠ ᐅᑎᐡᑯᓄᐦᐃᑯᐃᐧᓂᐊᐧ ᒥᑐᓂ ᐅᑲᑭᒋ ᐸᑭᑌᐡᑲᑯᓇᐊᐧ ᐃᒪ ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᑕᔑᑫᐃᐧᓇᐣ.
“ᑲᑭᓇᑕᔑᑫᐃᐧᓇᐣ ᐅᑲᐸᑭᐡᑲᑯᓇᐊᐧ; ᐁᐧᑎ ᑲᔦ ᑫᔭᓂ ᐊᔭᓂᑫ ᐱᒪᑎᓯᐊᐧᐨ ᐅᑲᐸᑭᑌᐡᑲᑯᓇᐊᐧ,” ᐃᑭᑐ ᑲᐧᐢᑎᐣ. “ᑫᒋᐊᐧᐠ ᐃᑯ ᐅᑲᐅᐣᒋ ᓄᑎᓂᑯᓇᐊᐧ ᐊᐊᐧᔑᔕᐠ, ᑭᐃᔑᓇᑯᒋᑲᑌ ᒋᐅᒋ ᐧᐁᒥᑎᑯᔑᐊᐧᒋᐦᐊᑲᓄᐊᐧᐨ ᐁᑲᐧ ᑕᐡ ᑲᑲᑫᐧ ᓇᑲᓇᒥᐣ ᐅᐁᐧ ᐁᑲ ᐅᓇᑯᓂᑫᐃᐧᓂᐠ ᒋᔑᐱᐣᑎᑫᓭᐠ.”
ᑲᐧᕑᑎᐣ ᑭᐃᑭᑐ ᑲᐃᐧᐣ ᐃᐧᑲ ᑲᐧᔭᐠ “ᑌᐯᐧ ᒋᑭᐱᐅᐣᒋ ᑲᑫᐧᒋᒪᑲᓄᐊᐧᐨ” ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᐅᐁᐧᓂ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᑲᐃᐧᐅᓇᑐᐨ ᐅᑎᐡᑯᓄᐃᐧ ᐅᓇᑯᓂᑫᐃᐧᐣ ᑫᐱᒥᓂᔕᐦᐊᐠ ᐊᓂᔑᓂᓂ.
“ᑲᐃᐧᐣ ᐃᐧᑲ ᒋᑭᐅᐣᒋ ᐱᒥᓂᔕᐦᐃᑲᑌᐠ ᐃᒪ ᐃᓀᑫ ᓂᑲᐣ ᑲᑫᐧᒋᒥᐁᐧᐃᐧᓂᐠ ᑭᐡᐱᐣ ᒋᐃᓀᐣᑕᒪᐠ ᐅᐁᐧ ᒋᑐᒋᑲᑌᐠ,” ᐃᑭᑐ ᑲᐧᕑᐢᑎᐣ. “ᐱᒥᑯ ᐁᔑᓇᑲᐧᐠ ᐸᑲᐣ ᐁᐅᐣᒋ ᓇᓄᑕᒪᐠ ᑲᐃᐧᔭᓂᐊᐃᔑᒋᑫᐨ ᐁᑲᐧ ᓇᐱᐨ ᓂᒥᓇᐧᑲᑌᑕᒥᐣ ᐅᐁᐧ ᑲᑐᑕᐠ ᒥᑕᐡ ᑫᑐᑕᒪᐠ ᒋᓇᓇᑲᐡᑲᒪᐠ.”
ᑲᓇᑕ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᐅᑭᐃᐧᐣᑕᓇᐸᐣ ᐅᐱᐸᐊᒧᐃᐧᐱᓯᑦ 22 ᑲᐃᓇᑭᓱᓂᐨ ᑲᐃᐧᐸᑭᑎᓇᐠ ᐅᑐᐡᑭᐃᐡᑯᓄᐃᐧ ᐅᓇᒋᑫᐃᐧᐣ ᑫᐊᐸᒋᑐᐊᐧᐨ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ.
“ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᐅᒪᐡᑲᐃᐧ ᑌᐯᐧᑕᐣ ᑲᑭᓇ ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᐅᑎᐡᑯᓂᐠ ᒥᓯᐁᐧ ᐅᒪ ᑲᓇᑕ ᐊᐦᑭᐠ ᑲᑲᐯᔑᐊᐧᐨ ᐃᓀᐣᑕᑯᓯᐊᐧᐠ ᒋᑕᔑᐃᐡᑯᓄᐦᐃᐣᑕᐧ ᑲᐱᒥᓂᔕᐦᐃᑲᑌᓂᐠ ᐱᑭᓯᑎᐯᐣᒋᑫᐃᐧ ᐊᐦᑭᐠ ᒥᓇ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᑎᐯᐣᒋᑫᐃᐧ ᐊᐦᑭᐣ ᐅᒪ ᑲᓇᑕ ᑲᐃᓇᑌᑭᐣ ᐅᓇᒋᑫᐃᐧᓇᐣ, ᐯᑭᐡ ᒋᑭᒋᓀᒋᑲᑌᓂᐠ ᐅᑕᓂᔑᓂᓂᐊᐧᑎᓯᐃᐧᓂᐊᐧ, ᐅᑎᔑᑭᔐᐧᐃᐧᓂᐊᐧ, ᐅᑌᐸᑫᑕᑯᓯᐃᐧᓂᐊᐧ ᒥᓇ ᐅᑕᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᐊᔓᑕᒪᑯᐃᐧᓂᐊᐧ,” ᑭᐃᑭᑐ ᐯᕑᓇᐟ ᐸᓫᑲᐧᕑᐟ, ᑲᐅᑭᒪᐃᐧᐨ ᑲᓇᑕ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᑲᓇᐊᐸᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᒥᓇ ᑭᐁᐧᑎᓄᐠ ᒪᒋᑕᐃᐧᓇᐣ. “ᐅᐁᐧ ᐃᐡᑯᓄᐃᐧᐣ ᑲᐧᐃᐃᔑᐅᓇᒋᑲᑌᐠ ᓂᑲᐣ ᒋᑲᓇᐊᐧᐸᒥᐣᑕᐧ ᐅᑎᐡᑯᓂᐠ ᒥᓇ ᒋᑫᒋᓇᐊᐧᑕᒪᐃᐧᐣᑕᐧ ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᐅᑎᐡᑯᓂᐠ ᑫᐃᐧᓇᐊᐧ, ᑐᑲᐣ ᐃᑯ ᑲᑭᓇ ᑲᓀᑎᔭᐣ ᑲᐃᓇᑭᓱᐊᐧᐨ, ᒋᑌᐱᓇᒧᐊᐧᐨ ᑲᒥᓇᐧᔑᓂᐠ ᑭᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐃᐧᓂ.”
ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᐅᑎᐡᑯᓂᐠ ᐁᒪᒪᐊᐧᓄᑲᓂᑕᐧ: ᑲᑭᐅᓇᓯᓇᐦᐃᑲᑌᐠ ᑫᐃᓇᑌᐠ ᐅᐡᑭ ᐃᐡᑯᓄᐃᐧ ᐅᓇᑯᓂᑫᐃᐧᐣ ᑫᐊᐸᒋᑐᐊᐧᐨ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᒥᔑᐣ ᑲᐊᒋᑲᑌᐊᐧᐣ ᑫᑭᐅᐣᒋᐅᑕᐱᓇᒧᐊᐧᐨ, ᑐᑲᐣ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᒋᒪᒪᐊᐧᓄᑲᑕᒧᐊᐧᐨ ᒋᐅᓇᓴᐊᐧᐨ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᑫᐱᒥ ᐃᐡᑯᓂᐃᐧ ᓂᑲᓂᐡᑭᑫᑕᒪᑫᐊᐧᐨ ᓇᓇᑲ ᐃᐡᑯᓄᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᑫᒥᓂᑕᐧ ᐅᑎᐡᑯᓂᐠ ᒥᓇ ᑫᐊᐸᑕᑭᐣ ᐃᐡᑯᓄᑲᒥᑯᐣ.
ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᐃᑭᑐᒪᑲᐣ ᐁᐃᐧᐃᓇᒋᑲᑌᐠ ᐃᑭᐁᐧᓂᐊᐧᐠ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᐅᑲᐅᓇᑐᓇᐊᐧ ᒋᓇᑯᒥᑐᐊᐧᐨ ᐅᐣᑌᕑᐃᔪ ᐅᑭᒪᐃᐧᓂᐠ ᐃᐡᑯᓄᐃᐧ ᐅᑕᐱᑕᒪᑫᐃᐧᓂᐠ ᑲᐸᐸᒥᓯᐊᐧᐨ ᒋᑕᔑᐃᐡᑯᓄᐦᐃᑕᐧ ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᐅᑎᐡᑯᓂᐠ ᐊᑲᐧᒋᐠ ᐃᐡᑯᓂᑲᓂᐠ ᓇᐣᑕ ᒥᓇ ᒋᐱᒧᑐᐊᐧᐨ ᐱᐣᒋᐃᐡᑯᓂᑲᓂᐠ ᐃᐡᑯᓄᑲᒥᑯᓂ ᒥᓇ ᒋᐅᓇᑐᐊᐧᐨ ᒋᑎᐱᓇᐁᐧ ᐱᒧᑐᐊᐧᐨ ᐃᐡᑯᓄᐃᐧᓂ, ᐁᑲᐧ ᐊᐱᐣ ᐅᐁᐧ ᑲᐃᐧᐊᐸᑕᐠ ᐅᓇᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᐃᐧᐣ ᐃᒪ ᐅᑲᐅᐣᒋ ᑲᓇᐊᐧᐸᒥᑯᓇᐊᐧᓯᐣ.
ᑲᓇᑕ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᑭᐃᑭᑐ ᑭᐊᔭᑭᓀ ᑲᑲᑫᐧᒋᒥᐁᐧ ᐊᐊᐧᔑᒣ 600 ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᑕᔑᑫᐃᐧᓇᐣ ᒥᓯᐁᐧ ᑲᓇᑕ ᒥᓇ ᑯᑕᑭᔭᐠ ᑲᐅᒋᐸᐸᒥᓯᐊᐧᐨ ᐃᒪ ᐊᐦᑭᐃᐧ ᑎᐯᐣᒋᑫᐃᐧᓂᐠ ᐊᐃᓇᓀᐊᐧ ᑲᑭᐅᒋ ᓇᓇᑭᐡᑲᑎᓇᓂᐊᐧᑭᐸᐣ, ᐊᐊᐧᔑᒣ 54 ᒪᒪᑕᐃᐧᐱᐊᐧᐱᑯᐠ ᑭᐅᐣᒋ ᒪᐊᐧᒋᐦᐃᑎᓇᓂᐊᐧᐣ ᑲᑭ ᑕᑎᐸᒋᒧᑕᑎᓇᓂᐊᐧᐠ ᒥᓇ ᐁᑭᐊᐧᐃᐧᐣᑕᒪᑲᓄᐊᐧᐠ ᒪᓯᓇᑌᓯᒋᑫᐃᐧᓂᐠ ᒥᓇ ᒪᒋᑭᑐᐃᐧᓂᐠ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᐃᒪ ᐱᐊᐧᐱᑯᐠ 631 ᐅᑭᐸᑭᑎᓇᓇᐊᐧ ᐅᓇᑫᐧᐁᐧᔑᒥᐁᐧᐃᐧᓂᐊᐧ.
ᐅᑭᒪᐅᓂ ᐊᓄᑭᓇᑲᐣ ᑫᕑᐅᓫᐃᐣ ᐯᓂᐟ, ᓫᐃᐳᕑᐊᓫ ᐅᑭᒪᐃᐧᓂᐠ ᑲᓇᑕ ᑲᐊᓄᑭᐨ ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᑲᓇᐊᐧᐸᒋᑫᐃᐧᓂᐠ, ᑭᐃᑭᑐ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᑲᐃᐧᐃᔑᐅᓇᑕᒪᑫᐨ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᐅᑎᐡᑯᓄᐃᐧ ᐱᒧᑕᒪᑯᐃᐧᓂᐊᐧ ᑭᐊᓇᐁᐧᐣᒋᑲᑌ ᒥᓯᐁᐧ ᐊᐧᑲᐦᐃ ᑲᐊᐱᑕᑲᒥᑲᐠ ᑲᓇᑕ ᐊᐦᑭᐠ ᒣᑲᐧᐨ ᐅᐱᒪᐊᒧᐃᐧᐱᓯᑦ 24 ᑲᑭᐊᓂᒧᒋᑲᓂᐊᐧᑭᐸᐣ ᑭᒋᐅᑭᒪᐃᐧᑲᒥᑯᐠ.
“ᑲᐃᐧᓂᐣ ᑲᐧᐣᑕᐧ ᑲᐅᐣᒋ ᐊᐧᐊᐧᓀᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ,” ᑭᐃᑭᑐ ᐯᓂᐟ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᑭᐊᓂᒧᒋᑲᓂᐊᐧᐠ. “ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᑲᐃᐧᐃᔑᐅᓇᒋᑫᐨ ᑲᐃᐧᐣ ᐅᐱᓯᐢᑫᐣᑕᓯᐣ ᒋᒪᒋᓴᐦᐃᐁᐧᒪᑲᓂᐠ ᐁᑲ ᒪᔭᑦ ᒋᔑᒥᓂᑕᐧ ᔓᓂᔭᐣ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ. ᐁᑲᐧ ᑕᑯᐨ ᐁᑲᑫᐧᑐᑕᐊᐧᐨ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐣ ᐅᐡᑭ ᐅᓇᑯᓂᑫᐃᐧᓇᐣ ᐁᓂᑲᑫᐧ ᐅᓇᑕᒪᐊᐧᐨ ᑫᐱᒥᓂᔕᐦᐊᒧᐊᐧᐨ ᐁᑲᐧ ᑲᐃᐧᐣ ᑲᓇᑫ ᑫᑯᓇᐣ ᐊᐣᑎ ᑫᓂᔑᐱᒥᐃᐧᒋᐦᐊᐨ ᒋᔑᐊᔓᑕᒪᐊᐧᐨ. ᑫᑯᓀᐣ ᑭᔭᐱᐨ ᐁᐅᐣᒋᑐᑕᐠ ᑭᒋᐅᑭᒪ ᐁᑲ ᓇᐣᑕ ᐁᐃᐧᐃᔑᑲᑫᐧ ᒪᒥᓄᐱᑕᒪᑫᐨ ᑲᐱᒥ ᒪᒋᑲᓇᐊᐧᐸᒥᐣᑕᐧ ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᐅᑎᐡᑯᓂᐠ ᐁᑲ ᐃᐧᑲ ᑫᐃᔑᑌᐱᓭᐊᐧᐨ ᔓᓂᔭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓂᐠ ᐃᓀᑫ?”
ᐯᓂᐟ ᐃᑭᑐ ᑭᔭᐱᐨ ᐊᐊᐧᔑᒣ ᐊᓇᑭ ᑕᑲᐧᑭᐣ ᐅᑭᒪᐅᓂ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ, ᐊᐊᐧᔑᒣ ᐊᓇᑭᒪᓯᓇᐦᐃᑲᓂᐊᐧᐠ, ᒥᓇ ᐊᐊᐧᔑᒣ ᐊᓇᑭᑲᑫᐧ ᐅᒪᐡᑲᐃᐧᓯᐃᐧᓂᐨ ᑭᒋᐅᑭᒪ ᑲᐃᐧᐣ ᐃᒪ ᑕᑭᐅᐣᒋᒪᑲᓯᓄᐣ ᐊᐊᐧᔑᒣ ᐊᐱᑕ ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᐅᑎᐡᑯᓂᐠ ᐁᑲ ᑲᑭ ᑭᔑᑐᐊᐧᐨ ᐅᑎᐡᑯᓄᐃᐧᓂᐊᐧ.
“ᑲᐧᐣᓱᕑᐱᑎᑊ ᐅᑭᒪᐠ ᐃᓇᐊᐧ ᑕᑭᑲᑫᐧ ᔕᑯᑎᓂᑫᐸᓂᐠ ᒋᑭᐱᑎᓇᒧᐊᐧᐨ ᐅᐁᐧᓂ ᐁᑲ ᑲᒥᓇᐧᔑᓂᐠ ᑫᓂᒪᒋᑐᒋᑫᒪᑲᓂᐠ ᐅᓇᒋᑫᐃᐧᓂ, ᐁᑲᐧ ᑕᐡ ᒋᑭᐅᓇᐱᐦᐃᐁᐧᐊᐧᐸᐣ ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᑕᓇᐱᐃᐧᓇᐣ ᒋᐊᐧᐁᐧᓇᑐᐊᐧᐨ ᑫᑭᐊᓄᑭᐊᐧᑫᐊᐧᐨ, ᒋᐅᓇᐸᑕᒧᐊᐧᐨ ᒥᓂᑯᐠ ᔓᓂᔭ ᑫᐃᔑᐱᒥ ᐸᐸᑭᑎᓂᐨ ᐱᒥᐃᐧᒋᐦᐃᑯᐊᐧᐨ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᐃᐧᓇᐊᐧ ᒋᐱᒧᑕᒪᓱᐊᐧᐨ ᐅᑎᐡᑯᓄᐃᐧ ᐊᓄᑭᐃᐧᓂᐊᐧ.”
ᓇᐣᑕ ᒥᓇ ᐸᑲᐣ ᒋᑭᐅᒋ ᐸᐸᒥᓯᑲᑕᒪᑯᔭᑭᐸᐣ ᐁᐧᑎ ᐊᓂᓂᑲᐣ ᑫᐃᔑᓇᑲᐧᐠ ᑭᑎᐡᑯᓄᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᓇᐣ,” ᐃᑭᑐ ᑲᑭᑲᒥᐠ. “ᑭᓇᐃᐧᐟ ᑲᐅᓀᐣᑕᒥᐣ ᒥᓇ ᑭᓇᐃᐧᐟ ᐅᐁᐧ ᑭᐸᑯᓭᑕᒧᐃᐧᓂᓇᐣ, ᑭᐸᐊᐧᒧᐃᐧᓂᓇᐣ, ᑭᐃᐧᔭᓂᐊᐧᐸᑕᒥᐣ ᐁᑲᐧ ᑕᐡ ᐅᐣᒋᑕ ᐃᓯᓭ ᒋᐅᑕᐱᓇᒪᓱᔭᐠ ᒋᐸᐸᒥᓯᔭᐠ ᐅᐁᐧ ᒋᐊᓄᑲᑕᒪᐠ.”
ᓄᑯᒥᑫ ᑲᑭᐸᑭᑎᓂᑲᑌᑭᐣ ᑕᓯᐣ ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᐅᑎᐡᑯᓂᐠ ᑲᑭᔑᑐᐊᐧᐨ ᐅᑎᐡᑯᓄᐃᐧᓂᐊᐧ (ᒣᑲᐧᐨ 2004-2009) ᐃᒪ ᓇᐣᑕ 36 ᐳᕑᓭᐣᐟ ᐅᑭᑭᔑᑐᓇᐊᐧ ᐁᑲᐧ ᐃᐧᐣ ᑯᑕᑭᔭᐠ ᑲᐃᓇᑲᓀᓯᐊᐧᐨ ᒥᓯᐁᐧ ᑲᓇᑕ ᐅᑭᑭᔑᑐᓇᐊᐧ ᐅᑎᐡᑯᓄᐃᐧᓂᐊᐧ 72 ᐳᕑᓭᐣᐟ ᒥᓂᑯᐠ, ᑭᐃᑭᑐᒪᑲᐣ ᑲᓇᑕ ᐅᑭᒪᑲᓇᐠ ᑲᒪᒪᐃᐧᓄᐊᐧᐨ ᐅᑎᐸᒋᒧᐃᐧᓂᐊᐧ ᒣᑲᐧᐨ ᐅᐱᒪᐊᒧᐃᐧᐱᓯᑦ 2012 ᐅᑭᒪᑲᓇᐠ ᐃᐡᑯᓄᐃᐧ ᐊᓂᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᑭᐅᐣᒋ ᒪᐊᐧᒋᐦᐃᑐᐊᐧᐸᐣ.
ᑲᑭᑲᒥᐠ ᐃᑭᑐ ᒥᔑᐣ ᐁᐧᒥᑯᔑᐅᑌᓇᐃᐧᑭᒪᐠ ᑌᑎᐸᐦᐃ ᑭᐁᐧᑎᓄᐠ ᐅᐣᑌᕑᐃᔪ ᐅᐃᐧᒋᑲᐸᐃᐧᑕᓇᐊᐧ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᐢᑭ ᐅᑭᒪᐠ ᑲᐃᐧᔑ ᑲᑫᐧᐅᓂᑲᐸᐃᐧᑕᒧᐊᐧᐨ ᐅᑎᐡᑯᓄ ᑲᓇᐊᐧᐸᒋᑫᐃᐧᓂᐊᐧ.
“ᒥᐢᑕᐦᐃ ᑭᐅᐣᒋᒪᒋᓂᐁᐧᐸᐦᐃᑫᒪᑲᐣ ᐅᓇᑯ ᐊᐱ ᐃᓂᐁᐧᓂᐊᐧᐣ ᓂᔑᐣ ᐁᐧᒥᑎᑯᔑᐃᐧ ᑕᔑᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᑲᑭᐃᐧᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᐁᐃᐧᒋᑲᐸᐃᐧᑕᑯᔭᐠ ᐱᒧᓂᑎᓱᐃᐧᓂᐠ ᒥᓇ ᐃᐡᑯᓄ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᒋᑭᑲᑫᐧ ᔕᐳᓂᑲᑌᑭᐸᐣ ᓇᑯᒥᑐᐃᐧᐣ ᒋᒪᓯᓇᐦᐅᑎᓱᓇᓂᐊᐧᐠ,” ᑲᑭᑲᒥᐠ ᐃᑭᑐ. “ᒥᑐᓂ ᐱᑯ ᓂᐯᔕᐧᐸᑕᒥᐣ - ᒋᑭᐊᓂ ᑲᒋᑎᓇᒪᐠ ᒋᑭᔑᐅᓇᑐᔭᐠ ᒋᐊᔭᑎᐯᐣᑕᒪᐠ ᐃᐡᑯᓄ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ.”
ᔕᑊᓫᐅ ᐅᒪᐡᑭᑯ ᐃᐡᑯᓂᑲᐣ ᐅᑭᒪᑲᐣ ᑭᐟ ᑲᐧᕑᐢᑎᐣ ᑭᐃᑭᑐ ᐅᐁᐧᓂ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᑲᐃᐧᔑᑲᑫᐧ ᐅᓇᑕᒪᐊᐧᐨ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐣ ᑫᐃᔑᐱᒧᒋᑲᑌᓂᐠ ᐅᑎᐡᑯᓄᐦᐃᑯᐃᐧᓂᐊᐧ ᒥᑐᓂ ᐅᑲᑭᒋ ᐸᑭᑌᐡᑲᑯᓇᐊᐧ ᐃᒪ ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᑕᔑᑫᐃᐧᓇᐣ.
“ᑲᑭᓇᑕᔑᑫᐃᐧᓇᐣ ᐅᑲᐸᑭᐡᑲᑯᓇᐊᐧ; ᐁᐧᑎ ᑲᔦ ᑫᔭᓂ ᐊᔭᓂᑫ ᐱᒪᑎᓯᐊᐧᐨ ᐅᑲᐸᑭᑌᐡᑲᑯᓇᐊᐧ,” ᐃᑭᑐ ᑲᐧᐢᑎᐣ. “ᑫᒋᐊᐧᐠ ᐃᑯ ᐅᑲᐅᐣᒋ ᓄᑎᓂᑯᓇᐊᐧ ᐊᐊᐧᔑᔕᐠ, ᑭᐃᔑᓇᑯᒋᑲᑌ ᒋᐅᒋ ᐧᐁᒥᑎᑯᔑᐊᐧᒋᐦᐊᑲᓄᐊᐧᐨ ᐁᑲᐧ ᑕᐡ ᑲᑲᑫᐧ ᓇᑲᓇᒥᐣ ᐅᐁᐧ ᐁᑲ ᐅᓇᑯᓂᑫᐃᐧᓂᐠ ᒋᔑᐱᐣᑎᑫᓭᐠ.”
ᑲᐧᕑᑎᐣ ᑭᐃᑭᑐ ᑲᐃᐧᐣ ᐃᐧᑲ ᑲᐧᔭᐠ “ᑌᐯᐧ ᒋᑭᐱᐅᐣᒋ ᑲᑫᐧᒋᒪᑲᓄᐊᐧᐨ” ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᐅᐁᐧᓂ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᑲᐃᐧᐅᓇᑐᐨ ᐅᑎᐡᑯᓄᐃᐧ ᐅᓇᑯᓂᑫᐃᐧᐣ ᑫᐱᒥᓂᔕᐦᐊᐠ ᐊᓂᔑᓂᓂ.
“ᑲᐃᐧᐣ ᐃᐧᑲ ᒋᑭᐅᐣᒋ ᐱᒥᓂᔕᐦᐃᑲᑌᐠ ᐃᒪ ᐃᓀᑫ ᓂᑲᐣ ᑲᑫᐧᒋᒥᐁᐧᐃᐧᓂᐠ ᑭᐡᐱᐣ ᒋᐃᓀᐣᑕᒪᐠ ᐅᐁᐧ ᒋᑐᒋᑲᑌᐠ,” ᐃᑭᑐ ᑲᐧᕑᐢᑎᐣ. “ᐱᒥᑯ ᐁᔑᓇᑲᐧᐠ ᐸᑲᐣ ᐁᐅᐣᒋ ᓇᓄᑕᒪᐠ ᑲᐃᐧᔭᓂᐊᐃᔑᒋᑫᐨ ᐁᑲᐧ ᓇᐱᐨ ᓂᒥᓇᐧᑲᑌᑕᒥᐣ ᐅᐁᐧ ᑲᑐᑕᐠ ᒥᑕᐡ ᑫᑐᑕᒪᐠ ᒋᓇᓇᑲᐡᑲᒪᐠ.”
ᑲᓇᑕ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᐅᑭᐃᐧᐣᑕᓇᐸᐣ ᐅᐱᐸᐊᒧᐃᐧᐱᓯᑦ 22 ᑲᐃᓇᑭᓱᓂᐨ ᑲᐃᐧᐸᑭᑎᓇᐠ ᐅᑐᐡᑭᐃᐡᑯᓄᐃᐧ ᐅᓇᒋᑫᐃᐧᐣ ᑫᐊᐸᒋᑐᐊᐧᐨ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ.
“ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᐅᒪᐡᑲᐃᐧ ᑌᐯᐧᑕᐣ ᑲᑭᓇ ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᐅᑎᐡᑯᓂᐠ ᒥᓯᐁᐧ ᐅᒪ ᑲᓇᑕ ᐊᐦᑭᐠ ᑲᑲᐯᔑᐊᐧᐨ ᐃᓀᐣᑕᑯᓯᐊᐧᐠ ᒋᑕᔑᐃᐡᑯᓄᐦᐃᐣᑕᐧ ᑲᐱᒥᓂᔕᐦᐃᑲᑌᓂᐠ ᐱᑭᓯᑎᐯᐣᒋᑫᐃᐧ ᐊᐦᑭᐠ ᒥᓇ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᑎᐯᐣᒋᑫᐃᐧ ᐊᐦᑭᐣ ᐅᒪ ᑲᓇᑕ ᑲᐃᓇᑌᑭᐣ ᐅᓇᒋᑫᐃᐧᓇᐣ, ᐯᑭᐡ ᒋᑭᒋᓀᒋᑲᑌᓂᐠ ᐅᑕᓂᔑᓂᓂᐊᐧᑎᓯᐃᐧᓂᐊᐧ, ᐅᑎᔑᑭᔐᐧᐃᐧᓂᐊᐧ, ᐅᑌᐸᑫᑕᑯᓯᐃᐧᓂᐊᐧ ᒥᓇ ᐅᑕᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᐊᔓᑕᒪᑯᐃᐧᓂᐊᐧ,” ᑭᐃᑭᑐ ᐯᕑᓇᐟ ᐸᓫᑲᐧᕑᐟ, ᑲᐅᑭᒪᐃᐧᐨ ᑲᓇᑕ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᑲᓇᐊᐸᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᒥᓇ ᑭᐁᐧᑎᓄᐠ ᒪᒋᑕᐃᐧᓇᐣ. “ᐅᐁᐧ ᐃᐡᑯᓄᐃᐧᐣ ᑲᐧᐃᐃᔑᐅᓇᒋᑲᑌᐠ ᓂᑲᐣ ᒋᑲᓇᐊᐧᐸᒥᐣᑕᐧ ᐅᑎᐡᑯᓂᐠ ᒥᓇ ᒋᑫᒋᓇᐊᐧᑕᒪᐃᐧᐣᑕᐧ ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᐅᑎᐡᑯᓂᐠ ᑫᐃᐧᓇᐊᐧ, ᑐᑲᐣ ᐃᑯ ᑲᑭᓇ ᑲᓀᑎᔭᐣ ᑲᐃᓇᑭᓱᐊᐧᐨ, ᒋᑌᐱᓇᒧᐊᐧᐨ ᑲᒥᓇᐧᔑᓂᐠ ᑭᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐃᐧᓂ.”
ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᐅᑎᐡᑯᓂᐠ ᐁᒪᒪᐊᐧᓄᑲᓂᑕᐧ: ᑲᑭᐅᓇᓯᓇᐦᐃᑲᑌᐠ ᑫᐃᓇᑌᐠ ᐅᐡᑭ ᐃᐡᑯᓄᐃᐧ ᐅᓇᑯᓂᑫᐃᐧᐣ ᑫᐊᐸᒋᑐᐊᐧᐨ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᒥᔑᐣ ᑲᐊᒋᑲᑌᐊᐧᐣ ᑫᑭᐅᐣᒋᐅᑕᐱᓇᒧᐊᐧᐨ, ᑐᑲᐣ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᒋᒪᒪᐊᐧᓄᑲᑕᒧᐊᐧᐨ ᒋᐅᓇᓴᐊᐧᐨ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᑫᐱᒥ ᐃᐡᑯᓂᐃᐧ ᓂᑲᓂᐡᑭᑫᑕᒪᑫᐊᐧᐨ ᓇᓇᑲ ᐃᐡᑯᓄᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᑫᒥᓂᑕᐧ ᐅᑎᐡᑯᓂᐠ ᒥᓇ ᑫᐊᐸᑕᑭᐣ ᐃᐡᑯᓄᑲᒥᑯᐣ.
ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᐃᑭᑐᒪᑲᐣ ᐁᐃᐧᐃᓇᒋᑲᑌᐠ ᐃᑭᐁᐧᓂᐊᐧᐠ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᐅᑲᐅᓇᑐᓇᐊᐧ ᒋᓇᑯᒥᑐᐊᐧᐨ ᐅᐣᑌᕑᐃᔪ ᐅᑭᒪᐃᐧᓂᐠ ᐃᐡᑯᓄᐃᐧ ᐅᑕᐱᑕᒪᑫᐃᐧᓂᐠ ᑲᐸᐸᒥᓯᐊᐧᐨ ᒋᑕᔑᐃᐡᑯᓄᐦᐃᑕᐧ ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᐅᑎᐡᑯᓂᐠ ᐊᑲᐧᒋᐠ ᐃᐡᑯᓂᑲᓂᐠ ᓇᐣᑕ ᒥᓇ ᒋᐱᒧᑐᐊᐧᐨ ᐱᐣᒋᐃᐡᑯᓂᑲᓂᐠ ᐃᐡᑯᓄᑲᒥᑯᓂ ᒥᓇ ᒋᐅᓇᑐᐊᐧᐨ ᒋᑎᐱᓇᐁᐧ ᐱᒧᑐᐊᐧᐨ ᐃᐡᑯᓄᐃᐧᓂ, ᐁᑲᐧ ᐊᐱᐣ ᐅᐁᐧ ᑲᐃᐧᐊᐸᑕᐠ ᐅᓇᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᐃᐧᐣ ᐃᒪ ᐅᑲᐅᐣᒋ ᑲᓇᐊᐧᐸᒥᑯᓇᐊᐧᓯᐣ.
ᑲᓇᑕ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᑭᐃᑭᑐ ᑭᐊᔭᑭᓀ ᑲᑲᑫᐧᒋᒥᐁᐧ ᐊᐊᐧᔑᒣ 600 ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᑕᔑᑫᐃᐧᓇᐣ ᒥᓯᐁᐧ ᑲᓇᑕ ᒥᓇ ᑯᑕᑭᔭᐠ ᑲᐅᒋᐸᐸᒥᓯᐊᐧᐨ ᐃᒪ ᐊᐦᑭᐃᐧ ᑎᐯᐣᒋᑫᐃᐧᓂᐠ ᐊᐃᓇᓀᐊᐧ ᑲᑭᐅᒋ ᓇᓇᑭᐡᑲᑎᓇᓂᐊᐧᑭᐸᐣ, ᐊᐊᐧᔑᒣ 54 ᒪᒪᑕᐃᐧᐱᐊᐧᐱᑯᐠ ᑭᐅᐣᒋ ᒪᐊᐧᒋᐦᐃᑎᓇᓂᐊᐧᐣ ᑲᑭ ᑕᑎᐸᒋᒧᑕᑎᓇᓂᐊᐧᐠ ᒥᓇ ᐁᑭᐊᐧᐃᐧᐣᑕᒪᑲᓄᐊᐧᐠ ᒪᓯᓇᑌᓯᒋᑫᐃᐧᓂᐠ ᒥᓇ ᒪᒋᑭᑐᐃᐧᓂᐠ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᐃᒪ ᐱᐊᐧᐱᑯᐠ 631 ᐅᑭᐸᑭᑎᓇᓇᐊᐧ ᐅᓇᑫᐧᐁᐧᔑᒥᐁᐧᐃᐧᓂᐊᐧ.
ᐅᑭᒪᐅᓂ ᐊᓄᑭᓇᑲᐣ ᑫᕑᐅᓫᐃᐣ ᐯᓂᐟ, ᓫᐃᐳᕑᐊᓫ ᐅᑭᒪᐃᐧᓂᐠ ᑲᓇᑕ ᑲᐊᓄᑭᐨ ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᑲᓇᐊᐧᐸᒋᑫᐃᐧᓂᐠ, ᑭᐃᑭᑐ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᑲᐃᐧᐃᔑᐅᓇᑕᒪᑫᐨ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᐅᑎᐡᑯᓄᐃᐧ ᐱᒧᑕᒪᑯᐃᐧᓂᐊᐧ ᑭᐊᓇᐁᐧᐣᒋᑲᑌ ᒥᓯᐁᐧ ᐊᐧᑲᐦᐃ ᑲᐊᐱᑕᑲᒥᑲᐠ ᑲᓇᑕ ᐊᐦᑭᐠ ᒣᑲᐧᐨ ᐅᐱᒪᐊᒧᐃᐧᐱᓯᑦ 24 ᑲᑭᐊᓂᒧᒋᑲᓂᐊᐧᑭᐸᐣ ᑭᒋᐅᑭᒪᐃᐧᑲᒥᑯᐠ.
“ᑲᐃᐧᓂᐣ ᑲᐧᐣᑕᐧ ᑲᐅᐣᒋ ᐊᐧᐊᐧᓀᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ,” ᑭᐃᑭᑐ ᐯᓂᐟ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᑭᐊᓂᒧᒋᑲᓂᐊᐧᐠ. “ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᑲᐃᐧᐃᔑᐅᓇᒋᑫᐨ ᑲᐃᐧᐣ ᐅᐱᓯᐢᑫᐣᑕᓯᐣ ᒋᒪᒋᓴᐦᐃᐁᐧᒪᑲᓂᐠ ᐁᑲ ᒪᔭᑦ ᒋᔑᒥᓂᑕᐧ ᔓᓂᔭᐣ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ. ᐁᑲᐧ ᑕᑯᐨ ᐁᑲᑫᐧᑐᑕᐊᐧᐨ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐣ ᐅᐡᑭ ᐅᓇᑯᓂᑫᐃᐧᓇᐣ ᐁᓂᑲᑫᐧ ᐅᓇᑕᒪᐊᐧᐨ ᑫᐱᒥᓂᔕᐦᐊᒧᐊᐧᐨ ᐁᑲᐧ ᑲᐃᐧᐣ ᑲᓇᑫ ᑫᑯᓇᐣ ᐊᐣᑎ ᑫᓂᔑᐱᒥᐃᐧᒋᐦᐊᐨ ᒋᔑᐊᔓᑕᒪᐊᐧᐨ. ᑫᑯᓀᐣ ᑭᔭᐱᐨ ᐁᐅᐣᒋᑐᑕᐠ ᑭᒋᐅᑭᒪ ᐁᑲ ᓇᐣᑕ ᐁᐃᐧᐃᔑᑲᑫᐧ ᒪᒥᓄᐱᑕᒪᑫᐨ ᑲᐱᒥ ᒪᒋᑲᓇᐊᐧᐸᒥᐣᑕᐧ ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᐅᑎᐡᑯᓂᐠ ᐁᑲ ᐃᐧᑲ ᑫᐃᔑᑌᐱᓭᐊᐧᐨ ᔓᓂᔭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓂᐠ ᐃᓀᑫ?”
ᐯᓂᐟ ᐃᑭᑐ ᑭᔭᐱᐨ ᐊᐊᐧᔑᒣ ᐊᓇᑭ ᑕᑲᐧᑭᐣ ᐅᑭᒪᐅᓂ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ, ᐊᐊᐧᔑᒣ ᐊᓇᑭᒪᓯᓇᐦᐃᑲᓂᐊᐧᐠ, ᒥᓇ ᐊᐊᐧᔑᒣ ᐊᓇᑭᑲᑫᐧ
ᐅᒪᐡᑲᐃᐧᓯᐃᐧᓂᐨ ᑭᒋᐅᑭᒪ ᑲᐃᐧᐣ ᐃᒪ ᑕᑭᐅᐣᒋᒪᑲᓯᓄᐣ ᐊᐊᐧᔑᒣ ᐊᐱᑕ ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᐅᑎᐡᑯᓂᐠ ᐁᑲ ᑲᑭ ᑭᔑᑐᐊᐧᐨ ᐅᑎᐡᑯᓄᐃᐧᓂᐊᐧ.
“ᑲᐧᐣᓱᕑᐱᑎᑊ ᐅᑭᒪᐠ ᐃᓇᐊᐧ ᑕᑭᑲᑫᐧ ᔕᑯᑎᓂᑫᐸᓂᐠ ᒋᑭᐱᑎᓇᒧᐊᐧᐨ ᐅᐁᐧᓂ ᐁᑲ ᑲᒥᓇᐧᔑᓂᐠ ᑫᓂᒪᒋᑐᒋᑫᒪᑲᓂᐠ ᐅᓇᒋᑫᐃᐧᓂ, ᐁᑲᐧ ᑕᐡ ᒋᑭᐅᓇᐱᐦᐃᐁᐧᐊᐧᐸᐣ ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᑕᓇᐱᐃᐧᓇᐣ ᒋᐊᐧᐁᐧᓇᑐᐊᐧᐨ ᑫᑭᐊᓄᑭᐊᐧᑫᐊᐧᐨ, ᒋᐅᓇᐸᑕᒧᐊᐧᐨ ᒥᓂᑯᐠ ᔓᓂᔭ ᑫᐃᔑᐱᒥ ᐸᐸᑭᑎᓂᐨ ᐱᒥᐃᐧᒋᐦᐃᑯᐊᐧᐨ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᐃᐧᓇᐊᐧ ᒋᐱᒧᑕᒪᓱᐊᐧᐨ ᐅᑎᐡᑯᓄᐃᐧ ᐊᓄᑭᐃᐧᓂᐊᐧ.”