ᐊᐧᐱᑲᐧᓂᑲᓇᐣ ᑭᐊᒋᑲᑌᐊᐧᐣ ᐁᑭᑕᑭᒥᐣᑕᐧ ᐊᓂᔑᓂᓂᑫᐧᐠ ᑲᑭᓄᑎᓂᑫᐃᐧᐊᓄᑭᐊᐧᐨ

ᑲᑭᑭᓇᐊᐧᒋᐊᐧᐸᑕᐦᐃᐊᐧᓂᐊᐧᐠ ᐁᑭᑕᑭᒥᐣᑕᐧ ᑲᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧᐊᐧᐨ ᑲᑭᐱᓄᑎᓂᑫᐃᐧᐊᓄᑭᐊᐧᐨ ᒣᑲᐧᐨ ᓂᔕᐧ ᑲᑭ ᑭᒋᓄᑎᓂᑲᓂᐊᐧᐠ ᐅᑭᐊᑐᐣ ᐊᐧᐱᑲᐧᓂᑲᓇᐣ ᒣᐡᑭᑲᑲᐧᒪᐠ ᐁᐅᒋᐨ ᐃᓯᐯᓫ ᒣᕑᓯᔦᑯ ᒣᑲᐧᐨ ᒪᒥᑯᐣᑕᑫᐃᐧ ᑭᔑᑲ ᒪᒪᐃᐧᐡᑲᐃᐧᐣ ᑲᑭᑐᒋᑲᑌᐠ ᐃᒪ ᐁᐧᐳᕑᓫᐃ ᐸᕑᐠ ᑕᐣᑐᕑ ᐯ ᐅᑌᓇᐠ.
ᑭᐃᑭᑐᐃᒪ ᓇᐣᑕ 35 ᐳᕑᓭᐣᐟ ᐊᓂᔑᓇᐯᑫᐧᐠ ᑭᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐊᐧᐠ ᒣᑲᐨ ᓂᐢᑕᑦ ᑲᑭ ᑭᒋᓄᑎᓂᑲᓂᐊᐧᐠ, ᐁᑲᐧ ᒥᓇ 33 ᐳᕑᓭᐣᐟ ᒣᑲᐧᐨ ᓂᔕᐧ ᑲᑭ ᑭᒋᓄᑎᓂᑲᓂᐊᐧᐠ.
ᒣᕑᓯᔦ ᐅᑭᐊᓂᒧᒪᐣ ᑫᑌ ᑲᓇᑕ ᑭᒋᐅᑭᒪᐣ ᒐᐧᐣ ᑌᐱᐣᐯᑯᕑ ᑲᑭᓂᓯᑕᐃᐧᓇᐊᐧᑯᐸᓀᐣ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᐅᑕᓄᑭᑕᑫᐃᐧᓂᐊᐧ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᑭᓄᑎᓂᑲᓂᐊᐧᑭᐸᐣ.
“ᑭᐃᑭᑐ ᑭᐡᐱᐣ ᒥᓂᑯᐠ ᑌᐱᓭᐊᐧᐸᐣ ᒋᐃᔑᓂᔕᐦᐅᐣᑕᐧ ᓂᐢᑕᑦ ᑲᑭ ᑭᒋᓄᑎᓂᑲᓄᐊᐧᐠ ᒥᓇ ᓂᔕᐧ ᑲᑭᓄᑎᓂᑲᓄᐊᐧᐠ ᐁᑲᐧ ᐊᐱᐣ ᐱᐣᑎᑫᐱᐦᐅᑎᓱᐊᐧᐸᐣ ᑲᑭᑕᓯᐊᐧᐨ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᑲᑭᐱᑎᑫᐱᐅᑎᓱᐊᐧᐸᐣ, ᑲᐃᐧᐣ ᑕᑭᐅᒋ ᑕᑲᐧᓄᐸᐣ ᐅᓇᑯᓂᑫᐃᐧᐣ ᐊᐃᐧᔭᐠ ᑲᓇᑕ ᐊᐦᑭᐠ ᒋᐅᒋᐃᔑᓂᔕᐦᐅᐣᑕᐧ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧᓂᐠ,” ᐃᑭᑐ ᒣᕑᓯᔦ. “ᑌᐯᐧ ᐱᑯ ᑭᒋᑲᐡᑭᐦᐅᐃᐧᐣ ᐅᑭᐊᔭᓇᐊᐧ.”
ᒣᕑᓯᔦ ᑭᐱᐊᓄᑭᐸᐣ ᑲᓀᑎᔭᐣ ᔑᒪᑲᓂᔑᐃᐧ ᐊᓄᑭᐃᐧᓂᐠ.
“ᑭᑭᑌᑕᑲᐧᐣ ᐅᐁᐧ ᐊᓄᑭᐃᐧᐣ ᒥᓇ ᑭᒋᑫᑯᓇᐣ ᑲᑭᓇ ᐊᐃᐧᔭ ᑲᑭᐅᐣᒋ ᑲᑭᑫᐣᑕᑭᐣ,” ᐃᑭᑐ ᒣᕑᓯᔦ.
ᓫᐊᕑᐊ ᐳᑯᕑ, ᑲᐊᓂᑫᐡᑲᐊᐧᐨ ᑭᒋᐃᐡᑯᓄᑭᒪᐣ ᓫᐁᐠᐦᐁᐟ ᑭᒋ ᑭᑭᓄᐦᐊᑎᐃᐧᑲᒥᑯᐠ ᐁᐧᑎ ᒪᔭᑦ ᐅᐣᒋ ᐢᑐᓫᐅ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᑊᕑᐃᑎᐡ ᑲᓫᐊᑊᐱᔭ, ᑫᐃᐧᐣ ᐅᑭᒪᒥᑯᐣᑕᐊᐧᐣ ᐅᓂᑭᐦᐃᑯᐣ ᑲᑭᒥᑯᐣᑕᑫᐃᐧ ᑭᔑᑲᓂᐠ.
“ᐣᑕᑕ ᑭᐃᐧᒋᑕᐧ ᑲᓀᑎᔭᐣ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧᐊᓄᑭᐃᐧᓂᐠ ᒣᑲᐧᐨ ᓂᔕᐧ ᑲᑭ ᑭᒋᓄᑎᓂᑲᓂᐊᐧᐠ ᑲᓫᑲᕑᐃ ᐦᐊᔾᓫᐊᐣᑐᕑᐢ ᑲᑭᐃᓂᑕᐧ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ,” ᑭᐃᑭᑐ ᐳᑯᕑ. “ᐁᑲᐧ ᐃᐧᐣ ᓂᒪᒪ ᑭᐊᓂᔑᓇᐯᑫᐧᐃᐧ ᑲᑭᑕᓇᓄᑭᐨ ᐱᒥᓭᐃᐧᑲᒥᑯᐠ ᐃᒪ ᐸᐣᑯᐳᕑ. ᐱᒥᓭᐃᐧᓇᐣ ᑲᐃᔑᓇᓇᐸᐦᐃᑲᑌᑭᐣ ᑭᐃᔑᐊᓄᑭ.”
ᐳᑯᕑ ᐅᑯᒥᓴᐣ ᑫᐃᐧᓇᐊᐧ ᑭᓄᑎᓂᑫᐃᐧᓂᓂᐃᐧᐊᐧᐣ ᒥᓇ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒥᓭᐃᐧᓂᐠ.
“ᓂᑕᑕ ᒪᐊᐧᐨ ᑭᐊᓂᒥᓭ ᐁᐧᑎ ᑲᑭᐊᐣᑕᐃᐧ ᓄᑎᓂᑫᐨ, ᑐᑲᐣ ᐃᑯ ᒥᔑᐣ ᑯᑕᑭᔭᐠ ᑲᓇᑕ ᑲᑭᐅᐣᒋ ᒪᒪᒐᐊᐧᐸᐣ,” ᐳᑯᕑ ᐃᑭᑐ. “ᑭᐊᔭ ᐃᒪ ᒍᓄ ᐱᐨ ᒪᐃᐧᓀᐦᐃᑫᐃᐧᓂᐠ ᒥᓇ ᑭᑕᔑᓄᑎᓂᑫ ᑊᕑᐊᐣᐢ ᒥᓇ ᐯᓫᒋᔭᑦ ᑲᒪᐧᔦ ᑭᒋᒥᔕᐧᑲᒥᑲᓇᑲᓄᐨ.”
ᐳᑯᕑ ᑭᔕᔑᑭᐣᑕᑯᓯ ᒋᑲᓄᑫᐣᑕᐊᐧᐊᐧᐨ ᐊᓂᐣ ᑫᐃᐧᓇᐊᐧ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᒥᓇ ᑯᑕᑭᔭᐠ ᐊᐃᐧᔭᐠ ᑲᑭᐊᐧᐃᒋᑕᐧᐊᐧᐨ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧᓂᐠ ᐁᑲᑫᐧ ᓇᑕᒪᑫᐊᐧᐨ “ᒋᐸᔭᑕᑭᐱᒪᑎᓯᓇᓂᐊᐧᐠ ᐅᒪ ᑲᓇᑕ ᐊᐦᑭᐠ.”
“ᑭᒋᓀᑕᑲᐧᐣ ᐅᐁᐧ ᑲᑭᑕᑭᒥᐣᑕᐧ ᑲᑭᓇ ᓇᐯᐊᐧᐠ ᒥᓇ ᐃᑫᐧᐊᐧᐠ ᑲᑭᐸᑭᑎᓂᑎᓱᐊᐧᐨ ᐁᐃᐧᒋᑐᐊᐧᐨ ᑭᑕᑭᒥᓇᐣ ᑫᒋᓇᐨ ᒋᐸᔭᑕᑫᐣᑕᑲᐧᐠ,” ᐳᑯᕑ ᐃᑭᑐ.
ᐅᐣᑌᕑᐃᔪ ᑭᒋ ᐅᑭᒪᑲᐣ ᐢᑕᐣ ᐯᕑᑎ ᑫᐃᐧᐣ ᐅᑭᒪᒥᑯᒪᐣ ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᐡᑲᑎᓄᐱᓯᑦ 8 ᑲᐃᓇᑭᓱᓂᐨ, ᑲᑭᐅᓇᑌᑭᐸᐣ ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᓄᑎᓂᑫᐠ ᐅᑭᔑᑲᒥᐊᐧ ᒣᑲᐧᐨ 1996.
“ᓄᑯᑦ ᑲᑭᔑᑲᐠ ᑭᒋᓀᐣᑕᑲᐧᐣ ᐁᒪᒥᑲᐃᐧᐣᑕᐊᐧᑭᑕᐧ ᒥᓇ ᐁᑭᑕᑭᒪᑭᑕᐧ ᑭᑕᓂᔑᓂᓂᒥᓇᓂᐠ ᑲᑭᐱᓄᑎᓂᑫᐊᐧᐨ,” ᑭᐃᑭᑐ ᐯᕑᑎ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᐡᑲᑎᓄᐱᓯᑦ 8. “ᒥᔑᐣ ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᓄᑎᓂᑫᐠ ᑲᑭᐱᓄᑎᓂᑫᐊᐧᐨ ᑲᔭᐡ ᑲᑭᓄᑎᓂᑲᓂᐊᐧᑭᐸᐣ, ᑲᐃᐧᐣ ᒋᑭᐅᐣᒋᐊᐧᐸᑕᐦᐃᑕᐧ ᑭᑕᑭᒥᑯᐃᐧᐣ ᓇᐣᑕ ᐱᓯᐢᑫᓂᒥᑕᐧ ᑲᑭᐃᔑᐊᐧᐃᐧᒋᑕᐧᐊᐧᐨ ᐸᓂᒪ ᐁᐧᑎ ᑭᒋᐃᐧᑲᑕ. ᑭᒋᓀᑕᑲᐧᐣ ᑕᐡ ᒋᓇᑯᑕᒪᐊᐧᔭᑭᑕᐧ ᐁᑭᑕᑭᒪᔭᑲᐧ ᐅᑯᐁᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᑭᓱᐣᑭᑌᐦᐁᐊᐧᐨ ᓇᐯᐊᐧᐠ ᒥᓇ ᐃᑫᐧᐊᐧᐠ ᑲᑭᐅᒪᐡᑲᐃᐧᓯᐃᐧᓂᐊᐧ ᒥᓇ ᑲᑭᐸᑭᑎᓂᑎᓱᐊᐧᐨ, ᑲᐃᐧᓂᐣ ᐃᑯ ᐁᑕ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᐡᑲᑎᓄᐱᓯᑦ ᑕᓱᐯᔑᑯᐊᐦᑭ, ᑲᐯᐦᐃ ᐱᑯ.”
ᐊᓇᐃᐧᐣ ᐃᒪ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐊᓄᑭᐃᐧ ᑲᓇᐊᐧᐸᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᓇᑕ ᐃᑭᑐᐊᐧᐠ ᐊᐊᐧᔑᒣ 7,000 ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᐁᑭᑕᐧᑭᐊᐧᐨ ᓂᐢᑕᑦ ᒥᓇ ᓂᔕᐧ ᑲᑭ ᑭᒋᓄᑎᓂᑲᓄᐊᐧᐠ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᑲᐧᕑᐃᔭᐣ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧᓂᐠ, ᐁᑲᐧ ᐃᐧᐣ ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᑫᑌᓄᑎᓂᑫᐠ ᑲᑲᓇᐊᐧᐸᑕᒧᐊᐧᐨ ᑭᐃᑭᑐᐊᐧᐠ ᐊᐊᐧᔑᒣ 12,000 ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᐁᑭᐃᐧᒋᑕᐧᐊᐧᐨ ᐃᒪ ᓂᓯᐣ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧᓂᐠ.
“ᒥᔑᐣ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᑭᒪᓯᓇᐦᐅᑎᓱᐊᐧᐠ ᒣᑲᐧᐨ ᐊᐱ ᐃᐁᐧ ᑲᑭᐊᓂᒪᐠ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᑭᔭᐱᐨ ᐅᑭᒋᓀᑕᓇᐊᐧ ᑲᐱᒥᐊᐧᐃᐧᒋᑕᐧᐊᐧᐠ ᒥᓇ ᐁᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐊᐧᐨ ᑲᓇᑕ ᐊᐦᑭ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐃᐧᓂᐠ,” ᑭᐃᑭᑐ ᑲᓇᑕ ᑭᒋᐅᑭᒪᑲᐣ ᔕᐧᐣ ᐊᐟᓫᐃᐅ. “ᑲᑭᓇ ᑲᐃᓇᑲᓀᓯᐊᐧᐨ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᒥᓯᐁᐧ ᑲᓇᑕ ᐊᐦᑭᐠ ᐅᑭᒋᓀᑕᓇᐊᐧ ᐁᐅᒋᐊᓱᐡᑲᒪᐊᐧᐊᐧᐨ ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᑫᑌᓄᑎᓂᑫᐠ ᒥᓇ ᐅᐊᐧᑯᒪᑲᓂᐊᐧ. ᓂᒪᒥᑲᐃᐧᐣᑕᐊᐧᒥᐣ ᑭᑕᑭᒥᐁᐧᐃᐧᓂᐠ ᒥᓂᑯᐠ ᑲᑭᐃᔑᐃᐧᒋᑕᐧᐊᐧᐨ ᒥᓇ ᑲᑭᐸᑭᑎᓂᑎᓱᐊᐧᐨ ᑲᑭ ᓱᐣᑭᑌᐦᐁᐊᐧᐨ ᓇᐯᐊᐧᐠ ᒥᓇ ᐃᑫᐧᐊᐧᐠ ᑲᑭᐱᐊᐧᓂᐦᐊᑭᑕᐧ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧᓂᐠ.”