ᐅᐡᑲᑎᓴᐠ ᐅᑭᐅᑕᐱᓇᓇᐊᐧ ᑲᑭᐸᑭᑎᓂᑲᑌᐠ ᐱᐊᐧᐱᑯᑫᐃᐧ ᑭᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐃᐧ

ᐊᐱᑕ ᐊᐊᐧᔑᒣ ᑭᐊᐣᓭᐧᐃᐧᓄᐊᐧᐠ ᐅᐡᑲᑎᓴᐠ ᑲᑭᐅᑕᐱᓇᒧᐊᐧᐨ ᒥᓂᑯᐠ ᑲᑭᐃᓀᐣᒋᑲᑌᑭᐸᐣ ᒋᑕᓯᓄᐊᐧᐨ ᐃᐁᐧ ᐱᐊᐧᐱᑯᑫᐃᐧ ᑭᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐃᐧ ᑲᐯᔑᐃᐧᓇᐣ ᐁᐧᑎ ᐁᐧᐱᑫᐧᐠ ᒥᓇ ᐊᑯᑭᐠ.
ᒪᒪᐤ 104 ᐅᐡᑲᑎᓴᐠ ᑭᐱᔕᐧᐊᐠ, ᐁᑲᐧ ᑕᐡ 60 ᐁᑕ ᓂᐣᑭᐃᓀᐣᑕᒥᓇᐸᐣ ᒋᐱᔕᐧᐊᐨ, ᐃᑭᑐ ᓫᐃᔭᐣ ᐦᐊᓫ, ᑲᔭᓂᑫᐅᑭᒪᐅᐨ ᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐃᐧᓂᐠ ᐃᒪ ᓇᐧᕑᐊᐣᐟ ᐊᓄᑭᐃᐧᓂᐠ ᐃᒪ ᐱᐊᐧᐱᑯᐠ ᐁᑭᐱᐅᐣᒋ ᐱᒋᓂᔕᐦᐊᐠ ᐅᒪᓯᓇᐦᐃᑲᐣ. ᒪᐊᐧᐨ ᐃᑯ ᐅᑭ ᑭᒋᒥᓀᐧᑕᓇᐊᐧ ᑲᑭᓇ ᐊᐃᐧᔭᐠ ᑲᑭᐱᔕᐊᐧᐨ.
ᐁᐧᐱᑫᐧ ᐅᑭᒪᑲᐣ ᑲᓀᓂᔭᐢ ᐊᐧᐸᐢ ᐃᑭᑐ ᐅᐁᐧᓂ ᐱᐊᐧᐱᑯᑫᐃᐧ ᑭᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐃᐧᓂ (ᑲᓇᓇᑕᐃᐧᔓᓂᔭᐊᐧᓯᓂᐁᐧᐊᐧᐨ ᒥᓇ ᐊᓄᑭᐃᐧᓇᐣ ᑲᐱᒧᑐᐊᐧᐨ ᑲᐃᐧᑕᓄᑭᒥᑐᐊᐧᐨ ᑲᓇᑕ ᐊᐦᑭᐠ) ᐃᐧᓇᐊᐧ ᑲᑭᐅᓇᑐᐊᐧᐨ ᑲᐯᔑᐃᐧᓇᐣ ᐅᐡᑲᑎᓴᐠ ᒋᐊᐣᑕᐃᐧ ᑕᔑ ᑭᑭᓄᐦᐊᒪᐃᐧᑕᐧ ᐱᐊᐧᐱᑯᑫᐃᐧ ᐊᓄᑭᐃᐧᓇᐣ ᑲᐃᔑᒋᑫᓇᓂᐧᐊᐠ ᐃᒪ ᒪᔭᑦ ᐱᐊᐧᐱᑯᑫᐃᐧᐣ ᑲᐃᐧᐃᔑ ᑲᑫᐧᒪᒋᒋᑲᑌᐠ.
ᐅᐡᑭ ᑫᑯᐣ ᐅᐁᐧ ᑲᑐᒋᑲᑌᐠ, ᑲᐃᐧᐣ ᐃᑲᐧ ᑭᐱᐅᒋᑐᒋᑲᑌᓯᐣ ᐅᐁᐧ ᑐᑲᐣ, ᒥᑕᐡ ᑲᐅᒋ ᓇᓇᑐᓇᒪᐠ ᐅᐡᑭ ᑫᑯᓇᐣ ᐊᐣᑎ ᑫᑭᔭᓄᒋ ᐃᐧᒋᐦᐃᑯᔭᑭᐸᐣ ᒋᑭᐅᒋ ᓇᓂᓯᑕᐁᐧᐣᑕᒪᑭᐸᐣ ᐱᐊᐧᐱᑯᑫᐃᐧᐣ ᒥᓯᐁᐧ ᑲᐃᔑᐱᒥᑲᓇᐊᐧᐸᒋᑲᑌᐠ, ᐃᑭᑐ ᐊᐧᐸᐢ. ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᑲᐅᐡᑲᑎᓯᐊᐧᐨ ᒥᐢᑕᐦᐃ ᐅᑕᔭᓇᐊᐧ ᑲᐡᑭᐦᐅᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᑕᐡ ᒥᐦᐃᒪ ᑫᑭᔭᓄᒋ ᒪᒋᑕᒪᓱᔭᑭᐸᐣ ᑲᐃᔑᑲᐡᑭᐦᐅᐊᐧᐨ.
ᐃᑭᑐ ᐊᐧᐸᐢ ᐃᒪ ᐅᑕᔑᑫᐃᐧᓂᐠ ᒪᐊᐧᐨ ᐃᑯ ᐅᑭᒋᓀᐣᑕᒥᐦᐃᑯᓇᐊᐧ ᑲᐊᐃᔑᐁᐧᐸᐠ ᐱᐊᐧᐱᑯᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ, ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᑲᑭᒋᐦᐊᐃᐧᐊᐧᐨ ᐃᑭᑐᐊᐧᐠ ᑲᐅᐡᑲᑎᓯᐊᐧᐨ ᐸᑯᓭᓂᒪᑲᓂᐧᐃᐧᐊᐠ ᒋᑲᑫᐧᓂᓯᑕᐁᐧᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᐱᐊᐧᐱᑯᑫᐃᐧᔭᓄᑭᐃᐧᐣ.
ᐅᓇᑕᐁᐧᓂᒪᐊᐧᐣ ᐅᐡᑲᑎᓴᐣ ᒋᔭᓂ ᒪᐦᒋᑭᑫᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᑫᑯᓀᐣ ᐃᐁᐧ ᐱᐊᐧᐱᑯᑫᐃᐧᐣ ᑲᐃᒋᑲᑌᐠ ᐱᓂᐡ ᐊᐱᐣ ᒋᔭᓂ ᓂᓯᑕᐁᐧᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᐊᓂᐣ ᑫᔭᓂᔑ ᐸᑭᑌᐡᑭᑫᒪᑲᐠ, ᐃᑭᑐ ᐊᐧᐸᐢ. ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᒋᔭᓂ ᑲᐧᔭᒋᐦᐃᑯᐊᐧᐨ ᒋᔭᓂ ᒪᒥᑐᓀᑕᒧᐊᐧᐨ ᐊᓂᐣ ᑫᑭᑐᑕᒧᐊᐧᐸᐣ ᒋᔭᓂᑲᐧᔭᐣᒋᑲᐸᐃᐧᑕᒧᐊᐧᐨ ᓇᐣᑕ ᒥᓇ ᑫᑯᓀᐣ ᑐᑲᐣ ᑭᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐃᐧᐣ ᑫᑭᓇᑕᐁᐧᐣᑕᒧᐊᐧᐸᐣ ᐱᓂᐡ ᒋᔭᓄᒋ ᑲᒋᑎᓇᒪᓱᐊᐧᐨ ᐃᒪ ᐱᐊᐧᐱᑯᑫᐃᐧ ᐊᓄᑭᐃᐧᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ ᑲᐊᔭᒪᑲᑭᐣ ᐊᓄᑭᐃᐧᓇᐣ.
ᐁᑲᐧ ᐅᐁᐧ ᐯᔑᑯᐱᒥᑯᓇᑲ ᑲᑭ ᑐᒋᑲᑌᐠ ᑲᐯᔑᐃᐧᓇᐣ ᐁᐧᑎ ᐁᐧᐱᑫᐧᐠ, ᑭᒪᒋᑕᐊᐧᐨ ᐅᐸᐅᐃᐧᐱᓯᑦ 16 ᑲᐃᓇᑭᓱᐨ, ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᐁᐧᑎ ᐊᑯᑭᐠ ᑭᒪᒋᑕᐊᐧᐠ ᐅᐸᐅᐃᐧᐱᓯᑦ 24 ᑲᐃᓇᑭᓱᓂᐨ, ᐁᑲᐧ ᑭ ᑭᑭᓄᐦᐊᒪᐊᐧᐊᐧᐠ ᐅᐡᑲᑎᓴᐠ ᓇᓇᑲᐤ ᐸᐸᑲᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᑐᑲᐣ ᑲᓇᓇᑲᒋᐦᐃᑕᐧ ᐊᓯᓂᐠ, ᒥᓇ ᓇᓇᑕᐊᐧᓯᓂᐁᐧᐃᐧᐣ, ᐊᐦᑭ ᑲᑎᐸᐦᐊᑲᑌᐠ, ᑲᐊᐸᑕᐠ ᐱᐊᐧᐱᐠ ᑫᐅᒋ ᑭᑭᓄᐃᐧᓂᐁᐧᒪᑲᐠ ᒥᓇ ᑲᓇᓇᑕᐃᐧᑭᑫᐣᒋᑲᑌᐠ ᒥᓂᑯᐠ ᐁᐅᒋ ᐸᑲᓂᐡᑲᒪᑲᐠ ᐊᐦᑭ. ᐁᑲᐧ ᑕᓯᐣ ᑲᑭᐃᔕᐊᐧᐨ ᑲᐯᔑᐃᐧᓂᐠ ᑭᐊᐧᐸᑕᐦᐊᐊᐧᐠ ᑫᑯᓀᐣ ᑐᑲᐣ ᐊᓄᑭᐃᐧᓇᐣ ᑲᐊᔭᒪᑲᑭᐣ ᐱᐊᐧᐱᑯᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ, ᒥᐦᐅᒪ ᑲᑭᐅᒋ ᐸᑭᑎᓂᑲᑌᐠ ᓇᐧᕑᐊᐣᐟ ᐊᓄᑭᐃᐧᓂᐠ, ᐅᑭᒪᐅᐣ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᑲᐅᒋᑲᓇᐊᐧᐸᒥᑕᐧ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᐅᑭᒪᐅᐣ ᑭᐁᐧᑎᓄᐠ ᐊᓄᑭᐃᐧᐣ ᒥᓇ ᐱᐊᐧᐱᑯᑫᐃᐧᐣ ᒥᓇ ᒥᑎᑯᑫᐃᐧᐣ.
ᐅᐁᐧᓂ ᑕᐡ ᑲᐃᔑ ᐅᐡᑭ ᐊᐧᐸᐣᑕᐦᐃᑕᐧ ᐅᐡᑲᑎᓴᐠ ᑎᐱᓇᐁᐧ ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᑕᔑᑫᐃᐧᓂᐠ ᒋᑭᑫᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᑐᑲᐣ ᑲᐊᐃᔑᓇᑯᓯᐊᐧᐨ ᐊᓯᓂᐠ, ᔓᓂᔭᐊᐧᓯᓂᐠ ᒥᓇ ᑲᓇᓇᑲᒋᒋᑲᑌᐠ ᐊᐦᑭ ᑲᐃᔑ ᒐᒋᑫᐣᑕᑲᐧᐠ ᑲᐯᔑᐃᐧᓂᑫᐃᐧᓂᐠ ᐯᑭᐡ
ᐅᐡᑲᑎᓴᐠ ᑭᑭᓄᐦᐊᒪᐊᐧᐊᐧᐠ ᐊᓂᐣ ᐁᔑᐱᒪᓄᑲᑌᐠ ᐱᐊᐧᐱᑯᑫᐃᐧᔭᓄᑭᐃᐧᐣ
ᒋᐅᒋ ᐱᒥ ᑭᑭᓄᐦᐊᒪᑯᐊᐧᐨ ᒪᐊᐧᐨ ᐃᑯ ᑭᒋᓀᐣᑕᑲᐧᐣ, ᐃᑭᑐ ᐦᐊᓫ. ᐊᓂᐡ ᐅᑯᐁᐧᓂᐊᐧᐠ ᐅᐡᑲᑎᓴᐠ ᐃᐧᓇᐊᐧ ᑲᔭᓂ ᓂᑲᓂᐡᑲᒪᑯᒥᐣ, ᐁᑲᐧ ᒣᑲᐧᐨ ᐅᐁᐧ ᓄᑯᑦ ᒥᓄᓭ ᒋᑭᐊᐧᐸᐣᑕᐦᐃᑕᐧᐸᐣ ᒋᔭᓂ ᑲᑭᑫᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᐊᓂᐣ ᐁᔑᐱᒪᓄᑲᑌᐠ ᐱᐊᐧᐱᑯᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ.
ᐁᕑᐃᐠ ᔓᐁᐧᐱᐠ ᒪᐊᐧᐨ ᑲᑭ ᑭᒋᓀᑕᐠ ᐁᑐᑕᐠ ᐃᒪ ᐁᐧᐱᑫᐧᐠ ᑲᐯᔑᐃᐧᓂᐠ ᑲᑭᐸᐱᑭᓯᓄᐊᐧᐨ ᒋᓂᐁᐧᐊᐧᓀᓯᐊᐧᐨ ᑲᑭᐃᓂᑕᐧ ᒋᓇᓇᑕᐃᐧ ᓂᓯᑕᐧᐃᓇᒧᐊᐧᐨ ᑫᑯᓂ.
ᓂᐣᑭᐅᒋ ᑭᑭᓄᐦᐊᒪᑯᐣ ᑲᐧᔭᐠ ᒋᐃᐧᒋᐊᐧᑲᐧ ᑯᑕᑭᔭᐠ ᒥᓇ ᑲᐧᔭᐠ ᒋᓂᑲᓂᐡᑲᒪᐊᐧᑲᐧ, ᑭᐃᑭᑐ ᔓᐁᐧᐱᐠ.
ᒥᔑᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᒪᒪᐤ ᑭᐃᔑᒋᑫᐦᐊᑲᓂᐃᐧᐊᐧᐠ, ᐃᑭᑐ ᐸᐱᓇ ᑯᕑᐃᐣ ᐸᕑᑭᕑ, ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᑫ ᑲᑭᑕᑭᐧᐨ ᐅᒪ ᐊᓄᑭᐃᐧᓂᐠ.
ᐱᑲᐧᒋᔭᐦᐃᐠ ᑭᑕᔑ ᑭᑭᓄᐦᐊᒪᐊᐧᐊᐧᐠ ᐊᓂᐣ ᑫᑐᑕᒧᐊᐧᐨ ᒋᐊᐧᐃᐧᒋᐦᐃᑎᐊᐧᐨ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᐃᐧᓇᐊᐧ ᐱᑯ ᑲᐃᔑᐯᔑᑯᐊᐧᐨ ᒋᑲᑫᐧᑭᑫᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᑲᐃᔑᐱᒥ ᑭᑭᓄᐦᐊᒪᐃᐧᐣᑕᐧ, ᐃᑭᑐ ᐸᕑᑭᕑ. ᐣᑭᐃᔑ ᐊᐧᐸᒪᐠ ᐊᐱ ᑫᑲᐟ ᑲᔭᓂ ᑭᔑᑐᐊᐧᐨ ᐱᓂᐡ ᐁᑭᔭᓂ ᐁᐧᐣᒋᑐᐊᐧᐨ ᒋᐊᐧᐃᐧᒋᐦᐃᑎᐊᐧᐨ ᒥᓇ ᒋᒪᒥᐡᑲᐧᒋᐊᐧᐨ ᒋᓂᑲᓂᑐᑕᐊᒧᐊᐧᐨ ᑫᑯᓇᐣ.
ᐯᔑᐠ ᐅᐡᑲᑎᐢ ᒪᐊᐧᐨ ᐅᑭᒥᓀᐧᐣᑕᐣ ᐊᐦᑭᐃᐧᒪᓯᓇᐦᐃᑲᓂᑫᐃᐧᐣ ᑲᑭᑐᑕᒧᐊᐧᐨ, ᐸᐸᑲᐣ ᑲᐊᐃᔑᓇᑯᓯᐊᐧᐨ ᐊᓯᓂᐠ ᒥᓇ ᐊᓯᓂᑫᐃᐧ ᐊᓄᑭᐃᐧᐣ ᔑᐊᐧᓇᑯᓇᐣ ᐁᑭᐊᐸᒋᐦᐊᐊᐧᐨ.
ᒥᐦᐅᐁᐧ ᓂᐣ ᒪᐊᐧᐨ ᑲᑭᒥᓀᐧᐣᑕᒪᐣ ᐁᑐᑕᒪᐣ ᔑᐊᐧᓇᑯᓇ ᑲᑭᐊᐸᒋᐦᐊᔭᐠ ᑲᑭᐅᒋ ᐊᐧᐸᑕᐦᐃᑯᔭᐠ ᐁᑐᒋᑲᑌᐠ ᐱᐊᐧᐱᑯᑫᐃᐧᐣ ᐁᒥᓀᐧᐣᑕᑲᐧᐠ, ᐃᑭᑐ ᔐᐣ ᑕᕑᐊᐅᐟᓫᐁᐠ.
ᔑᐊᐧᓇᑯᓇᐠ ᑲᐱᐊᐧᑯᑫᐊᐧᐨ ᒐᐧᑯᓇᑐᓴᐠ ᐅᑭᐊᐸᒋᐦᐊᐊᐧᐣ ᐁᒧᓇᐦᐊᓯᓂᐁᐧᐊᐧᐨ ᐁᐅᒋ ᑭᑭᓇᐊᐧᐸᑕᐦᐃᑕᐧ.
ᐊᑎᑲ ᑲᐱᒪᓄᑲᓂᑕᐧ ᐊᓯᓂᐠ, ᓇᓇᑲᐤ ᐸᐸᑲᐣ ᐱᒥᑐᑕᐊᐧᑲᓄᐊᐧᐠ, ᐃᑭᑐ ᐸᕑᑭᕑ. ᓂᐢᑕᑦ ᑲᐊᑕᐊᐧᑌᐠ ᐊᐦᑭ ᐁᑲᐧ ᐊᐱᐣ ᑲᐦᑭᐃᐧᒪᓯᓇᐦᐃᑲᓂᑲᑌᐠ, ᒥᑕᐡ ᐃᒪ ᑲᑭᐃᔑ ᐊᔭᓴᐊᐧᐨ ᔑᐊᐧᓇᑯᓇᐣ ᐯᐸᓄᐣ ᑲᑭᐊᐸᒋᑐᐊᐧᐨ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᑲᑭᐊᔭᑭᓀ ᐊᑭᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᐊᓂᐣ ᒥᓂᑯᐠ ᑕᓱᑲᑲᑫᐦᐃ ᐃᒪ ᑲᑭᐃᔑ ᐊᔭᓴᐊᐧᐨ.
ᐸᕑᑭᕑ ᐃᑭᑐ ᐅᐡᑲᑎᓴᐠ ᐅᑭᐅᓀᐣᑕᓇᐊᐧ ᑫᑯᓀᐣ ᐊᐸᒋᒋᑲᓂ ᑫᔭᐸᒋᑐᐊᐧᐨ ᒋᒧᓇᐊᐧᐊᐧᐨ ᔑᐊᐧᓇᑯᓇᐣ, ᐁᑲᐧ ᑕᐡ ᐅᑭᐊᑭᒪᐊᐧᐣ ᐊᓂᐣ ᑕᓯᐣ ᒐᐧᑯᓇᑐᓴᐣ ᑲᑭᒧᓇᐊᐧᐊᐧᐨ, ᐁᑲᐧ ᐊᐱᐣ ᑭᐅᒋᐊᔐᑭᐣᒋᑫᐊᐧᐠ ᐃᒪ ᐃᓀᑫ ᒥᓂᑯᐠ ᐊᓄᑭᐃᐧᐣ ᑲᒣᑎᓂᑫᐦᐃᐁᐧᒪᑲᐠ ᒥᓇ ᑲᑭᐁᐧᐱᒋᑲᓄᐊᐧᐠ ᐅᐣᑎᓯᐃᐧᐣ.
ᐁᑲᐧ ᐅᐁᐧ ᑭᐁᐧᐱᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᐃᒋᑲᑌᐠ ᐅᒋᑎᐸᐸᒋᑲᑌ ᐊᓂᐣ ᒥᓂᑯᐠ ᑲᑭᔭᐱᒋ ᑲᑫᐧᐊᓄᑲᓇᐊᐧᐨ ᐃᓂᐁᐧᓂᐊᐧᐣ ᔑᐊᐧᓇᑯᓇᐣ, ᐃᑭᑐ ᐸᕑᑭᕑ. ᑭᐡᐱᐣ ᒥᔑᓇᐧᔦᐠ ᐁᑭᐃᔑ ᐸᑫᐧᐱᓇᐊᐧᐨ, ᐊᒥ ᑫᐃᓯᓭᐊᐧᐨ ᐊᐣᒋᑯ ᒥᐢᑕᐦᐃ ᒋᒣᑎᓂᑫᐦᐃᑯᐊᐧᐨ ᒋᑲᑫᐧᑭᐁᐧᐅᔑᐦᐊᐊᐧᐨ. ᓇᐱᐨ ᐅᑭᒥᓀᐧᑕᓇᐊᐧ ᐅᐁᐧ ᑲᑭᑐᑕᒧᐊᐧᐨ, ᐊᓂᐡ ᐁᑭᐅᒋ ᓂᓯᑕᐁᐧᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᐊᓂᐣ ᐁᔑᐱᒪᓄᑲᑌᐠ ᐱᐊᐧᐱᑯᑫᐃᐧᐣ ᒥᓇ ᐱᑯ ᐊᓂᐣ ᒥᓯᐁᐧ ᐁᔑᐱᒪᓄᑲᑌᐠ.
ᔓᐁᐧᐱᐠ ᐅᑭᒪᒪᑲᑌᐣᑕᐣ ᐊᐧᐁᐧ ᑲᓇᓇᑲᒋᐦᐊᐨ ᐊᓯᓂᐣ ᐁᔑᐅᐣᑎᓯᐨ ᐯᔑᑯᑭᔑᑲ.
ᒥᐦᐅᒪ ᑲᑭᐅᒋ ᐃᐧᒋᐦᐃᑯᔭᐣ ᑫᓂᐣ ᐅᐁᐧ ᒋᔭᓂ ᐃᓇᓄᑭᔭᐣ, ᐃᑭᑐ ᔓᐁᐧᐱᐠ.
ᐃᐁᐧᓂ ᑲᔦ ᑲᑭ ᑭᑭᓄᐦᐊᒪᐃᐧᑕᐧ ᐅᐡᑲᑎᓴᐠ ᐅᑕᔑᑫᐃᐧᓂᐊᐧᐠ ᐃᑯ ᒋᑭᑕᓇᓄᑲᑕᒧᐊᐧᐸᐣ ᑲᓇᓇᑲᒋᐦᐊᐊᐧᐨ ᐊᓯᓂᐣ, ᐊᔑᐨ ᒥᓇ ᑫᑭᐅᒋ ᓂᓯᑕᐁᐧᐣᑕᒧᐊᐧᐸ ᐱᐊᐧᐱᑯᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐁᔑᐱᒪᓄᑲᑌᐠ ᒥᓇ ᐊᓂᐣ ᐁᔑᑭᒋᓀᑕᐁᑲᐧᐠ ᑕᓱᑭᔑᑲ ᑲᐱᒪᑎᓯᓇᓄᐊᐧᐠ.
ᒥᑐᓂ ᐱᑯ ᐅᓇᐦᐃ ᓂᓯᑕᐁᐧᐣᑕᓇᐊᐧ ᑲᐃᔑᐃᐧᐣᑕᒪᐃᐧᑕᐧ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᒪᐊᐧᐨ ᐃᑯ ᐁᒋᑫᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᑲᓇᓇᑕᐊᐧᓯᐁᐧᐦᐃᑕᐧ ᒥᓇ ᑲᒥᑲᐊᐧᐊᐧᐨ ᐸᐸᑲᐣ ᑲᐊᐃᔑᓇᑯᓯᓂᐨ ᓇᑐᐊᓯᓂᐣ ᒥᓇ ᑲᔓᓂᔭᐃᐧᓂᐨ ᐊᓯᓂᐣ, ᐃᑭᑐ ᐸᕑᑭᕑ. ᐣᑭᐊᐸᒋᐦᐊᒥᐣ ᓇᓇᑲᐤ ᑲᐊᐃᔑᓇᑯᓯᐊᐧᐨ ᔓᓂᔭᐊᐧᓯᓂᐠ ᑐᑲᐣ ᐊᒥᑎᐢᐟ, ᒋᑊᓴᑦ, ᑲᓫᐅᑊᕑᐊᔾᐟ, ᐯᐠᒪᑕᔾᐟ, ᒪᐠᓇᑕᔾᐟ, ᑲᐧᕑᐟᐢ. ᒥᐅᑯ ᒪᐊᐧᐨ ᑲᑭᒋᓀᑕᑯᓯᐊᐧᐨ ᐊᓯᓂᐠ ᒋᑭ ᓇᓇᑕᐃᐧᑭᑫᓂᒪᐊᐧᐸᐣ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᒥᐅᑯ ᑐᑲᐣ ᐊᓯᓂᐠ ᑕᓱᑭᔑᑲ ᑲᑭᑕᐸᒋᐦᐃᐣᑕᐧ.
ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᑭᐊᐧᐃᐧᐣᑕᒪᐊᐧᑲᓄᐊᐧᐠ ᑭᑭᓄᐦᐊᒪᐊᐧᑲᓇᐠ ᑲᔭᐱᒋ ᐁᐧᓄᑕᑭᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᑲᐊᔭᒪᑲᑭᐣ ᐱᑲᐧᑕᑭᐠ ᐁᐧᑎ ᑭᐁᐧᑎᓄᐠ ᐯᑭᐡ ᑲᔦ ᒋᐅᒋ ᑎᐸᐸᐣᒋᑲᑌᐠ ᐊᐦᑭ ᑲᐃᔑᓇᑲᐧᐠ, ᐅᐡᑭ ᐊᓄᑭᐃᐧ ᐊᐸᒋᒋᑲᓇᐣ ᒥᓇ ᑭᓇᐧᑲᐡ ᒋᒥᓄᐡᑲᒪᑲᐠ ᑫᐱᒥᐊᐸᑕᐠ ᒋᐅᒋ ᐱᒥᐊᓄᑭᐊᐧᑲᓄᐊᐧᐠ.
ᐅᒪ ᑲᑭᐅᒋ ᐸᑭᑎᓂᑲᑌᐠ ᑭᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐃᐧᐣ ᑭᐃᑭᑐᐊᐧᐠ ᒥᐦᐅᒪ ᑫᐅᒋ ᒪᑕᓄᑲᒋᑲᑌᐠ ᒋᐅᒋ ᑭᑭᓄᐦᐊᒪᑲᓄᐊᐧᐠ ᒥᓇ ᐱᑯ ᒋᐊᓄᑭᐃᐧ ᑭᑭᓄᐦᐊᒪᐃᐧᑕᐧ ᐊᔑᐨ ᒥᓇ ᒋᒪᒋᒋᑲᑌᑭᐣ ᐅᐡᑭᑫᑯᓇᐣ ᒋᐃᔑᐸᑭᑎᓂᑕᐧ ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᐅᐡᑲᑎᓴᐠ ᑲᒥᓴᐁᐧᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᐱᐊᐧᐱᑯᑫᐃᐧ ᐊᓄᑭᐃᐧᓂᐠ ᒋᔭᓂᔑᐊᓄᑭᐊᐧᐨ, ᐃᑭᑐ ᐸᐟᕑᐃᔕ ᑎᕑᐃᐣ ᑲᐅᑭᒪᐅᐨ ᐅᒪ ᑭᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐃᐧᓂᐠ. ᓂᓂᓯᑕᐁᐧᐣᑕᒥᐣ ᑲᔦ ᐊᐱ ᑲᐅᐡᑭᐅᔑᒋᑲᑌᑭᐣ ᒥᓇ ᒋᒪᐡᑲᐃᐧᑲᐸᐃᐧᒪᑲᑭᐣ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᑕᑲᐧᑭᐣ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᐅᐃᐧᑕᓄᑭᒥᑯᐃᐧᓂᐊᐧ, ᑭᒋᐊᓄᑭᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᒥᓇ ᑭᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᑲᐅᒋᐃᐧᑕᓄᑭᒪᑭᑕᐧ ᓇᐱᐨ ᐁᑭᒋᓀᑕᑲᐧᓂᐠ ᑫᐃᐧᓇᐊᐧ ᒋᑭ ᒪᒪᐧᐃ ᐃᐧᒋᐦᐃᑎᐊᐧᐸᐣ ᐊᐱ ᐃᐧᐅᓀᒋᑲᑌᑭᐣ ᐊᓂᐣ ᑫᐃᔑᓇᑯᒋᑲᑌᑭᐣ ᑭᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐃᐧ ᐊᓄᑭᐃᐧᓇᐣ.