ᐊᐧᐃᔦᑲᒪ ᐅᑭᒪᑲᐣ ᐸᑯᓭᐣᑕᑦ ᒥᓇᐊᐧ ᒋᑕᑲᐧᐠ ᐸᑭᑕᐦᐁᐧᐃᐧᐣ

ᐊᐧᐃᐧᔦᑲᒪ ᐅᑭᒪᑲᐣ ᐱᔦᕑ ᒪᐧᕑᓱ ᑭᑲᑫᐧᑌᐧᐸᐣ ᑭᐡᐱᐣ ᒥᓇᐧᐊ ᒋᑭᐊᔭᒪᑲᑭᐸᐣ ᐸᑭᑕᐦᐁᐃᐧᐣ ᐃᒪ ᐅᑎᐡᑯᓂᑲᓂᐠ.
“ᑭᔭᐱᐨ ᐃᑐᐠ ᑭᓄᔐᑐᐠ,” ᑭᐃᑭᑐ ᒪᐧᕑᓱ, ᒥᐊᑯ ᐁᔑᒋᑫᐸᐣ ᑲᐯᐱᒥᑯᓇᑲ ᐁᐸᑭᑕᐦᐁᐸᐣ ᐊᑯᓇᐠ ᒣᑲᐧᐨ 1980 ᑲᐱᒥᔭᑭᐊᐧᓂᐠ. “ᒪᐊᐧᐨ ᓂᒥᓴᐁᐧᐣᑕᒥᐣ ᒥᓇᐊᐧ ᐅᐁᐧ ᒋᑭᒪᒋᒋᑲᑌᑭᐸᐣ ᑫᐃᐧᓇᐊᐧ ᑭᑐᐡᑲᑎᓯᒥᓇᓂᐠ ᐅᐁᐧᓂ ᒋᑭᐃᔑᒋᑫᐊᐧᐸᐣ.”
ᒪᐧᕑᓱ ᑭᐃᑭᑐ ᐅᐁᐧ ᐸᑭᑕᐦᐁᐃᐧᐣ ᑭᐳᓂᒋᑲᑌᐸᐣ ᐅᑕᔑᑫᐃᐧᓂᐠ ᒣᑲᐧᐨ ᐊᐱ 198- ᑲᐱᑭᔭᑭᐊᐧᓂᐠ ᐁᑲ ᐊᐱᐣ ᐊᐊᐧᔑᒣ ᑲᑭᐸᑭᑎᓇᑲᓄᐸᐣ ᔓᓂᔭ ᑫᐅᐣᒋ ᑎᐸᐦᐃᑲᑌᑭᐣ ᐸᑭᑕᐦᐁᐃᐧ ᐊᐸᒋᒋᑲᐣ ᒥᓇ ᐳᓯᑕᓱᐃᐧᐣ ᑲᐃᓇᑭᐣᑌᐠ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᐁᑲ ᑲᑭᐅᐣᒋ ᓇᐱᐨ ᒥᐢᑕᐦᐃ ᐃᓇᑭᓱᐨ ᑭᓄᔐ.
“ᐅᓴᑦ ᑲᔦ ᒥᔑᓇᐧ ᑭᐊᔭᓂᑫ ᒪᒪᒋᓂᔕᐊᐧᐊᐧᐠ ᐁᒪᐧᔦ ᐊᓂᑕᑯᐃᐧᓂᑕᐧ ᒪᔭᑦ ᑲᑭᐃᔑᐃᐧᓂᑕᐧ ᑭᓄᔐᐠ ᒥᑕᐡ ᐁᑲ ᓇᐱᐨ ᑲᑭᐅᒋ ᑭᐁᐧᐱᒋᑫᔭᐣᐠ,” ᑭᐃᑭᑐ ᒪᐧᕑᓱ. “ᒥᐱᑯ ᑲᐃᐧᐣ ᐃᐧᑲ ᑭᑭᐅᒋ ᑌᐱᐅᐣᑕᒋᐦᐃᑎᓱᓯᐣ. ᐊᐱ ᑲᑭ ᑭᐡᑭᓂᑲᑌᑭᐸᐣ ᐅᐁᐧ, ᒥᔑᐣ ᐊᐃᐧᔭᐠ ᐅᑭᔭᓂᐳᓂᑐᓇᐊᐧᐸᐣ ᐅᐸᑭᑕᐦᐁᐃᐧᓂᐊᐧ.”
ᒪᐧᕑᓱ ᑭᐃᑭᑐ ᐊᑎᐟ ᐊᐃᐧᔭᐠ ᓄᒪᑫ ᐅᑭᒥᒋᒥᓇᓇᐊᐧ ᐅᐸᑭᑕᐦᐁᐃᐧᓂᐊᐧ, ᔕᑯᐨ ᐱᓂᐡ ᓇᓇᑫ ᐊᐱᐣ ᑭᔭᓂᐳᓂᒋᑫᐊᐧᐠ.
“ᑭᐃᔑᓇᑕᐁᐧᐣᑕᑲᐧᐣ ᒋᑎᐱᑲᒋᑎᓇᑕᐧ ᑭᓄᔐᐠ ᒥᓂᑯᐠ ᑫᑭᐅᐣᒋ ᑭᐁᐧᐱᒋᑫᔭᐣ,” ᒪᐧᕑᓱ ᑭᐃᑭᑐ.
ᒪᐧᕑᓱ ᐃᑭᑐ ᐁᓇᑕᐁᐧᐣᑕᐠ ᐯᔑᑲᐧᐣ ᒋᐃᔑᑭᐁᐧ ᒪᒋᒋᑲᑌᓂᐠ ᐅᑕᓇᐠ ᑲᑭᐱᔑᐱᒧᒋᑲᑌᑭᐸᐣ ᐸᑭᑕᐦᐁᐃᐧᐣ, ᐯᑭᐡ ᐁᑭᐅᒋᐃᐧᐣᑕᐠ ᒪᐊᐧᐨ ᐁᑭ ᐃᐧᒋᐦᐃᑯᐨ ᐅᐁᐧᓂ ᑲᑭᐱᐸᑭᑕᐦᐁᐧᐨ.
“ᐣᑭᐸᐸᒥ ᐸᑭᑕᐁᐧᓇᐸᐣ ᐅᒪ ᓴᑲᐦᐃᑲᓀᓴᐣ ᐁᑲᐧ ᒪᐊᐧᐨ ᐣᑭᓴᑭᑐᐣ ᐅᐁᐧ ᐁᑐᑕᒪᐣ,” ᑭᐃᑭᑐ ᒪᐧᕑᓱ.
ᓫᐃᐳᕑᐊᕑ ᐅᑭᒪᐃᐧ ᐊᓄᑭᓇᑲᐣ ᑫᕑᐅᓫᐃᐣ ᐯᓂᐟ ᐅᑐᐣᒋᐃᐧᒋᐦᐊᐣ ᑲᐃᔑ ᐸᑯᓭᓂᒧᓂᐨ ᒪᐧᕑᓱᐊᐧᐣ ᒣᑲᐧᐨ ᐊᐱ ᓂᑭᑯᐱᓯᑦ 5 ᑲᑭ ᑭᐅᑭᐸᐣ ᐊᐧᐃᐧᔦᑲᒪᐠ ᐁᑲᐧ ᐊᔑᐨ ᑭᒋᐅᑭᒪᑲᐣ ᐢᑕᐣ ᐯᕑᑎ ᒥᓇ ᐱᑯ ᐸᐸᑲᐣ ᑲᑭᐅᐣᒋᐊᐧᐨ ᐅᑎᐸᒋᒧᐠ.
“ᐣᑕᒥᓀᐧᑕᒥᐣ ᒋᑭᐊᔭᐊᐧᑭᑕᐧᐸᐣ ᑭᑭᓄᔐᒥᐊᐧ ᔕᐊᐧᓄᐠ,” ᐃᑭᑐ ᐯᓂᐟ.
ᐯᕑᑎ ᑭᐃᑭᑐ ᓇᐊᐧᐨ ᐅᑕᑭᐅᐣᒋ ᐃᐧᒋᐦᐃᑯᓇᐊᐧᐸᐣ ᐅᐸᑭᑕᐦᐁᐃᐧᓂᐊᐧ ᑭᐡᐱᐣ ᑫᒋᐊᐧᐠ ᐃᔑᓂᔕᐦᐅᒥᑎᐸᐣ ᐅᑭᓄᔐᒥᐊᐧ ᒪᔭᑦ ᑲᐅᒋᐊᑕᐊᐧᓱᐊᐧᐨ ᐁᐧᑎ ᔕᐊᐧᓄᐠ ᑲᐊᔭᒪᑲᑭᐣ ᐃᐧᓯᓂᐃᐧᑲᒥᑯᐣ ᑐᑲᐣ ᑲᐊᔭᑭᐣ ᑭᒋᐅᑌᓇᐠ.
“ᐊᑎᑲ ᐁᐧᑎ ᑕᐣᑐᕑ ᐯ ᒥᔑᐣ ᑲᐃᔑᐊᔭᑭᐣ ᐃᐧᓯᓂᐃᐧᑲᒥᑯᐣ ᒪᐊᐧᐨ ᐊᑯ ᐅᓇᑕᐁᐧᓂᒪᐊᐧᐣ ᑭᓄᔐᐣ ᑲᐅᐡᑲᒋᑲᒋᑎᓂᑕᐧ ᑲᐸᑫᐧᔑᑲᓂᑭᔑᑲᓂᐠ,” ᐃᑭᑐ ᐯᕑᑎ, ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᑭᐃᑭᑐ ᐁᐧᑎ ᑲᔦ ᑐᕑᐊᐣᑐ ᒥᓇ ᑲᐅᒋᐯᔓᓇᑲᐧᑭᐣ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᑭᒋᐅᑌᓇᐊᐧᐣ ᑲᐊᔭᑭᐣ ᑭᒋᒧᑯᒪᐣᐊᑭ ᒥᐦᐃᒪ ᑲᔦ ᑫᑭᐃᔑᐊᑕᐊᐧᓇᐊᐧᐸᐣ. ᐁᑲᐧ ᓄᑯᑦ ᐅᐁᐧ ᑭᓄᔐᐃᐧ ᐊᑕᐁᐧᐃᐧᐣ ᑲᐃᐧᐣ ᒋᐊᔭᒪᑲᐠ ᐅᒪ ᐅᐣᑌᕑᐃᔪ, ᐯᕑᑎ ᑫᐃᐧᐣ ᐅᐸᑯᓭᐣᑕᐣ ᒋᐅᒋ ᐃᐧᒋᑐᐨ ᐊᐧᐃᐧᔦᑲᒪᐠ ᑲᐃᔑᐸᑯᓭᓂᒧᐊᐧᐨ ᒋᔭᓂ ᑲᑫᐧᐊᑕᐊᐧᑫᐊᐧᐨ ᑭᓄᔐᐣ.
“ᒪᐊᐧᐨ ᐃᑯ ᐅᐣᒋ ᒋᑫᐣᑕᑲᐧᐣ ᐅᐁᐧ,” ᐃᑭᑐ ᐯᕑᑎ. “ᑭᐡᐱᐣ ᓇᓇᑲᒋᑐᔭᐣ ᐊᑕᐁᐧᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᐃᐧᒋᐦᐊᑕᐧ ᐊᐃᐧᔭᐠ ᒥᐢᑕᐦᐃ ᑲᐃᔑᑎᐸᐦᐃᑲᑌᓂᐠ ᑫᑯᓇᐣ, ᒥᐃᑐᐠ ᐃᒪ ᑫᑭᐅᒋ ᐃᐧᒋᐦᐃᑯᐊᐧᐸᐣ.”
ᐁᑲᐧ ᐊᐧᐁᐧ ᐊᒥᑯᑭᒪ ᑭᐃᑭᑐ ᐸᑭᑕᐦᐁᐃᐧ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᓀᓴᐣ ᐊᔭᐊᐧᐣ.
“ᐊᐧᐃᐧᔦᑲᒪᐠ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᐅᑭᐱᐊᔭᓇᐊᐧᐸᐣ ᐸᑭᑕᐦᐁᐃᐧ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᓀᓴᐣ ᐅᑕᓇᐠ,” ᑭᐃᑭᑐ ᒥᔐᓫ ᓄᐸᐠ, ᐊᒥᑯᑭᒪ ᐊᓄᑭᓇᑲᓂᑫᐧ ᑲᐅᐣᒋ ᐊᓄᑲᑕᐠ ᐃᐧᐣᑕᒪᑫᐃᐧᓂᐠ ᒥᓇ ᐊᑕᐁᐧᐃᐧᓂᐠ. “ᒧᐡᑭᓀᐱᐦᐃᑲᓇᐣ ᐊᔭᐊᐧᐣ ᐊᐃᐧᔭ ᓇᑕᐁᐧᐣᑕᐠ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᓀᓯᓂ ᐅᒪ ᒋᐱᑲᑫᐧᑌᐧᐨ ᐊᒥᑯᑭᒪᐃᐧᑲᒥᑯᐠ.”
ᐅᐁᐧ ᑭᓄᔐ ᐊᑕᐁᐧᐃᐧᐣ ᑭᐅᐡᑭ ᒪᒋᒋᑲᑌᐸᐣ 1969 ᑲᔭᑭᐊᐧᐠ ᒋᐊᑕᐊᐧᐊᓱᐊᐧᐨ, ᒋᐅᔑᐦᐃᑕᐧ ᐁᑲᐧ ᐊᐱᐣ ᒋᔭᓂ ᐊᑕᐊᐧᓱᐊᐧᐨ ᑲᑭᓇ ᑭᓄᔐᐠ ᑲᑭᑲᒋᑎᓂᑕᐧ ᒥᓯᐁᐧ ᑌᑎᐸᐦᐃ ᑭᐁᐧᑎᓄᐠ ᓀᐣᑲᐱᐦᐊᓄᐠ ᐅᐣᑌᕑᐃᔪ, ᒪᓂᑐᐸ, ᓭᐢᑲᒋᐊᐧᐣ, ᐊᓫᐯᕑᑕ ᒥᓇ ᐸᑕᑭᐁᐧᑎᓄᐠ. ᐊᑯᓇᐠ ᐅᑕᓇᐠ ᑲᑭᔭᑭᐊᐧᐠ ᐅᐁᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑭᐳᓂᒋᑲᑌ ᓭᐢᑲᒋᐊᐧᐣ ᒥᓇ ᐅᐣᑌᕑᐃᔪ ᑲᐅᐣᑎᓂᑕᐧᐸᐣ ᑭᓄᔐᐠ.
ᐊᓇᐃᐧᐣ ᒣᑲᐧᐨ ᒥᑭᓯᐃᐧᐱᓯᑦ 29 ᑲᓇᑕ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᑲᑭᐅᓂᐸᑭᑎᓇᐸᐣ ᔓᓂᔭᐣ ᑲᑭᐃᑭᑐᐸᐣ ᒋᐸᑭᑎᓇᐨ $33.5 ᒥᓫᐃᔭᐣ ᑕᓴᐧᐱᐠ ᒋᐅᒋ ᐃᐧᒋᒋᑲᑌᑭᐣ ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᐸᑭᑕᐦᐁᐃᐧᓇᐣ, ᔕᑯᐨ ᐁᐧᑎ ᐱᑯ ᐅᓴᑦ ᑭᐃᔑᑲᓇᐊᐧᐸᒋᑲᑌ ᓇᓀᐤ ᑭᒋᑲᒥᐠ ᑲᐊᔭᒪᑲᑭᐣ ᐸᑭᑕᐦᐁᐃᐧᓇᐣ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᐃᑭᐁᐧᓂᐊᐧᐠ ᒥᐠᒪ ᒥᓇ ᒪᓫᐃᓯᐟ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᑲᐃᓂᑕᐧ ᓇᓀᑊ ᑭᒋᑲᒥᐠ ᑲᓇᑕ ᒥᓇ ᑯᐯᐠ ᑲᑭᐅᒋ ᐸᑭᑌᐡᑲᑯᐊᐧᐸᐣ ᒪᕑᔓ ᑲᑭᑎᐸᑯᓂᑎᐸᐣ ᐅᐸᑭᑕᐦᐃᐁᐧᐃᐣ ᐅᒋ ᓄᑯᑦ ᑲᐃᔑ ᑲᓇᐊᐧᐸᒋᑲᑌᐠ ᓇᓀᐤ ᑭᒋᑲᒥᐠ ᐸᑭᑕᐦᐁᐃᐧᐣ.

See also

12/01/2015 - 19:37
12/01/2015 - 19:37
12/01/2015 - 19:37
12/01/2015 - 19:37