ᒪᑕᐗ ᐅᑭᒪᑲᓇᐠ ᑾᔭᒋᐗᐠ ᒋᐎᑕᓄᑭᒪᐗᐨ ᐅᐣᑌᕒᐃᔪ ᐅᑭᒪᐎᐣ ᐃᐃᒪ ᑲᐗᑲᑌᐠ ᐃᐡᑯᑌ

Create: 12/01/2015 - 19:25

ᒪᑕᐗ ᐅᑭᒪᑲᓇᐠ ᑭᒪᐗᒋᐦᐃᑎᐗᐠ ᐁᑭᐎᑕᐱᒪᐗᐨ ᐅᐣᑌᕒᐃᔪ ᐅᑭᒪᐣ ᒣᑾᐨ ᒫᕒᐨ 6, ᒋᑭᒪᒋᑕᐗᐸᐣ ᑕᔑᒋᑫᐎᐣ ᒋᑭᐎᑕᓄᑭᒥᑎᓇᓂᐗᐠ ᒋᐅᓇᒋᑲᑌᐠ ᑲᐗᑲᑌᐠ ᐃᐡᑯᑌ᙮
ᑲᐃᐡᑾ ᒪᐗᒋᐦᐃᑎᓇᓂᐗᐠ, ᒪᑕᐗ ᐅᑭᒪᑲᓇᐠ ᐅᑭᐎᑕᓇᐗ “ᐁᑾᔭᒋᐗᐨ ᒥᓇ ᐁᐎᑐᑕᒧᐗᐨ” ᒋᑭᒪᒋᑕᓂᐗᐠ ᑕᔑᒋᑫᐎᐣ ᐅᐣᑌᕒᐃᔪ ᐅᑭᒪᐎᓇᐣ, ᔕᑯᐨ ᐃᐃᐌ ᒋᔑᑲᓇᐗᐸᒋᑲᑌᐠ ᐅᐅᒪ ᐅᐣᑌᕒᐃᔪ ᒥᓇ ᐃᐃᒪ ᐊᓂᔑᓂᓂᑲᐠ ᒋᐅᒋ ᑲᓇᐗᐸᒋᑲᑌᐠ ᑕᔑᒋᑫᐎᐣ᙮
“ᑲᐎᐣ ᓂᓇᑲᐡᑲᓯᒥᐣ ᒪᒋᑕᐎᓇᐣ, ᔕᑯᐨ ᑲᓂᓇᐎᐟ ᑲᑕᑯᓂᑯᒥᐣ,” ᐃᑭᑐ ᓀᐡᑲᑕᑲ ᐅᑭᒪᑲᐣ ᐱᑐᕒ ᒧᓂᔭᐢ᙮ “ᐊᓂᔑᓂᓂ ᒥᓂᑯᐎᓇᐣ ᒥᓇ ᒪᐣᑐ ᒥᓄᑯᐎᓇᐣ ᒋᑲᓇᐌᑕᒪᐠ ᐊᐦᑭ ᐅᐣᒋᓯᓭ ᒋᑭᑕᑯᓂᑯᔭᐠ ᒪᒋ ᑕᔑᒋᑲᑌᐠ ᓇᓇᑲᒋᒋᑫᐎᓇᐣ, ᑎᐯᒋᑫᐎᓇᐣ, ᒋᑕᑯᓂᑯᔭᐠ ᒪᒋᐅᑕᐱᓇᑲᓀᐨ ᐊᓯᓂᐠ ᒥᓇ ᑭᓈᑲᐡ ᒋᔑᑲᓇᐗᐸᒋᑲᑌᐠ ᐊᐦᑭ ᐁᑲ ᒋᓂᔑᐗᓇᒋᒋᑲᑌᐠ, ᑎᐡᑯᓂᑲᓂᓇᐣ ᒥᓇ ᓂᓂᑲᓂᒥᓇᐣ᙮”
ᑲᑭᒪᐗᒋᐦᐃᑎᓇᓂᐗᐠ ᐃᐃᒪ ᐅᑭᒪᑴ ᐗᑲᐦᐃᑲᓂᐠ ᐃᐃᒪ ᑐᕒᐅᐣᑐ ᑭᑐᒋᑲᑌ ᐁᑲ ᒪᔑ ᑲᐃᓯᓭᐠ ᐯᔑᑯ ᐱᓯᒼ ᑲᑭᐅᓇᐱᐦᐊᑲᓀᐨ ᑲᐟᓬᐃᐣ ᐎᐣ ᐁᑭᓇᑭᒪᑲᓀᐨ ᐅᐣᑌᕒᐃᔪ ᐅᑭᒪ᙮
ᐎᐣ, ᐁᑭᐱᓂᑲᓂᐡᑲᐠ ᐊᓂᔑᓂᓂᐤ ᐃᓯᓭᐎᓇᐣ ᐅᐅᒪ ᐅᐣᑌᕒᐃᔪ ᐅᑭᒪᐎᐣ, ᑭᐊᔓᑕᒪ ᒋᐊᓄᑲᑕᐠ ᐊᓂᔑᓂᓂᐗᐠ ᐅᐅᒪ ᐅᐣᑌᕒᐃᔪ ᒋᓂᑲᓂᑲᓇᐗᐸᒋᑲᑌᐠ ᑲᐃᔑ ᓂᑲᓂᑕᒪᑫᐨ ᐅᑭᒪᐎᐣ᙮
ᑲᑭᐸᑭᑎᓂᑲᑌᐠ ᑎᐸᒋᒧᐎᐣ, ᐅᐣᑌᕒᐃᔪ ᐅᑭᒪᐎᐣ ᐃᑭᑐᐗᐠ ᐁᑭᒋᓀᑕᑯᐠ ᒋᐎᑕᓄᑭᒪᑲᓀᐗᐨ ᐊᓂᔑᓂᓂᐗᐠ ᒋᒪᑕᓄᑭᒋᑲᑌᐠ ᑲᐗᑲᑌᐠ ᐃᐡᑯᑌ “ᐃᐃᒪ ᐱᑯ ᓂᑲᐣ ᒋᐅᒋᒪᒋᑕᓂᐗᐠ᙮”
“ᑭᑭᒋᓀᑕᐣ ᑲᑭᐗᐸᒪᑾ ᒪᑕᐗ ᐅᑭᒪᑲᓇᐠ ᒥᓇ ᐁᑭᓄᑕᐗᑾ ᑲᓂᑲᓇᑐᐗᐨ ᒥᓇ ᑲᐃᔑ ᐸᑯᓭᑕᒧᐗᐨ᙮ ᓂᑲᐣ ᑎᔑᐸᑯᓭᑕᐣ ᒋᐎᑕᓄᑭᒪᑾ ᐅᐅᒪ ᑲᐃᔑ ᐅᑭᒪᐎᔭᐣ ᒥᓇ ᐅᑭᒪᑲᓇᐠ ᒥᓇ ᐅᑎᐡᑯᓂᑲᓂᐗ ᒋᒥᓈᔑᐠ ᑭᓂᑲᓂᒥᓇᐣ,” ᐎᐣ ᐃᑭᑐ᙮
ᐊᑯᑭ ᐅᑭᒪᑲᐣ ᐃᓬᐊᔾ ᒧᓂᔭᐢ ᐅᑭᐎᑕᐣ ᐃᐃᐌ ᒪᐗᒋᐦᐃᑎᐎᐣ ᒥᐌ ᓂᑕᒼ ᐁᑭᐃᓯᓭᐠ ᒪᑕᐗ ᐅᑭᒪᑲᓇᐠ ᒋᐗᐸᒪᐗᐨ ᐅᐣᑌᕒᐃᔪ ᐅᑭᒪᐣ ᐃᐃᐌ ᐊᑯᓇᐠ 1975᙮
“ᒋᑕᐎᓇᐠ ᑎᐸᐦᐃᑲᐣ ᒋᒪᐗᒋᐦᐃᑎᔭᐠ ᑲᐃᐡᑾ ᐅᓇᑭᒪᑲᓀᐨ ᒥᓈᔑᐣ ᑲᑭᑐᑕᐠ ᐅᐣᑌᕒᐃᔪ ᐅᑭᒪ ᐁᐗᐸᑕᐦᐃᑯᔭᐠ ᐁᐎᐎᑕᓄᑭᒥᑯᔭᐠ ᒥᓇ ᒋᑭᒥᓄᓭᐠ ᐎᑕᓄᑭᒥᑎᐎᐣ,” ᐃᑭᑐ ᑳᓬᐢᑖᐠ ᐅᑭᒪᑲᐣ ᕒᐋᒍᕒ ᐌᓯᓬᐃ᙮
ᐅᐅᐌ ᑲᑭᒪᐗᒋᐦᐃᑎᐗᐨ ᐅᑭᒪᑲᓇᐠ ᐁᑭᒥᓉᑕᒧᐗᐨ, ᐅᑭᐱᑐᓇᐗ ᐁᓂᐱᑌᐱᐦᐃᑲᑌᑭᐣ ᐃᓯᓭᐎᓇᐣ ᐃᐃᐌ ᑲᐎᒪᒋᒋᑲᑌᐠ ᐊᐦᑭᐤ ᒪᒋᑕᐎᓇᐣ ᐁᑭᒥᓇᐗᐨ ᐅᐣᑌᕒᐃᔪ ᐅᑭᒪᐣ᙮
ᒪᐗᐨ ᑲᓂᑲᓇᑌᐠ ᐃᓯᓭᐎᐣ ᑲᑭᐎᑕᒧᐗᐨ ᐃᐃᐌ ᐊᓂᐣ ᑫᐃᓯᓭᐦᐃᐌᒪᑲᐠ ᐊᐦᑭ ᑭᐡᐱᐣ ᓂᔑᐗᓇᒋᒋᑲᑌᐠ ᒣᑾᐨ ᓄᑕᓯᓂᑫᓇᓂᐗᐠ ᐃᐃᒪ ᑲᐃᔑ ᑲᐗᑲᑌᐠ ᐃᐡᑯᑌ ᒥᓇ ᑫᐃᔑ ᐱᒪᐦᐅᑕᓱᓇᓂᐗᐠ ᑲᑲᑴᐃᓇᒋᑲᓂᐗᐠ ᒣᑾᐨ ᒋᓴᑭᓯᒋᑲᑌᐠ ᓄᑕᓯᓂᑫᐎᑲᒥᑯᐣ ᒋᓇᒧᑭᐣ ᒥᑲᓇᐣ ᐅᐅᐌᑎ ᔕᐗᓄᐠ ᑲᐃᔑ ᑭᒋᒥᑲᓇᐗᐠ᙮
ᑲᐃᔑᐱᐦᐃᑲᑌᐠ ᒪᑕᐗ ᐅᑎᐸᒋᒧᐎᓂᐗ, ᐅᑭᒪᑲᓇᐠ ᐅᑭᐃᓇᐗᐣ ᐅᐣᑌᕒᐃᔪ ᐅᑭᒪᐣ ᐃᑭᐌᓂᐗᐠ ᐊᓂᔑᓂᓂᐗᐠ ᐁᓇᑕᐌᑕᒧᐗᐨ ᑾᔭᐠ ᑎᐸᒋᒧᐎᓇᐣ ᐃᐃᐌ ᑲᐃᔑ ᑭᔗᐗᐨ ᒋᓂᓯᑐᑕᒧᐗᐨ ᐊᓂᐣ ᑫᐃᔑᒪᒋᓭᐠ ᑭᐡᐱᐣ ᒥᓇ ᐊᓂᐣ ᑫᐃᔑᒋᑫᒪᑲᐠ ᑐᑕᒧᐎᓇᐣ ᐃᐃᒪ ᐊᐦᑭᑲᐠ ᑫᓇᑭᐡᑲᒧᐗᐨ ᐅᑕᐦᑭᐎ ᑐᑕᒧᐎᓂᐗ ᒥᓇ ᑎᕒᐃᑎ ᒥᓇ ᐊᓂᔑᓂᓂᐤ ᒥᓂᑯᐎᓇᐣ᙮
ᐅᑭᒪᑲᓇᐠ ᒥᓇ ᐅᑭᐎᑕᒪᐗᐗᐣ ᐅᐣᑌᕒᐃᔪ ᐅᑭᒪᐣ ᐃᓯᓭᐎᓇᐣ ᑎᓄᑲᐣ ᑲᐃᔑᑲᐯᔑᐗᐨ ᐊᓂᔑᓂᓂᐗᐠ ᒥᓇ ᐃᓯᓭᐎᓇᐣ ᑲᒪᒋᐱᓂᑯᐗᐨ ᐃᐃᒪ ᐃᐡᑯᓂᑲᓂᐠ ᒋᑭᑕᑯᓂᑲᑌᑭᐣ ᐃᐃᒪ ᐅᓇᒋᑲᑌᐠ ᓇᑯᒥᑎᐎᓇᐣ᙮
ᑲᑭᓂᐱᑌᓯᓇᐦᐃᑲᑌᑭᐣ ᐃᓯᓭᐎᓇᐣ ᑭᑕᑯᓂᑲᑌ ᑲᐃᔑᓄᑌᓭᑭᐣ ᐗᑲᐦᐃᑲᓇᐣ, ᐁᑲᑌᐱᓭᐨ ᔓᓂᔭ ᒋᐱᒥᐎᒋᑲᑌᐠ ᑭᑭᓄᒪᑫᐎᐣ ᒥᓇ ᐊᑯᓯᐎᐣ ᒥᓇ ᔓᓂᔭᐎᒪᒋᑕᐎᓇᐣ ᒋᑭᐅᒋ ᒥᓄᓭᑭᐣ ᒪᑕᐗ ᐃᐡᑯᓂᑲᓇᐣ᙮
“ᑭᐢᐱᐣ ᐁᑲ ᐊᐣᒋᑲᓇᐗᐸᒋᑲᑌᐠ ᓄᑯᒼ ᑲᐃᔑ ᑲᓇᐗᐸᑕᐠ ᐅᑭᒪᐎᐣ ᒥᓇ ᑎᐡᑯᓂᑲᓂᓇᐣ, ᑲᐎᐣ ᑕᑭᔭᔭᓯᐣ ᑲᐗᑲᑌᐠ ᐃᐡᑯᑌ,” ᐃᑭᑐ ᒧᓂᔭᐢ᙮
ᐎᐣ ᐅᑭᓇᑴᑕᐣ ᐅᐣᑌᕒᐃᔪ ᐅᑭᒪᐎᐣ ᐁᑭᐊᔓᑕᒪᐨ ᒋᐎᑕᓄᑭᒪᐨ ᐊᓂᔑᓂᓂᐗᐣ ᐅᐅᒪ ᐅᐣᑌᕒᐃᔪ ᒥᓇ ᑲᐃᔑ ᐯᐯᔑᑯᑭᐣ ᐃᐡᑯᓂᑲᓇᐣ ᒋᐊᓄᑲᑌᑭᐣ ᒪᓯᓭᐎᓇᐣ ᐃᐃᒪ ᐃᐡᑯᓂᑲᓂᐠ, ᒥᓇ ᒋᓇᑲᒋᒋᑲᑌᐠ ᐊᐦᑭ ᐁᑲ ᒋᓂᔑᐗᓇᒋᒋᑲᑌᐠ, ᒋᑭᑭᓄᒪᑫᓇᓂᐗᐠ ᒥᓇ ᐊᓄᑭᐎᓇᐣ ᒋᑌᐱᓂᑲᑌᑭᐣ ᒥᓇ ᑲᐎᐅᔑᒋᑲᑌᑭᐣ ᑭᒋᐊᐸᒋᒋᑲᓇᐣ᙮

See also

12/01/2015 - 19:37
12/01/2015 - 19:37
12/01/2015 - 19:37
12/01/2015 - 19:37