ᐱᔓᓴᐃᑲᓂ ᐅᐡᑲᑎᓴᐠ ᐅᒧᑲᐊᐧᑕᓇᐊᐧ ᐊᐣᑎ ᑫᑭᔭᓄᒋᒥᓄᓭᐊᐧᐨ ᐊᓂᓂᑲᐣ

ᐱᔓᓴᑲᐃᑲᓂ ᐅᐡᑲᑎᓴᐠ ᒪᐡᑯᐨ ᐃᐧᓇᐊᐧ ᐅᑲᑭᔭᓂ ᑲᐡᑭᑐᓇᐊᐧ ᒋᑭᐃᐧᒋᑐᐊᐧᐨ ᒋᒥᓄᔭᒪᑲᐠ ᒥᓇ ᐁᑲ ᒋᑭᑭᒪᑲᑭᐣ ᑲᐊᐧᓂᔭᐸᒋᒋᑲᑌᑭᐣ ᒪᐡᑭᑭᐣ ᐁᐧᑎ ᐊᓂᓂᑲᐣ ᑫᔭᓂᐱᒪᑎᓯᐊᐧᐨ.
“ᐃᓯᓭ ᒋᓇᓇᑲᑕᐁᐧᓂᒪᑲᐧ ᐣᑕᐊᐧᔑᔑᒪᐠ ᐁᐧᑎ ᓂᑲᐣ,” ᑭᐃᑭᑐ ᓴᒥᓱ ᐁᐧᐢᓫᐃ, 37 ᑕᓱᔭᑭᐃᐧᓀ ᐱᔓᓴᑲᐃᑲᓂ ᐁᐅᒋᐨ ᐁᑲᐧ ᐅᑕᓇᐠ ᑲᔭᑭᐊᐧᓂᐠ ᑲᑭᔭᓂ ᒪᐡᑭᑭᑫᐨ. “ᐁᑲᓄᑫᔭᐣ ᐁᒪᐃᐧᔭᐣ ᑲᐊᐊᐧᔑᔑᐃᐧᔭᐣ ᓂᓂᑭᐦᐃᑯᐠ ᒋᑭᐁᐧᐃᐧᓂᔑᐊᐧᐨ.”
ᐁᐧᐢᓫᐃ ᐅᑎᐯᓂᒥᑯᐣ ᒪᐡᑭᑭᐣ ᐁᑲᐧ ᐊᐱᐣ ᐱᓂᐡ ᐁᑭᔭᓂ ᒪᑲᒪᑲᓄᐨ ᓂᔑᐣ ᐁᔭᑲᔐᔑᓂᐨ ᐅᑕᐊᐧᔑᔑᒪᐣ.
ᑫᐃᐧᐣ ᐁᐧᐢᓫᐃ ᑭᐅᑕᐱᓇᑲᓄᐸᐣ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᐱᐊᐊᐧᔑᔑᐃᐧᐨ ᐁᑲᐧ ᓄᑯᑦ ᐁᓂᔓᔭᑭᐃᐧᓀᓂᐨ ᐅᑕᓂᓭᓴᐣ ᒥᓇ ᐁᓂᑯᑕᐧᓱᐱᓯᒣᓂᐨ ᐅᑯᓯᓭᓴᐣ ᓄᑯᒥᑫ ᑭᐅᑕᐱᓂᒪᐊᐧᐣ.
“ᓂᓂᓯᑕᐃᐧᓇᐣ ᐊᓂᐣ ᐁᓯᓭᐦᐃᑯᔭᐣ ᑌᐱᒪᑎᓯᐃᐧᓂᐠ,” ᐁᐧᐢᓫᐃ ᑭᐃᑭᑐ. “ᐣᑲᑲᐧᑕᑫᐣᑕᒥᐦᐊᐠ ᐣᑕᐊᐧᔑᔑᒪᐠ. ᒥᓇ ᓂᓂᔓᓇᒋᑕᐊᐧᐣ ᐅᐱᒪᑎᓯᐃᐧᓂᐊᐧ. ᐣᑕᓂᐱᑯᓇᒧᐊᐧᐣ ᑲᔦ ᑫᑭᐅᐣᒋ ᑌᐸᑫᓂᒥᔑᐊᐧᐸᐣ. ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᓂᐊᐧᐸᐣᑕᐦᐊᐠ ᐁᐁᐧᐱᓇᑲᐧ.”
ᐱᔓᓴᑲᐃᑲᓂᐠ ᐃᐡᑯᓂᑲᓂᐠ ᐅᑭᐸᑭᑎᓇᓇᐊᐧᐸᐣ ᐅᐃᐧᐣᑕᒪᑫᐃᐧᓂᐊᐧ ᑭᒋᔭᓂᒥᓭᐃᐧᐣ ᐁᐃᐧᒋᐃᐧᑯᐊᐧᐨ ᒣᑲᐧᐨ ᒉᐣᐁᐧᕑᐃ ᐱᓯᑦ 23 ᑲᐃᓇᑭᓱᓂᐨ ᐃᐁᐧᓂ ᐅᐣᒋ ᒥᔑᐣ ᐊᐊᐧᔑᒣ ᑲᔭᓂ ᐊᐸᒋᑐᐊᐧᐨ ᒪᐡᑭᑭᐣ ᐃᒪ ᐃᐡᑯᓂᑲᓂᐠ 500 ᑲᑕᓯᐊᐧᐨ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ.
ᐃᒪ ᐱᑯ ᓇᐣᑕ 70-80% ᒥᓂᑯᐠ ᑲᑕᓯᐊᐧᐨ ᐃᐡᑯᓂᑲᓂᐠ ᐃᑭᑐᐊᐧᐠ ᐁᑎᐯᓂᒥᑯᐊᐧᐨ ᑲᐊᐧᓂᔭᐸᒋᑐᐊᐧᐨ ᒪᐡᑭᑭᐣ, ᐃᐁᐧ ᐅᑎ ᒪᐊᐧᐨ ᐅᐠᓯᑯᑎᐣ ᓇᐣᑕ ᐳᕑᑯᓯᐟ, ᐁᑲᐧ ᓄᑯᒥᑫ ᐣᑯᑕᓱ ᑲᐃᑯᐡᑲᐊᐧᐨ ᑭᑭᓄᐊᒪᐊᐧᑲᓇᐠ ᐅᑭᐸᑭᑎᓇᓇᐊᐧ ᐅᐃᐧᐣᑕᒪᑫᐃᐧᓂᐊᐧ ᐁᓇᑕᐁᐧᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᒥᓀᐧᐣᑕᒧᐃᐧᐣ ᒥᓇ ᒥᓄᔭᐃᐧᐣ ᒋᑕᑲᐧᐠ ᐁᐧᑎ ᐊᓂᓂᑲᐣ.
“ᒪᒉᐣᑕᒧᐃᐧᐣ ᒥᓇ ᐊᐧᐊᐧᓀᐣᑕᒧᐃᐧᐣ ᐣᑭᑭᐡᑲᑯᒥᐣ,” ᒥᐦᐅᐁᐧᓂ ᐯᔑᐠ ᐅᐡᑲᑎᐢ ᐅᐃᐧᐣᑕᒪᑫᐃᐧᐣ ᑲᑭᐸᑭᑎᓇᐠ. ᐁᑲᐧ ᑯᑕᐠ ᑭᐃᑭᑐ: “ᑲᐃᐧᐣ ᐣᑭᑫᑕᓯᒥᐣ ᑫᑐᑕᒪᐠ ᐊᓂᐣ ᑫᑭᐃᔑᐃᐧᒋᐦᐃᔦᐠ ᒋᐳᓂᑐᔦᐠ ᑲᔭᐸᒋᑐᔦᐠ ᒪᐡᑭᑭᐣ.”
ᑭᑭᓄᐊᒪᐊᐧᑲᓇᐠ ᐅᑭᑲᑫᐧᒋᒪᐊᐧᐣ ᑲᐱᒥ ᒪᐡᑭᑭᑫᓂᐨ ᒋᑲᑫᐧᐃᐧᒋᐦᐃᑎᓱᐊᐧᐨ ᑫᑭᔭᓄᒋᒥᓄᔭᐊᐧᐨ.
“ᓂᐃᐧᓴᑲᐦᐅᑯᒥᐣ, ᒥᓇ ᔓᒥᐢ ᒥᓇ ᑯᑯᑦ ᑫᐃᐧᓇᐊᐧ ᐃᐧᓴᑫᐣᑕᒧᐠ ᑲᒪᐡᑭᑭᑫᔭᐣ ᒥᓇ ᐁᑲ ᑲᐊᔭᔭᐣ ᑲᐃᔑᑕᔭᐠ,” ᒥᐦᐅᐁᐧ ᑲᐃᓇᓯᓇᐦᐃᑫᐊᐧᐨ. “ᑭᐡᐱᐣ ᑌᐯᐧ ᓴᑭᐦᐃᔑᔭᐣ, ᑲᑲᐡᑭᑐᐣ ᒋᔭᓂ ᑲᑫᐧᐳᓂᑐᔭᐣ.”
ᑭᒋᐅᑭᒪᑲᐣ ᐢᑕᐣ ᐯᕑᑎ ᑭᐃᑭᑐᐸᐣ ᑲᓂᑲᓂᑕᒪᑫᐊᐧᐨ ᐅᒪ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᐢᑭ ᑎᐯᐣᒋᑫᐃᐧᓂᐠ ᒋᐸᑭᑎᓇᒧᐊᐧᐨ ᐅᑎᐸᒋᒧᐃᐧᓂᐊᐧ ᑭᒋᔭᓂᒥᓭᐃᐧᐣ ᐁᓇᑭᐡᑲᒧᐊᐧᐨ ᐃᒪ ᐃᓀᑫ ᐅᐣᒋ ᑎᐯᐣᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᑲᐊᐧᓂᐊᐸᒋᑐᐊᐧᐨ ᒪᐡᑭᑭᐣ ᒣᑲᐧᐨ ᐁᐧᑎ 2009 ᑲᔭᑭᐊᐧᐠ, ᐱᓂᐡ ᑕᐡ ᐃᑯ ᐊᓂᐱᒥ ᓇᐣᑭᐦᐅᒪᑲᐣ ᐅᐁᐧ ᐊᓂᒥᓭᐃᐧᐣ ᑕᓱᔭᑭ.
“ᒥᔑᐣ ᐊᐊᐧᔑᔕᐠ ᐅᑕᐱᓇᐊᐧᐠ ᐁᐧᓴ ᐊᐱᐣ ᐅᓂᑭᐦᐃᑯᒪᐠ ᒥᑐᓂ ᐁᓂᑎᐯᓂᒥᑯᐊᐧᐨ ᑲᒪᐡᑭᑭᑫᐊᐧᐨ ᐁᑲ ᐊᐱᐣ ᑲᔦ ᐁᑭᑲᓇᐁᐧᓂᒥᑎᓱᐊᐧᐨ, ᒥᓇ ᒋᑭᑲᓇᐁᐧᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᐅᑎᐯᐣᒋᑫᐃᐧᓂᐊᐧ,” ᑭᐃᑭᑐ ᐯᕑᑎ. “ᒥᐦᐅᐁᐧ ᑲᐱᒥ ᑲᑫᐧ ᓂᓯᑐᑕᒧᓇᐧᑲ ᒥᓯᐁᐧ ᐊᐃᐧᔭᐠ ᐅᒪ ᑲᓇᑕ ᐊᐦᑭᐠ ᒥᓯᐁᐧ ᑭᑕᔑᑫᐃᐧᓂᓇᓂᐠ ᐁᐊᔭᒪᑲᐠ ᒪᐡᑭᑭᑫᐃᐧᐣ.”
ᐯᕑᑎ ᑭᐃᑭᑐ ᐃᐡᑯᓂᑲᓂᐠ ᑲᑲᐯᔑᐊᐧᐨ ᒥᑐᓂ ᐱᑯ ᐅᐱᑯᓂᑯᓇᐊᐧ ᒪᐡᑭᑭᑫᐃᐧᓂ ᐊᓂᐡ ᐊᔕ ᐁᑭᐱᐊᐧᓂᑐᐊᐧᐸᐣ ᐊᓂᐣ ᑫᑭᐃᔑ ᐃᐧᒋᐦᐃᑎᓱᐊᐧᐨ ᐁᐧᐡᑲᐨ ᑲᑭᐱ ᑲᓇᐁᐧᐣᑕᑯᓯᐊᐧᐨ ᐃᐡᑯᓄᑲᒥᑯᐠ ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᐊᐊᐧᔑᔕᐠ.
“ᒥᐦᐅᐁᐧ ᑲᐃᔑᓂᑲᑕᒪᐣᐠ ᑲᐱᒥᐊᔭᓂᑫ ᐸᑭᑌᐡᑭᑫᒪᑲᐠ ᐃᐁᐧ ᐃᐡᑯᓄᑲᒥᐠ ᑲᑭᐱᑐᒋᑫᒪᑲᐠ, ᐁᑲ ᐁᑭᑫᐣᑕᒪᐠ ᐊᓂᐣ ᑫᑭᐃᔑ ᓇᑕᒪᓱᔭᐠ ᐊᐱ ᐅᐡᑭ ᐊᓂᒥᓭᐃᐧᓇᐣ ᑲᓇᑭᐡᑲᒪᑭᐣ,” ᑭᐃᑭᑐ ᐯᕑᑎ.
ᐁᐧᐢᓫᐃ ᐅᑭᑌᐯᐧᑕᐊᐧᐣ ᑲᑭᐃᑭᑐᓂᐨ ᑭᒋᐅᑭᒪᑲᓇᐣ. ᑫᐃᐧᐣ ᑲᑭᐱᐃᓯᓭᐨ ᐅᐱᒪᑎᓯᐃᐧᓂᐠ ᒥᐦᐃᒪ ᐁᐅᐣᒋᓭᓂᐠ ᐁᐧᐡᑲᐨ ᐃᐡᑯᓄᑲᒥᑯᐠ ᑲᑭᐱᐅᐣᒋ ᐊᔭᓂᑫᓭᓂᐠ ᐅᑕᓂᒥᓭᐃᐧᓂᐊᐧ.
“ᐁᐧᐡᑲᐨ ᐊᐱᐣ ᐣᑭᐊᐧᓂᑐᓇᐸᐣ ᓂᒪᐡᑲᐃᐧᓯᐃᐧᐣ ᒣᑲᐧᐨ ᐁᑲᓇᐁᐧᐣᑕᑯᓯᔭᐣ ᐃᐡᑯᓄᑲᒥᑯᐠ -- ᑲᐯᐦᐃ ᐁᑭᐱᐃᑯᔭᐣ ᐅᐁᐧ ᒋᑐᑕᒪᐣ ᒥᓇ ᐁᑭᒧᒋ ᐊᐧᐃᐧᐣᑕᒪᑯᔭᐣ ᐊᓂᐣ ᑫᑐᑕᒪᐣ,” ᐃᑭᑐ ᐁᐧᐢᓫᐃ. “ᑲᐃᐧᐣ ᐃᑲᐧ ᓂᓂᑯ ᐣᑎᓀᑕᒧᐃᐧᐣ ᐣᑐᒋᐸᑭᑎᓂᑯᓯᐣ ᒋᐊᐸᒋᑐᔭᐣ; ᑲᐃᐧᐣ ᐃᐧᑲ ᑲᔦ ᐣᑐᒋᐸᑭᑎᓂᑯᓯᐣ ᓂᓂᑯ ᑲᐃᔑᐯᔑᑯᔭᐣ ᒋᐃᔑᐱᒪᑎᓯᔭᐣ. ᒧᔕᐠ ᐸᑲᐣ ᐊᐃᐧᔭᐃᐧᐠ ᐣᑭᑲᑫᐧ ᐃᓇᒋᐦᐃᑯ.”
ᐁᐧᐢᓫᐃ ᐅᑕᑲᐊᐧᑕᐣ ᐁᐃᐧᐳᓂᑐᐨ ᑲᒪᐡᑭᑭᑫᐨ ᒥᓇ ᒋᔭᓂ ᑭᐁᐧᒥᓇᑲᓄᐨ ᐅᑕᐊᐧᔑᔑᒪᐣ.
“ᓂᓇᓇᑐᓇᐣ ᐊᐣᑎ ᑫᑭᐅᐣᒋ ᒪᒋᐱᒧᓴᑕᒪᐣ ᐁᑲᐧ ᒋᐃᑭᑐᔭᐣ ᒥᑫᐧᐨ ᐃᓂᐁᐧᓂᐊᐧᐣ ᐊᔕ ᑲᑭᒥᓂᑯᔭᐣ ᓂᐱᒪᑎᓯᐃᐧᓂᐠ,” ᐃᑭᑐ ᐁᐧᐢᓫᐃ. “ᐣᑕᔭᐊᐧᐠ ᐊᐊᐧᔑᔕᐠ, ᓂᐢᑌᓴᐠ, ᐣᑕᐁᐧᒪᐠ, ᐣᑕᑕᑦ. ᒥᐦᐅᒪ ᒪᔭᑦ ᑲᐅᐣᒋᒪᑲᐠ ᐣᑕᓂᒥᓭᐃᐧᐣ -- ᐁᑭᐊᐧᓂᑫᔭᐣ ᒋᓇᓇᑯᒧᔭᐣ ᐊᔕ ᑲᑭᒥᓂᑯᔭᐣ ᓂᐱᒪᑎᓯᐃᐧᓂᐠ. ᓂᓂᑯ ᐣᑭᑭᑎᒪᑭᐦᐃᑎᐢ ᐁᑲᐧ ᐊᐱᐣ ᓂᑭᔭᓂ ᐊᐧᓂᑫ ᒋᓇᓇᑯᒧᐊᐧᑫᐣᑕᒪᐣ ᐊᔕ ᑲᐊᔭᔭᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᓂᐱᒪᑎᓯᐃᐧᓂᐠ. ᒥᑫᐧᐨ ᑕᐡ ᐣᑎᑭᐟ. ᒥᑫᐧᐨ ᐣᑎᑭᐟ ᑲᐱᒪᑎᓯᔭᐣ.”
ᐁᐧᐢᓫᐃ ᐃᑭᑐ ᐊᐃᑲᑦ ᐃᑯ ᐅᑲᑫᐧ ᒪᒪᐡᑲᐁᐧᐣᑕᐣ, ᐅᑕᓇᐠ ᐅᑭᐱᑐᑕᓇᐸᐣ ᓂᐦᓴᐧᓱᑯᐣ ᐁᑲ ᐁᑭᐅᐣᒋ ᐱᒣᐣᑕᐣ ᒪᐡᑭᑭᐣ.
“ᐅᑕᓇᐠ ᐱᐳᓄᐡ ᐯᔑᑯᐱᒥᑯᓇᑲ ᑲᐃᐧᐣ ᒋᑭᐅᒋᐅᑕᐱᓇᐣ ᒪᐡᑭᑭᐣ,” ᐁᐧᐢᓫᐃ ᐃᑭᑐ. “ᐱᓂᐡ ᓂᐦᓱᑯᐣ ᓇᐣᑕ ᓂᐅᑯᐣ ᑲᔭᓂᓯᓭᐠ ᐣᑭᔭᓂᒥᓄᒪᐣᒋᐦᐅ. ᐣᑭᔭᓂᑲᐡᑭᑐᐣ ᒋᐊᐧᓂᐡᑲᔭᐣ ᐁᑲ ᓇᐣᑕ ᐁᓇᒪᐣᒋᐦᐅᔭᐣ.”
ᐯᕑᑎ ᑭᐃᑭᑐ ᐅᐁᐧ ᑲᐱᒥᐊᓂᒥᓭᐦᐃᐁᐧᒪᑲᐠ ᒪᐡᑭᑭᑫᐃᐧᐣ ᐃᔑᓇᑲᐧᐣ ᐃᑯ ᐊᑲᐧᒋᐠ ᒋᐅᒋᒪᑲᐠ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᑫᑭᐅᐣᒋ ᑭᐁᐧᓇᓯᑭᑲᑌᐠ ᑲᔭᐡ ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᐃᔑᐱᒪᑎᓯᐃᐧᐣ.
“ᐊᔕ ᒥᔑᐣ ᐃᐡᑯᓂᑲᓇᐣ ᐅᑐᔑᑐᓇᐊᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᑲᒥᑯᐣ ᐁᑲᐧ ᑲᐃᐧᐣ ᑲᓇᑫ ᐅᑭᒪᐃᐧᓂᐠ ᐅᐣᒋᓭᓯᓄᐣ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᑐᑲᐣ ᐃᓂᐁᐧᓂᐊᐧᐣ ᑲᐃᓯᓭᑭᐣ ᒋᐃᔑᐃᐧᒋᐦᐃᑕᐧ ᑲᐱᒥ ᑲᓇᐁᐧᐣᑕᑯᓯᐊᐧᐨ ᑲᑎᐯᓂᒥᑯᐊᐧᐨ ᒪᐡᑭᑭᑫᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᑫᔭᓂᔑ ᐱᒥᐊᓱᐡᑲᐃᐧᐣᑕᐧ,” ᐯᕑᑎ ᑭᐃᑭᑐ. “ᐊᓂᐡ ᑲᐃᐧᐣ ᐅᑭᑌᐱᑐᑕᓯᓇᐊᐧ ᐃᒪ ᐃᐡᑯᓂᑲᓂᐠ ᑲᐃᔑ ᑲᑫᐧᐃᐧᒋᐦᐊᐊᐧᐨ ᐅᑕᓂᔑᓂᓂᒥᐊᐧ.”
ᔕᑯᐨ ᒥᓇ ᑭᔭᓂᑭᑐ ᐯᕑᑎ ᐃᒪ ᑲᔦ ᒋᐅᐣᒋᒪᑲᐠ ᒪᐡᑲᐃᐧᓯᐃᐧᐣ ᑕᔑᑫᐃᐧᓂᐠ ᑫᑭᐅᐣᒋ ᑲᐡᑭᒋᑲᑌᑭᐸᐣ ᒋᔭᓂ ᒥᓄᔭᐊᐧᐨ ᐊᓂ ᐃᐧᒋᐦᐃᐣᑕᐧ ᑲᑎᐯᓂᒥᑯᐊᐧᐨ ᒪᐡᑭᑭᑫᐃᐧᓂ.
“ᐁᑲᐧ ᐃᐁᐧᓂ ᐅᑲᐃᐧᒋᐦᐃᑯᓇᐊᐧ ᒋᑭᐁᐧᐃᐧᓂᑕᐧ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ, ᐃᑭᐁᐧᓂᐊᐧᐠ ᐅᑎ ᒪᐊᐧᐨ ᐅᐡᑲᑎᓴᐠ, ᑲᑭᐃᔑᒥᓂᑯᔭᐠ ᒋᐃᔑᓇᑲᐧᐠ ᑭᐱᒪᑎᓯᐃᐧᓂᓇᐣ, ᒪᐊᐧᐨ ᑲᑭᒋᓀᐣᑕᒪᐠ ᑭᑕᑭᒥᓇᐣ ᒥᓇ ᐃᒪ ᐁᐅᒋᐯᔐᐧᓂᒪᔭᐠ ᒪᐣᑐ,” ᑭᐃᑭᑐ.

See also

12/01/2015 - 19:37
12/01/2015 - 19:37
12/01/2015 - 19:37
12/01/2015 - 19:37