ᒪᐊᐧᐨ ᐅᑭᐸᔭᑌᐊᐧᐸᑕᓇᐊᐧ ᓄᑌᓭᐃᐧᓇᐣ ᐃᐃᒪ ᑲᑭᐦᑭᐃᐧᑌᐊᐧᐨ ᑭᒋᓇᒣᑯᓯᐱᐠ

Create: 12/01/2015 - 19:23

ᓂᒥᑕᓇ ᓂᐦᓱᔕᑊ ᐊᐃᐧᔭᐠ ᐅᐅᒪ ᒥᓯᐁᐧ ᑲᑕᓇ ᐊᐦᑭᐠ ᑭᑭᐃᐧᑌᐊᐧᐠ ᐃᐃᒪ ᑭᒋᓇᒣᑯᓯᐱᐠ ᑕᔑᑫᐃᐧᓂᐠ ᐃᐃᐁᐧ ᒣᑲᐧᐨ ᓴᑭᐸᑲᐃᐧᐱᓯᑦ ᓂᔭᓄᔕᑊ ᑲᐃᓇᑭᓯᐨ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᐊᑎᐟ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᐊᒥᐁᐧ ᐸᐢᑲᐣ ᐁᑭᐊᐧᐸᑕᒧᐊᐧᐨ ᐊᓂᔑᓇᐯᐃᐧ ᑕᔑᑫᐃᐧᐣ ᑲᐃᒋᑲᑌᐠ᙮
ᐊᑎᐟ ᒥᓇ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᐊᐃᐧᔭᐠ ᐊᒥᐁᐧ ᐁᑫᐧᓇᐠ ᐁᑭᑭᑫᓂᒪᐊᐧᐨ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐣ ᒥᓇ ᐅᑎᓯᓭᐃᐧᓂᓂᐣ ᐁᑲᐧ ᐊᓂ ᐦᐊᕑᐃᐢ ᐊᐦᐃᐠ ᑐᕑᐊᐣᑐ ᑲᐅᒋᐨ ᐊᒥᐁᐧ ᐁᑫᐧᓇᐠ ᐁᑭᐦᑭᐃᐧᑕᒪᐨ ᐊᓂᔑᓇᐯᐣ᙮
“ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᓂᐠ ᐁᑕ ᓂᑭᐅᒋᑭᑫᓂᒪᐠ ᐊᓂᔑᓇᐯᐠ ᔕᑯᐨ ᐸᑲᐣ ᑭᒋᓭᒪᑲᐣ ᐅᐅᐁᐧ ᐊᒋᒧᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᐊᔕ ᑕᑭᒪᒥᓇᒋᑲᑌᐸᐣ,” ᐃᑭᑐ ᓴᑲᓱᔕᑊ ᐁᑕᓴᑭᐃᐧᓀᐨ ᑭᒋᐅᑎᐢᑯᓂ᙮ “ᐁᑲᐧ ᑲᔭ ᐊᓂᔑᓇᐯᐃᐧ ᐅᑎᓯᓭᐃᐧᓇᐣ ᑲᐧᓂᐣ ᐃᐧᑲ ᒋᓄᑕᒪᐣ ᐃᐃᒪ ᐱᒋᑭᐦᑭᓄᐊᒪᑫᐃᐧᑲᒥᑯᐠ᙮”
ᐁᑲᐧ ᓂᐃᐧᐣ ᐅᐡᑲᑎᓴᐠ ᑲᑭᐅᒋᑲᓇᐊᐧᐸᑕᒧᐊᐧᐨ ᐅᐅᐁᐧ ᐃᔑᒋᑫᐃᐧᐣ ᐁᐦᐊᐠ ᒐᐢᑕᐣ ᐱᔭᑎ ᒥᓇ ᐱᐦᐃᐠ ᒪᐠᑫ ᒥᓇ ᓫᐃᐅᓇ ᒪᑎᐤᐢ ᐁᑲᐧ ᑲᕑᐃᐣ ᐯᔭᐡᐠ᙮
ᒪᐠᑫ ᐃᑭᑐ ᐅᐅᐁᐧ ᐃᔑᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᐅᒋᑐᒋᑲᑌᐠ ᐁᐦᐊᐠ ᐸᐸᑲᐣ ᑲᐅᑕᑲᓀᓯᐊᐧᐨ ᐁᑲᐧ ᐊᓂᔑᓇᐯᐠ ᒋᑲᑫᐧᐃᐧᒋᓀᐣᑕᒧᒥᑎᐊᐧᐨ ᒥᓇ ᑲᒪᒐᐸᒪᑲᓄᐃᐧᐨ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᒋᓂᑲᑌᓂᑲᑌᐠ᙮
“ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᐱᐃᐧᑌᐠ ᑲᐧᓂᐣ ᒥᔑᐣ ᒋᑭᑫᐣᓂᒪᐊᐧᐨ ᐊᓂᔑᓇᐯᐣ ᑫᑲᐟ ᐅᑕ ᐱᑯ ᑲᑭᓇ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᐃᓇᑲᐧ” ᐃᑭᑐ᙮ “ᓂᑭᑫᐣᑕᒥᐣ ᐅᔕ ᐁᐊᔭᔭᐠ ᒪᑎᓯᐃᐧᓇᐣ ᔕᑯᐨ ᐊᒥᐁᐧ ᐁᐃᔑᑲᑫᐧᒥᓀᐣᑕᒪᐠ ᒥᓇ ᐁᒥᓀᐣᑕᒪᐠ ᑲᑲᐯᔑᔭᐠ ᓂᑕᑭᒥᓇᐣ ᒥᓇ ᐱᑯ ᐁᐃᐧᐊᐧᐸᑕᐦᐊᔭᑲᐧ᙮”
ᐱᑕᐣ ᓫᐊᑊ ᐅᑕᔭᒥᑕᒪᑫ ᐊᐦᐃᐠ ᑐᕑᐊᐣᑐ ᐁᐅᒋᐨ ᑭᐃᑭᑐ ᒪᐊᐧᐨ ᓇᓇᑲ ᐊᐃᐧᔭᐠ ᐅᐅᒪ ᑲᑕᓇ ᐊᐦᑭᐠ ᐁᑲᐧ ᐁᑲ ᑌᐯᐤ ᐁᑭᑫᓂᒪᐊᐧᐨ ᐊᓂᔑᓇᐯᐣ ᒥᓇ ᐱᑯ ᑲᐃᔑᐱᒪᑎᓯᓂᐨ᙮
“ᒪᐊᐧᐨ ᑲᐧᓂᐣ ᑲᐧᔭᐠ ᐅᐅᐁᐧ ᑲᐃᔑᓭᐠ,” ᐃᑭᑐ᙮ “ᐁᑲᐧ ᐅᐅᒪ ᑲᐱᔕᔭᐠ ᒥᐡᑕᐦᐃ ᓂᑲᐅᒋᑭᑫᐣᑕᒥᐣ᙮”
ᐁᑲᐧ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᐅᑭᐃᐧᑌᐠ ᒪᐊᐧᐨ ᐅᑭᐦᑭᓂᐱᐦᓇᓇᒪᔦᐣᑕᓇᐊᐧ᙮ ᐊᐃᐧᔭᐣ ᑲᐃᔑᑲᐯᔑᓂᐨ ᑭᐃᔑᑕᐊᐧᐠ ᒥᓇ ᑭᐸᐸᒥᐊᐧᐸᑕᐦᐊᑲᓄᐊᐧᐠ ᑲᐯᔑᐃᐧᓇᐣ ᑲᐃᔑᑕᑲᐧᓂᓂᑭᐣ᙮
“ᓂᑭᒋᐦᐃᔑᓇᐣ ᐅᐅᐁᐧ ᑲᐃᔑᐊᐧᐸᑕᒪᐣ ᐊᓂᐣ ᒪᔭᑦ ᐁᐃᐡᑲᒪᑲᐠ ᐅᐅᐁᐧᑎ ᐱᒪᑎᓯᐃᐧᐣ,”
ᓫᐊᑊ ᐃᑭᑐ ᐊᐱ ᑲᐃᐡᑲᐧ ᐊᐧᐸᑕᐠ ᐊᐧᑲᐦᐃᑲᓇᐣ ᑲᐃᔑᓇᑲᐧᓂᓂᑭᐣ ᒥᓇ ᒪᐊᐧᐨ ᑲᐃᐡᐸᑭᑌᓂᐠ ᒥᒋᒥᓂ᙮
ᐅᑭᐃᐧᑌᐠ ᒥᓇ ᑭᐃᐧᒋᐦᐃᑕᐧᐊᐧᐨ ᐃᐃᒪ ᐅᓂᑲᓂᑕᒪᑫᐣ ᑲᑭᐃᔑᐊᔭᒥᓂᐨ ᒣᑲᐧᐨ ᐅᑕ ᔓᓂᔭᐃᐧ ᒥᑫᐧᐃᐧᐣ ᑲᐊᓂᒧᑕᒥᓂᐨ᙮ ᐅᓴᑦ ᐅᑕ ᑲᔭ ᐸᑭ ᑲᐸᑭᑎᓇᑲᓄᐃᐧᐨ ᐊᐧᑲᐦᐃᑫᐃᐧ ᔓᓂᔭᐣ᙮
ᐊᓫᐃᐢ ᐃᑭᑐ ᐁᑲ ᐁᒥᓄᑕᐠ ᐅᓴᑦ ᐁᑲ ᐊᓂᔑᓇᐯᐠ ᑲᓇᑐᑕᑯᐊᐧᐨ ᑲᓇᑕ ᒥᓇ ᐅᐣᑌᕑᐃᔪ ᐅᑭᒪᐃᐧᓇᐣ᙮
“ᑲᐧᓂᐣ ᑫᑯᐣ ᒪᐡᑲᐃᐧᓯᐃᐧᐣ ᒋᐊᔭᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᑭᐱᒋᐁᐧᐱᓂᑫᑲᑕᐊᐧᑲᓄᐊᐧᐨ,” ᐃᑭᑐ᙮ “ᑲᐧᓂᐣ ᒋᑭᑫᐣᑕᒪᐣ ᐊᑎ ᒥᓇ ᑫᑭᐅᒋᒥᓄᓭᑫᐧᐣ ᐊᐱᐣ ᑲᑭᑫᐣᑕᐠ ᐁᑲ ᐃᐧᒋᐦᐃᑯᐃᐧᐣ ᐃᐃᒪ ᑲᑕᐧᑲᐠ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᑲᐧᔭᐠ ᔓᓂᔭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᒋᑭᐸᑭᑎᓇᑲᓄᐸᐣ ᐃᐃᒪ ᐅᑕ ᒪᐊᐧᐨ ᑲᐃᔑᓇᑕᐁᐧᐣᑕᑯᓯᐨ᙮”
ᐁᑲᐧ ᐅᑭᐃᐧᑌᐠ ᒪᐊᐧᐨ ᐅᑭᒥᓀᐣᑕᓇᐊᐧ ᐃᐃᒪ ᑭᒋᓇᒣᑯᓯᐱᐠ ᑲᑭᐦᑭᐃᐧᑌᐊᐧᐨ᙮
“ᒪᐊᐧᐨ ᑭᒋᒪᐡᑲᐃᐧᓯᒪᑲᐣ ᐅᐅᐁᐧ ᑕᔑᑫᐃᐧᐣ ᒥᓇ ᒪᐊᐧᐨ ᒪᐡᑲᐃᐧᓯᐊᐧᐠ ᐅᐅᒪ ᐊᐃᐧᔭᐠ,”
ᐊᓫᐃᐢ ᐃᑭᑐ᙮ “
“ᒪᐊᐧᐨ ᑲᐧᔭᐠ ᑭᔐᐊᐧᑎᓯᐊᐧᐠ ᐅᐅᒪ ᐊᐃᐧᔭᐠ,” ᓫᐊᑊ ᐃᑭᑐ᙮
“ᑲᐧᓂᐣ ᐃᐧᑲ ᒋᐊᐧᐸᑕᒪᐣ ᒪᐊᐧᐨ ᑕᔑᑫᐃᐧᐣ ᒋᑭᒋᑭᔐᐊᐧᑎᓯᒪᑲᐠ ᐅᐅᐁᐧ ᑐᑲᐣ,” ᐊᓫᐃᐢ ᐅᑭᑐ ᐊᐱᐣ ᑲᑭᐃᐧᑕᒪᐨ ᑲᑭᑕᐃᐧᐡᑲᒪᑯᐨ ᐅᓂᐯᐃᐧᓂᓂᐣ᙮ “ᐊᔕ ᓂᔭᓄᑭᔑᑲ ᐅᐅᒪ ᓂᑕᔭ ᐁᑲᐧ ᐊᔕ ᐱᑯ ᐅᐅᒪ ᓂᑐᒋᑎᐯᐣᑕᑯᐢ ᓂᑎᓀᐣᑕᐣ᙮”
ᐅᑭᐃᐧᑌᐠ ᒥᓇ ᑭᑲᐧᐡᑫᐧᐱᓀᐊᐧᐠ ᒥᓇ ᑭᐸᐸᒪᑲᐧᔓᐁᐧᐊᐧᐠ ᐁᑲᐧ ᓇᑐᒥᒋᒥᓂ ᑲᐊᔕᒪᑲᓄᐊᐧᐠ᙮
ᐁᑲᐧ ᑲᐊᓂ ᐃᐡᑲᐧ ᑭᐃᐧᑌᐊᐧᐨ ᑭᐊᔭᒥᒋᑲᓂᐊᐧᐣ ᒥᓇ ᑭᒪᑎᐁᐧᐦᐃᑲᓂᐊᐧᐣ ᒥᓇ ᑭᓂᑲᒧᓇᓂᐊᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᑭᒪᑯᔕᓂᐊᐧᐣ ᐃᐃᐁᐧ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᐊᓂᔑᓇᐯᐃᐧ ᑭᔑᑲᐠ᙮
ᓂᔭᓄᑭᔑᑲ ᒪᐊᐧᐨ ᑭᒥᓀᐣᑕᑲᐧᐣ, ᐃᑭᑐ ᓫᐊᑊ᙮
“ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᓂᑲᒪᒋᐃᐧᑐᐣ ᐁᑲ ᑲᐧᔭᐠ ᑲᑐᑕᐊᐧᑲᓄᐊᐧᐨ ᐊᓂᔑᓇᐯᐠ ᐁᑲᐧ ᐅᒥᐁᐧ ᐊᔕ ᒋᑭᑲᑫᐧ ᒥᓄᓂᑲᑌᑭᐸᐣ” ᓫᐊᑊ ᐃᑭᑐ ᐁᑲᐧ ᑲᐧᓂᐣ ᑕᐁᐧᑕᓯᓄᐣ᙮ “ᑲᐧᓂᐣ ᐁᑕ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᒥᓇ ᐅᓇᑯᓂᑫᐃᐧᑲᒥᑯᐣ ᑕᑭᒥᓄᓂᑫᓯᐊᐧᐠ ᐁᐦᐊᐠ ᐅᔕ ᑲᔭ ᓇᓇᑲ ᐊᐃᐧᔭᐠ ᑲᑲᐯᔑᐊᐧᐨ ᐅᐅᒪ ᑭᑕᑭᒥᓇᐣ᙮”
ᐁᑲᐧ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᐅᐡᑲᑎᓴᐠ ᑲᑭᐃᐧᒋᐦᐃᑕᐧᐊᐧᐨ ᒪᐊᐧᐨ ᑲᐧᔭᐠ ᐅᑭᑐᑕᓇᐊᐧ ᒋᒥᓄᓭᓂᐠ ᐅᐅᐁᐧ ᑭᐃᐧᑌᐃᐧᐣ᙮ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᐅᐅᐁᐧ ᐃᔑᒋᑫᐃᐧᐣ ᑫᐃᔑᑲᐯᔑᓂᐨ ᐱᐃᐧᑌᐣ ᐅᑭᐅᑎᓇᓇᐊᐧ ᒥᓇ ᑫᐃᐧᒋᐦᐃᑕᐧᓂᐨ ᐅᑭᔑᑌᐳᐣ ᐅᑭᒥᑲᐊᐧᐊᐧᐣ ᒥᓇ ᐱᑯ ᑫᐸᐸᒥᑕᐱᐊᐧᐨ ᐱᐃᐧᑌᐣ ᑭᐊᔭᐊᐧᐠ᙮
ᒪᐊᐧᐨ ᑲᐧᔭᐠ ᑲᑭᓇ ᑫᑯᐣ ᑭᒥᓄᓭ ᒥᓇ ᓂᐃᐧᓇᓇᑯᒪᒥᐣ ᓂᑕᔑᑫᐃᐧᓂᓇᐣ, ᐯᔭᐡᐠ ᐃᑭᑐ᙮
“ᓂᒥᓀᐣᑕᐣ ᑭᒋᓇᒣᑯᓯᐱᐠ ᑲᐅᒋᔭᐣ,” ᐃᑭᑐ᙮ ᒥᓇ ᐅᑭᐊᐧᐸᒪᐣ ᐊᐃᐧᔭᐣ ᐁᐸᐸᐱᓂᐨ ᒥᓇ ᐁᒥᓀᐣᑕᒥᓂᐨ ᐃᐃᒪ ᑲᑭᐃᔑᒪᐊᐧᑐᐡᑲᓂᐊᐧᐠ᙮ “ᐅᐅᐁᐧ ᑲᐃᔑᐊᐧᐸᑕᒪᐣ ᐅᐅᒪ ᑭᒋᓇᒣᑯᓯᐱᐠ ᐊᒥᐁᐧ ᐱᑯ ᑲᐯᑫᐃᔑᐱᒥᐡᑲᒪᑲᐠ᙮”