ᕑᐃᐠ ᑲᕑᐃᐠ ᐊᐧᐊᐧᑌ ᐊᒋᒧᐃᐧᓇᐣ

ᔑᐸᐧᑲᒪ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ ᑲᐅᑭᒪᐃᐧᐨ ᒪᔭᑦ ᐅᐃᐧᑭᑫᐣᑕᐣ ᑲᑭᐅᐣᒋ ᑭᐡᑭᓂᐨ ᔓᓂᔭ

ᔑᐸᐧᑲᒪ ᐅᑭᒪᑲᓇᐠ ᐅᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐊᐧ ᑲᐅᑭᒪᐃᐧᐨ ᒪᑲᓇᐟ ᑭᓂᑲᐧᓇᐡ ᐅᐃᐧᑭᑫᑕᐣ ᑫᑯᓀᐣ ᐊᐧᐁᐧ ᑲᓇᑕ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᑲᐱᒧᑕᒪᑫᐨ ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᑲᓇᐊᐧᐸᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᒥᓇ ᑭᐁᐧᑎᓄᐠ ᒪᒋᑕᐃᐧᓇᐣ ᑲᑭᐅᐣᒋ ᐃᑭᑐᐨ ᒋᑭᐡᑭᓇᐨ ᔓᓂᔭᐣ ᐃᒪ ᑲᐱᒥᐸᐸᑭᑎᓂᐨ ᐅᑭᒪᑲᓇᐠ ᐅᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐊᐧ ᑲᐅᒋ ᐊᓄᑲᑌᑭᐣ ᐃᐡᑯᓂᑲᓂ ᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐃᐧ ᑲᓇᐊᐧᐸᒋᑫᐃᐧᓇᐣ.
“ᒥᐱᑯ ᐁᑕ ᑲᐃᑭᑐᐊᐧᐨ ᓇᐊᐧᐨ ᐊᐊᐧᔑᒣ ᒋᑭᑲᐧᑫ ᒥᓄᓭᓂᑭᐸᐣ ᑲᐃᔑ ᐱᒧᒋᑲᑌᑭᐣ ᐅᓄᐁᐧᓂᐊᐧᐣ ᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐃᐧᓇᐣ ᐃᒪ ᐃᐡᑯᓂᑲᓂᐠ,” ᑭᐃᑭᑐ ᑭᓂᑲᐧᓇᐡ. “ᒥᓇᐦᐃᐁᐧᓂ ᑲᐃᑕᒧᐊᐧᐨ ᔓᓂᔭᐣ ᒋᓇᓇᐣᑭᐸᑭᑎᓇᐊᐧᐨ ᐃᐡᑯᓂᑲᓇᐣ ᑲᐃᔑᐊᔭᑭᐣ. ᒥᔑᐣ ᑭᔭᐱᐨ ᑫᑯᓇᐣ ᐊᔭᐊᐧᐣ ᑲᓇᑕᐁᐧᐣᑕᑲᐧᑭᐣ ᒋᑭᑲᑫᐧ ᐸᔭᑌᐃᐧᐣᒋᑲᑌᑲᐧᐸᐣ.”

ᐸᑲᐣ ᐃᐡᑯᓂᑲᓂᐠ ᐁᐅᒋᑎᐯᐣᑕᑯᓯᐨ ᑭᓴᑭᒋᓂᔕᐊᐧᑲᓂᐃᐧ ᓀᐣᑲᐃᐧᓴᑲᐦᐃᑲᓂᐠ ᐁᑲᐯᔑᐸᐣ

ᓀᐣᑲᐃᐧᓴᑲᐦᐃᑲᐣ ᐅᑭᒪᑲᐣ ᒥᓇ ᐅᓇᔓᐁᐧᐃᐧᓂᓂᐊᐧᐠ ᐅᑭᓴᑭᒋᓂᔕᐊᐧᐊᐧᐣ ᑲᑭᑕᔑᑲᐯᔑᓂᐨ ᐃᐡᑯᓂᑲᓂᐠ ᐃᐁᐧᓂ ᑕᐡ ᑲᑭᐅᐣᒋᑲᓄᓇᐊᐧᐨ ᒋᓂᑲᑌᐡᑲᓂᐨ ᐁᐧᓴ ᐁᒪᒪᒐᒋᒧᓂᐨ ᒥᓇ ᐱᑯ ᐃᒪ ᑕᔑᑫᐃᐧᓂᐠ ᐊᓂᓂᑯ ᐁᐊᐃᔑᓂᑲᑕᐠ ᑫᑯᓇᐣ.
“ᒥᑐᓂ ᓂᐃᐧᓴᑭᑌᐦᐁ ᐅᐁᐧ ᑲᑭᑐᑕᐃᐧᔑᐊᐧᐨ,” ᐃᑭᑐ ᐊᐣᒋᓫᐊ ᑲᒪᓫᐊᑎᓯᐟ, ᐱᑕᐯᑯᐠ ᐅᐣᒋᑎᐯᐣᑕᑯᓯ ᐁᑲᐧ ᒥᑕᓱᔭᑭ ᐅᐣᒋᑲᐯᔑ ᓀᐣᑲᐃᐧᓴᑲᐦᐃᑲᓂᐠ ᐁᐃᐧᒋᔭᒪᐨ ᓀᐣᑲᐃᐧᓴᑲᐦᐃᑲᓂᐃᐧᓂᓂᐊᐧᐣ ᕑᐃᐣᑯ ᐱᐟᓫᐊᕑ. “ᐣᑯᓯᐢ ᒥᓇ ᕑᐃᐣᑯ ᒥᐅᑯ ᒪᔭᑦ ᓂᐃᐧᒋᑕᒪᑲᓇᐠ. ᑲᐧᐣᑕ ᐣᑭᐊᐃᐣᑐᑕᑯᐠ ᐅᑭᒪᑲᐣ ᒥᓇ ᐅᓇᔓᐁᐧᐃᓂᓂᐊᐧᐠ.”

ᐊᔕ ᐊᓂᑭᑫᐣᑕᑲᐧᐣ ᑲᑭ ᓇᓇᑕᐃᐧᑭᑫᒋᑲᑌᐠ ᐊᓂᐣ ᑲᐃᔑᐁᐧᐱᓯᐨ ᐁᐧᐡᑲᐨ ᑲᑭᐳᓂᐱᒪᑎᓯᐸᐣ

ᒣᐡᑭᑲᑲᐧᒪᐃᐧᓂᓂ ᑲᕑᐃ ᐊᐧᓭᑭᓯᐠ ᑫᑲᐱ ᑭᒥᓇᑲᓄ ᔑᒪᑲᓂᐡ ᐅᑎᐸᒋᒧᐃᐧᐣ ᒣᑲᐧᐨ ᐊᐱ 1976 ᑲᔭᑭᐊᐧᓂᐠ ᑲᑭᐃᐡᑲᐧ ᐱᒪᑎᓯᓂᐸᐣ ᐅᒪᒪᒪᐣ ᓱᐱ ᐊᐧᓭᑭᓯᐠ.
“ᓂᔭᓄᔭᐊᑭ ᐣᑭᑕᔑᑲᐣ ᐁᑭᑲᑫᐧᑌᐱᓇᒪᐣ ᒋᒥᓂᑯᔭᐣ ᔑᒪᑲᓂᔕᐠ ᐅᑎᐸᒋᒧᐃᐧᓂᐊᐧ,” ᑭᐃᑭᑐ ᐊᐧᓭᑭᓯᐠ, ᐁᑲᐧ ᐅᑭᐃᐧᒋᐦᐃᑯᐣ ᐅᑕᔭᒥᑕᒪᑫᐣ ᑐᕑᐊᐣᑐ ᑲᑕᓇᓄᑭᓂᐨ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᑲᐅᒋᐃᐧᒋᐦᐃᑕᐧ ᑎᐸᑯᓂᑫᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓂᐠ ᐁᑭᐊᐸᒋᑐᓂᐨ ᑲᐸᑭᑕᔓᐊᐧᑌᐠ ᐃᐧᐣᑕᒪᑫᐃᐧᓇᐣ ᑲᒥᑭᐊᐧᓄᐊᐧᐠ. “ᒪᐊᐧᐨ ᐃᑯ ᑭᐸᐯᒋᓭ, ᑭᓇᑲᐧᐡ ᐁᑭᐱᒥᑲᒪᐣᐠ, ᑎᐱᓇᐁᐧ ᑫᑯᓇᐣ ᐣᑭᐅᒋᒣᑲᐧᐡᑲᓇᐣ. ᒥᔑᐣ ᐊᐃᐧᔭᐠ ᐣᑭᐱᓇᓇᑭᐡᑲᐊᐧᐠ ᒥᓇ ᐣᑭᐱᐊᔭᓱᓂᑯᐠ ᐊᑎᐟ ᐊᐃᐧᔭᐠ. ᒥᑕᐡ ᐊᓂᔕ ᑲᑭᐅᐣᒋ ᑲᐡᑭᑐᔭᐣ ᒋᑌᐱᓇᒪᐣ ᐅᐁᐧᓂ ᔑᒪᑲᓂᔕᐠ ᐅᑎᐸᒋᒧᐃᐧᓂᐊᐧ.”

ᑲᓴᐸᓇᑲ ᐅᑭᒪᑲᐣ ᐅᐃᐧᑭᑫᐣᑕᐣ ᑫᑯᓀᐣ ᑲᑭᐅᐣᒋ ᐃᐡᑲᐧᐱᒪᑎᓯᐨ ᐃᑫ ᒣᑲᐧᐨ ᐁᑕᑯᓇᑲᓄᐸᐣ

ᑲᓴᐸᓇᑲ ᐅᑭᒪᑲᐣ ᑲᐧᕑᑎᐣ ᐊᐣᑐᕑᓴᐣ ᐅᑭᔭᓂᒧᑕᐣ ᐅᑕᔑᑫᐃᐧᓂᐠ ᐁᑲ ᑲᑕᑲᐧᓂᐠ ᑭᐸᐦᐅᑎᐃᐧᑲᒥᑯᓂ ᐊᐱ ᐊᐧᐁᐧ ᓂᔑᑕᓇ ᓂᐦᓱᔕᑊ ᐁᑕᓱᔭᑭᐃᐧᓀᐸᐣ ᐅᐡᑭᓂᑭᑫᐧ ᐁᑭᐅᐣᒋ ᐃᐡᑲᐧᐱᒪᑎᓯᐸᐣ ᒣᑲᐧᐨ ᐁᑕᑯᓇᑲᓄᐸᐣ ᐃᒪ ᑲᓴᐸᓇᑲᐠ.
“ᐊᒥ ᑲᐃᔑᓂᓯᑐᑕᒪᐣ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᐢᑭ ᔑᒪᑲᓂᔑᐃᐧ ᐊᓄᑭᓇᑲᐣ ᐁᑭᐅᑕᐱᓇᐨ ᐃᓂᐁᐧᓂᐊᐧᐣ ᐃᑫᐧᐊᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᐃᒪ ᔑᒪᑲᓂᔑᐃᐧᑕᐸᓂᐠ ᐁᑭᐃᔑᐳᓯᐦᐊᐨ ᒋᑕᓇᐡᑭᓀᓂ,” ᑭᐃᑭᑐ ᐊᐣᑐᕑᓴᐣ. “ᐊᔕ ᓂᔓᔭᑭ ᓇᐣᑕ ᓂᐦᓱᔭᑭ ᐅᑕᓇᐠ ᑲᐃᐧᐣ ᐣᑐᒋᐊᔭᓯᒥᐣ ᔑᒪᑲᓂᔑᐃᐧᑲᒥᐠ ᑫᑭᐃᔑᑭᐸᐦᐅᐣᑕᐧᐸᐣ ᐊᐃᐧᔭᐠ. ᐊᑯᓇᐠ ᐊᐱᐣ ᐁᐧᑎ ᑭᔐᒋᐊᐧᐣ ᓇᓇᑕᐃᐧᑭᑫᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᑭᐊᓄᑲᑌᑭᐸᐣ, ᐊᒥ ᐊᐱ ᑲᑭ ᑲᐃᐧᓂᑲᑌᑭᐸᐣ ᐣᔑᒪᑲᓂᔑᐃᐧᑲᒥᑯᓇᐣ ᐁᑲᐧ ᑲᐃᐧᐣ ᐃᐧᑲ ᒪᔑ ᑯᑕᐠ ᒋᑭᐅᐣᒋ ᐅᔑᒋᑲᑌᐠ, ᒥᐱᑯ ᐁᑕ ᐃᐁᐧ ᑲᑕᑲᐧᐠ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᐢᑭ ᔑᒪᑲᓂᔑᐃᐧᑲᒥᐠ.”
ᓫᐃᐅᓇ ᐊᐣᑐᕑᓴᐣ ᑭᐃᔑᓂᑲᓱ ᑲᓴᐸᓇᑲᐠ ᑭᐅᒋ ᐁᑲᐧ ᑭᐃᐡᑲᐧᐱᒪᑎᓯ ᒣᑲᐧᐨ ᐁᑕᑯᓇᑲᓄᐸᐣ ᐃᒪ ᐃᐡᑯᓂᑲᓂᐠ ᑲᐅᐡᑲᑭᓱᓂᐨ ᑭᔐᐱᓯᒧᐣ.

ᐊᒋᓴᑯᓴᑲᐃᑲᓂ ᐅᐡᑲᑎᓴᐠ ᐱᒧᓭᐊᐧᐠ ᑲᐃᐧᐅᔑᒋᑲᑌᐠ ᑭᑭᓄᐊᒪᐊᐧᑲᓇᐠ ᑲᐯᔑᐃᐧᑲᒥᐠ

ᐊᒋᑯᓴᑲᐃᑲᓂ ᐅᐡᑲᑎᓴᐠ ᑭᑕᑲᐧᐦᐊᑐᐊᐧᐠ ᑲᐃᐦᑯᐱᐳᓂᒥᑲᓇᐊᐧᓂᐠ ᑕᐣᑐᕑ ᐯ ᐁᐃᓇᐦᐊᑐᐊᐧᐨ 1,000 ᑭᓫᐊᒥᑐᕑᐢ ᐊᐱᓯᓇᑲᐧᓂ ᐅᐳᒧᓭᐃᐧᓂᐊᐧ ᐁᐃᐧᔓᓂᔭᑫᑐᐊᐧᐨ ᐅᐁᐧᓂ ᐁᐱᒧᓴᑌᐠ ᐅᐡᑭᒪᒋᑕᐦᐃᑯᐃᐧᓇᐣ ᑲᑭᐃᔑᓂᑲᑕᒧᐊᐧᐨ.
“ᐊᐱ ᑲᐊᓂᐊᐱᑕᑭᔑᑲᐠ ᑲᓇᐊᐧᑫᐧᓂᐠ ᓂᑭᐱᑲᓄᓂᑯᐠ ᐊᔕ ᐁᑭᒪᑌ ᐅᑎᑕᐦᐊᑐᐊᐧᐨ ᐁᐧᑎ ᐃᐧᐣᑎᑯ ᒥᑲᓇᐠ,” ᑭᐃᑭᑐ ᑎᐣ ᐱᕑᑎ, ᑲᐅᒋᐱᒥ ᓇᓇᑲᒋᐦᐊᐨ ᐅᑯᐁᐧᓂᐊᐧᐠ ᒥᑕᓱ ᐅᐳᒧᓭᐠ, ᒣᑲᐧᐨ ᐃᐁᐧ ᓂᑭᐱᓯᒧᐣ 8 ᑲᐃᓇᑭᓱᓂᐨ. “ᓂᐦᓱᑯᐣ ᐅᑕᓇᐠ ᒥᑐᓂ ᐱᑯ ᑭᐸᐸᔑᐊᐧᐠ ᐁᒪᐧᔦ ᐊᓂᓄᑌᒪᒐᑕᒧᓂᐠ ᑲᐃᔑᐱᒧᓭᐊᐧᐨ ᐱᐳᓂᒥᑲᓇᐠ.”

ᑲᓇᑕ ᐅᑭᒪᑲᓇᐠ ᐅᑭᐊᓄᑲᑕᓇᐊᐧ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᑲᑭᓇᓇᑕᐃᐧᑭᑫᓂᑕᒥᐧ ᐱᒋᐳᐃᐧᐣ ᑭᑭᐡᑲᑯᐊᐧᑫᐣ

ᓄᑯᒥᑫ ᑲᓇᑕ ᐅᑭᒪᑲᓇᐠ ᓇᓇᑕᐃᐧᑭᑫᒋᑫᐃᐧᐣ ᑭᒥᑭᑫᒪᑲᐣ ᐁᑲ ᐃᐧᓂᑯ ᑫᒋᐊᐧᐠ ᔐᒪᐠ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᒋᔭᓂ ᒪᒋᑐᑕᑯᐊᐧᐨ ᐱᒋᐳᐃᐧᓇᐣ ᑲᑭᐃᔑ ᓇᓇᑲᒋᒋᑲᓂᐊᐧᑭᐸᐣ, ᔕᑯᐨ ᐃᑭᐁᐧᓂᐊᐧᐠ ᑭᒋᓇᒣᑯᓯᐠ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᐁᐧᑎ ᐅᐡᑲᐨ 1980 ᑲᐱᒥᓭᓂᑭᐸᐣ ᑲᑭ ᓇᓇᑲᒋᐦᐃᑕᐧᐸᐣ ᑭᒥᑲᒪᐊᐧᐸᓂᐠ ᒥᐢᑕᐦᐃ ᐁᑭᑭᐡᑲᑯᐊᐧᐨ ᐱᒋᐳᐃᐧᓂ.

ᑭᒋᓇᒣᑯᓯᑊ ᐃᓂᓂᐤ ᐅᐡᑲᑎᓴᐠ ᐅᑭᒥᓀᐧᑕᓇᐊᐧ ᐊᑲᒪᑭᐠ ᑲᑭᐸᐸᒥᔭᐊᐧᐨ

ᑭᒋᓇᒣᑯᓯᑊ ᐃᓂᓂᐤ ᐅᑭᒪᑲᓀᐢ ᑌᕑᐅ ᓯᓇᐊᐧᑊ ᐅᑭᒥᓀᐧᑕᐣ ᑲᑭ ᐸᐸᒥ ᑭᐅᑫᐨ ᒥᓇ ᐁᑭ ᐸᐸᒥ ᑎᐸᒋᒧᑕᑫᐨ ᑲᐅᒋᐨ ᐅᑕᔑᑫᐃᐧᓂᐠ ᒣᑲᐧᐨ ᐊᐱ ᑲᑭᒪᒪᐃᐧ ᐅᑯᐡᑲᐦᐃᑎᓇᓄᐊᐧᐠ ᐁᐧᑎ ᓫᐃᐸᐧᐣ ᐸᐧᕑᒋᑯ ᐊᑲᒪᑭᐠ.
“ᑭᒥᓀᐧᑕᑲᐧᐣ ᑲᑭᓇᓇᑭᐡᑲᐊᐧᔭᑭᑕᐧ ᐊᐃᐧᔭᐠ, ᐁᑭᑕᑎᐸᒋᒧᑕᑎᔭᐠ ᓂᑎᓯᓭᐃᐧᓂᓇᐣ ᒥᓇ ᓂᑕᓂᒥᓭᐃᐧᓂᓇᐣ ᑲᐃᔑᔭᓂᒪᐠ ᐱᒪᑎᓯᐃᐧᐣ ᐃᒪ ᐊᐦᑭᑲᐠ,” ᐃᑭᑐ ᓯᓇᐊᐧᑊ. “ᑌᑎᐸᑲᒥᐠ ᐊᐃᐧᔭᐠ ᑲᐱᒪᑎᓯᐊᐧᐨ ᑲᐃᐧᐣ ᒋᑭᑫᑕᒧᐊᐧᐨ ᐊᓂᐣ ᐁᔑᐊᓂᒥᓭᔭᐠ.”
ᓯᓇᐊᐧᑊ ᑫᐃᐧᐣ ᑭᑕᑭᐧ ᑲᑭᒪᒪᐃᐧ ᐅᑯᐡᑲᐦᐃᑎᓇᓂᐊᐧᐠ ᑲᑭᐃᐧᒋᐊᐧᐨ ᑯᑕᑭᔭᐠ ᑭᒋᓇᒣᑯᓯᐱ ᐅᐡᑲᑎᓴᐠ ᑎᑐᕑ ᓯᓇᐊᐧᑊ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᓫᐃᓫᐃ ᒪᐠᑫ ᒥᓇ ᐊᐁᐧ ᑲᐸᐸᒥ ᒪᓯᓇᑌᓯᑐᐨ ᒪᐊᐧᐨ ᑲᐃᔑᑭᑎᒪᑭᓭᑭᐣ ᐊᐦᑭᐣ ᐊᐣᐟᕑᐃ ᑲᓴᐸᐧᐣ ᐃᒪ ᐁᑭᐅᐣᒋ ᐊᓂᑯ ᐊᓄᑲᑕᐠ ᑭᒋᓇᒣᑯᓯᐱᐠ ᑲᑭᐅᐣᒋ ᓇᑐᒥᑕᐧᐸᐣ ᒋᑭᐅᑫᐊᐧᐨ ᐱᐃᐧᑌᐠ ᐁᑲᐧ ᑕᐡ 43 ᑲᓀᑎᔭᐣᐢ ᑭᐃᔕᐊᐧᐠ ᒣᑲᐧᐨ ᐊᐱ ᓴᑭᐸᑲᐃᐧᐱᓯᑦ 17 ᐊᑯᓇᐠ 21 ᑲᐃᓇᑭᓱᐨ.

ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᐅᐸᑭᑎᓇᐣ ᔓᓂᔭᐣ ᑫᐊᓄᑭᐊᐧᑲᓄᐊᐧᐠ ᑫᐊᓄᒋᒪᑲᑭᐣ ᒪᒋᑕᐃᐧᓇᐣ ᐱᐊᐧᐱᑯᐃᐧᓂᐠ

ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᐢᑭ ᐊᓄᑭᐃᐧ ᒪᒋᑕᒪᓱᐃᐧᓇᐣ ᑲᐅᒋᐃᐧᒋᒋᑲᑌᑭᐣ ᓇᓇᑐᓂᑲᑌᐊᐧᐣ 105 ᐊᓄᑭᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᐃᒪ ᐃᓀᑫ ᓄᑯᒥᑫ ᐯᐟᓇᐧᕑ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᑲᑭᐸᑭᑎᓇᐨ ᔓᓂᔭᐣ $4.427,212 ᒥᓫᐃᔭᐣ ᒥᓂᑯᐠ ᓂᐦᓱᐊᐦᑭ ᐅᑲᐱᒥᐸᑭᑎᓇᐣ.
“ᑭᐃᔑᐅᓇᐸᒋᑲᑌ ᒥᓯᐁᐧ ᐅᒪ ᑲᓇᐊᐧᐸᒋᑫᐃᐧᓂᐠ ᐊᐣᑎ ᑫᑭᐅᐣᒋ ᐱᒥᑲᐡᑭᐦᐅᓇᓂᐊᐧᐠ, ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᑕᓇᐱᐃᐧᓇᐣ ᐃᑯ ᒋᑕᓇᐸᑎᓯᐨ ᑲᐸᑭᑎᓂᐨ ᔓᓂᔭᐣ,” ᑭᐃᑭᑐ ᑊᕑᐊᔭᐣ ᑌᐱ, ᐊᓄᑭᐃ ᒪᒋᑕᒪᓱᐃᐧᓇᐣ ᑲᐅᒋᐃᐧᒋᒋᑲᑌᑭᐣ ᑲᐅᑭᒪᐃᐧᐨ. “ᓂᐃᐧᐅᓇᑐᒥᐣ ᐊᐃᓇᓀᐤ ᒋᑲᐯᓭᑭᐣ ᐊᓄᑭᐃᐧᓇᐣ ᐅᒪ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ ᑫᑕᑲᓄᑲᑌᑭᐣ. ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᐣᑲᐅᓇᓴᒥᓇᐠ ᑫᑲᐧᔭᒋᑕᒪᑫᐃᐧ ᐊᐱᑕᒪᑫᐊᐧᐨ ᒋᐅᐣᑎᓂᑕᐧ ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᑕᓇᐱᐃᐧᓇᐣ, ᑫᐅᒋ ᐊᓱᐡᑲᒪᑫᐊᐧᐨ ᐊᓄᑭᐃᐧᓂᐠ ᒥᓇ ᒋᑭᑭᓄᐦᐊᒪᐃᐧᐣᑕᐧ ᐅᑕᓄᑭᐠ, ᒥᓇ ᑕᒪᒪᐃᐧ ᐊᐧᐃᐧᒋᐦᐃᑎᓇᓂᐊᐧᐠ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᐸᐸᑲᐣ ᐊᓄᑭᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ, ᑕᒪᐊᐧᒋᐦᐃᑎᓇᓂᐊᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᒋᐅᒋᑕᒪᑲᓄᐊᐧᐠ ᐊᐸᒋᒋᑲᓇᐣ ᐃᒪ ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᑭᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐃᐧᓂᐠ.”

ᐅᓇᔓᐁᐧᐃᐧ ᐅᑭᒪᔑᔑᐃᐧ ᐅᑕᐱᑕᒪᑫᐠ ᑲᐊᐧᐁᐧᓇᒋᑫᐊᐧᐨ ᑕᐣᑐᕑ ᐯ ᐅᑌᓇᐠ ᑭᓇᑭᐡᑲᑐᐊᐧᐠ

ᐅᑯᐁᐧᓂᐊᐧᐠ ᐅᐣᑌᕑᐃᔪ ᐅᓇᔓᐁᐧᐃᐧ ᐅᑭᒪᔑᔑᐃᐧ ᐅᑕᐱᑕᒪᑫᐠ ᑲᐊᐧᐁᐧᓇᒋᑫᐊᐧᐨ ᐅᑭᐱᓯᐣᑕᓇᐊᐧ ᐁᑲ ᑲᓇᐦᐃᓭᐊᐧᑫᑕᑲᐧᐠ ᑲᐃᔑᐱᒧᒋᑲᑌᐠ ᐅᐣᑌᕑᐃᔪ ᐅᓇᑯᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ ᑲᐃᓇᑌᐠ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᑲᐅᓀᓂᒥᑕᐧ ᑫᐅᓇᔓᐁᐧᐃᐧᑭᒪᔑᔑᐃᐧᐊᐧᐨ ᒣᑲᐧᐨ ᐊᐱ ᓂᑕᑦ ᑲᑭᐅᓇᐱᐃᐧᓂᑫᐊᐧᐨ ᐅᐱᒪᐊᒧᐃᐧᐱᓯᑦ 10 ᑲᐃᓇᑭᓱᐨ ᑕᐣᑐᕑ ᐯ ᐅᑌᓇᐠ.
“ᒪᐊᐧᐨ ᐃᑯ ᑭᒪᒥᓀᐧᑕᑲᐧᐣ ᑲᑭᓄᑕᐊᐧᑭᑕᐧ ᑲᑭᐱᑎᐸᒋᒧᐊᐧᐨ ᐊᓂᐣ ᑫᒋᐊᐧᐠ ᑲᑭᐱᐃᔑ ᓇᓇᑭᐡᑲᒧᐊᐧᐨ ᐅᑎᓯᓭᐃᐧᓂᐊᐧ, ᑲᐃᐧᓂᐣ ᐃᑯ ᐁᑕ ᐃᒪ ᐃᓀᑫ ᐅᓇᑯᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ ᐃᒪ ᐱᑯ ᑲᔦ ᐅᑭᐅᐣᒋ ᒥᑯᐡᑲᑯᑲᓇᐊᐧ ᑲᐃᔑᑲᓇᐊᐧᐸᒋᑲᑌᐠ ᑲᐅᓂᓂᑕᐧ ᑫᐅᓇᔓᐁᐧᐃᐧᑭᒪᔑᔑᐃᐧᐊᐧᐨ ᑲᐱᓯᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᑎᐸᑯᓂᑲᓂᐊᐧᓂᐠ,” ᑭᐃᑭᑐ ᑭᒋᐅᑭᒪᑲᓀᐢ ᐊᓫᐱᐣ ᐱᐟᓫᐊᕑ, ᐃᐧᐣ ᐃᒪ ᐅᐣᒋᐊᓂᑯᓂᑲᓂ ᐊᐱᑕᒪᑫ ᐊᐱᑕᒪᑫᐃᐧᓂᐠ.
“ᒥᓇᐧᔑᐣ ᑕᐡ ᑲᑭᐊᐧᐃᐧᐣᑕᒪᐃᐧᐣᑕᐧ ᑲᐊᐱᑕᒪᑫᐊᐧᐨ ᐅᐁᐧᓂ ᐃᓯᓭᐃᐧᓂ ᐁᑲᐧ ᑫᓂᓇᐃᐧᐟ ᒋᑭᐅᐣᒋ ᑲᑭᑫᐣᑕᒪᑭᐸᐣ ᑲᑭᐊᐧᐃᐧᐣᒋᑲᑌᑭᐣ ᑫᑭᔐᑊ.”

ᐊᐧᐱᑲᐧᓂᑲᓇᐣ ᑭᐊᒋᑲᑌᐊᐧᐣ ᐁᑭᑕᑭᒥᐣᑕᐧ ᐊᓂᔑᓂᓂᑫᐧᐠ ᑲᑭᓄᑎᓂᑫᐃᐧᐊᓄᑭᐊᐧᐨ

ᑲᑭᑭᓇᐊᐧᒋᐊᐧᐸᑕᐦᐃᐊᐧᓂᐊᐧᐠ ᐁᑭᑕᑭᒥᐣᑕᐧ ᑲᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧᐊᐧᐨ ᑲᑭᐱᓄᑎᓂᑫᐃᐧᐊᓄᑭᐊᐧᐨ ᒣᑲᐧᐨ ᓂᔕᐧ ᑲᑭ ᑭᒋᓄᑎᓂᑲᓂᐊᐧᐠ ᐅᑭᐊᑐᐣ ᐊᐧᐱᑲᐧᓂᑲᓇᐣ ᒣᐡᑭᑲᑲᐧᒪᐠ ᐁᐅᒋᐨ ᐃᓯᐯᓫ ᒣᕑᓯᔦᑯ ᒣᑲᐧᐨ ᒪᒥᑯᐣᑕᑫᐃᐧ ᑭᔑᑲ ᒪᒪᐃᐧᐡᑲᐃᐧᐣ ᑲᑭᑐᒋᑲᑌᐠ ᐃᒪ ᐁᐧᐳᕑᓫᐃ ᐸᕑᐠ ᑕᐣᑐᕑ ᐯ ᐅᑌᓇᐠ.
ᑭᐃᑭᑐᐃᒪ ᓇᐣᑕ 35 ᐳᕑᓭᐣᐟ ᐊᓂᔑᓇᐯᑫᐧᐠ ᑭᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐊᐧᐠ ᒣᑲᐨ ᓂᐢᑕᑦ ᑲᑭ ᑭᒋᓄᑎᓂᑲᓂᐊᐧᐠ, ᐁᑲᐧ ᒥᓇ 33 ᐳᕑᓭᐣᐟ ᒣᑲᐧᐨ ᓂᔕᐧ ᑲᑭ ᑭᒋᓄᑎᓂᑲᓂᐊᐧᐠ.
ᒣᕑᓯᔦ ᐅᑭᐊᓂᒧᒪᐣ ᑫᑌ ᑲᓇᑕ ᑭᒋᐅᑭᒪᐣ ᒐᐧᐣ ᑌᐱᐣᐯᑯᕑ ᑲᑭᓂᓯᑕᐃᐧᓇᐊᐧᑯᐸᓀᐣ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᐅᑕᓄᑭᑕᑫᐃᐧᓂᐊᐧ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᑭᓄᑎᓂᑲᓂᐊᐧᑭᐸᐣ.

Pages

Subscribe to RSS - ᕑᐃᐠ ᑲᕑᐃᐠ ᐊᐧᐊᐧᑌ ᐊᒋᒧᐃᐧᓇᐣ