Click for more information.
view counter

Syllabics

ᓂᔑᓇᐯ ᐊᐢᑭ ᔑᒪᑲᓂᔑᐎᐣ ᐅᓇᑕᐌᑕᓇᐗ ᒋᑎᐱᓭᐠ ᔑᒪᑲᓂᔑᐎᐣ ᐊᓄᑭᐎᐣ: ᑭᒋ ᐅᑭᒪᑲᓀᐢ

ᑲᑭᐗᐸᒋᑲᑌᐠ ᑲᑭᐳᓂᐱᒪᑎᓯᐨ ᑲᓴᐸᓇᑲ ᐃᑴ ᐊᔕ ᒥᓇ ᐊᓂᑕᔑᒋᑲᑌ ᔑᒪᑲᓂᔑᐎ ᐊᓄᑭᐎᐣ ᐊᓂᔑᓂᓂᐤ ᐃᐡᑯᓂᑲᓂᐠ, ᓂᔑᓇᐯ ᐊᐢᑭ ᑭᒋᐅᑭᒪᑲᓀᐢ ᑭᐃᑭᑐ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᐢᑭ ᑭᑐᑕᓇᐎᓭᒥᐣ ᐊᐱᐨ ᒥᓯᐌ ᐅᐅᒪ ᐊᑭᐠ ᑲᓇᑲᒋᒋᑲᑌᐠ ᔑᒪᑲᓂᔑᐎ ᐊᓄᑭᐎᐣ᙮

ᑲᓴᐸᓇᑲ ᐅᑭᒪᑲᐣ ᐅᐃᐧᑭᑫᐣᑕᐣ ᑫᑯᓀᐣ ᑲᑭᐅᐣᒋ ᐃᐡᑲᐧᐱᒪᑎᓯᐨ ᐃᑫ ᒣᑲᐧᐨ ᐁᑕᑯᓇᑲᓄᐸᐣ

ᑲᓴᐸᓇᑲ ᐅᑭᒪᑲᐣ ᑲᐧᕑᑎᐣ ᐊᐣᑐᕑᓴᐣ ᐅᑭᔭᓂᒧᑕᐣ ᐅᑕᔑᑫᐃᐧᓂᐠ ᐁᑲ ᑲᑕᑲᐧᓂᐠ ᑭᐸᐦᐅᑎᐃᐧᑲᒥᑯᓂ ᐊᐱ ᐊᐧᐁᐧ ᓂᔑᑕᓇ ᓂᐦᓱᔕᑊ ᐁᑕᓱᔭᑭᐃᐧᓀᐸᐣ ᐅᐡᑭᓂᑭᑫᐧ ᐁᑭᐅᐣᒋ ᐃᐡᑲᐧᐱᒪᑎᓯᐸᐣ ᒣᑲᐧᐨ ᐁᑕᑯᓇᑲᓄᐸᐣ ᐃᒪ ᑲᓴᐸᓇᑲᐠ.

ᑲᑭᒋᐱᒪᑫᐧᐸᐦᐃᑲᓂᐊᐧᐠ ᒪᑎᓭ ᐅᐅᐁᐧ ᑲᐱᒥᑯᓇᑲᐠ

ᐅᐡᑭᑕᐸᐣ 2013 ᑲᑌᓴᐧᓇᑭᑎᔦᐨ ᑕᑲᑫᐧ ᐸᑭᓇᑲᓂᐊᐧᐣ ᐃᐃᐁᐧ ᒣᑲᐧᐨ ᐊᐊᐧᔑᔕᐠ ᐱᒪᑫᐧᐸᐦᐃᑫᐊᑲᓄᐊᐧᐨ ᑲᒐᑲᐧᑭᓯᐨ ᐱᓯᑦ ᐯᔑᑯᔕᑊ ᓀᐃᐧᐨ ᓂᓴᐧᓱᔕᑊ ᐃᓇᑭᓯᐨ ᐃᐃᒪ ᑐᕑᐊᑎᐣ᙮

ᐗᔕᐦᐅᐠ ᐗᐸᑾ ᑎᐸᒋᒧᐎᐣ ᐎᑕᒪᑫᒪᑲᐣ ᑲᐃᔑ ᐗᐸᑕᒧᐗᐨ ᐊᓂᔑᓂᓂᐗᐠ

ᐗᔕᐦᐅᐠ ᐊᐗᔑᔕᐠ ᑕᓂᓯᓭᓂ ᒋᐊᔭᒥᑐᐗᐨ ᑎᐸᒋᒧᐎᓇᐣ ᐗᐸᑯᓴᐣ ᐅᐣᒋ ᑲᐃᔑᐗᐸᑕᒧᐗᐨ ᐊᓂᔑᓂᓂᐗᐠ ᐃᐃᒪ ᑲᑲᑊᔑᐗᐨ᙮

ᐊᐣᒋᑲᓀᑊ ᑭᐃᓄᐦᐊᑲᓀ ᑭᑭᓇᐗᑕᑭᒪᑲᓀ ᐅᐅᒪ ᑲᓇᑕ

ᐅᐱᔑᑯᑲᐣᐠ ᑲᐅᒋᐨ ᑲᕒᓀᐟ ᐊᐣᒋᑲᓀᑊ ᑭᐃᓄᐦᐊᑲᓀ ᑭᑭᓇᐗᑕᑭᒪᑲᓀ ᐅᐅᒪ ᑲᓇᑕ ᐁᓂᓯᑕᐎᓂᑲᑌᓂᐠ ᒥᔑᓄᐊᐦᑭ ᐁᒧᑕᓄᑭᑕᒪᑫᐨ᙮ “ᒪᐗᐨ ᑭᒋ ᐃᓀᐣᑕᐣ - ᒪᐗᐨ ᑭᑯᐡᑯᐎᓂᑯ...

ᐳᑐᑀᐢ ᒪᒋᑕᐎᐣ ᐅᒋ ᑲᐡᑭᒋᑲᑌ ᒋᐊᔭᒥᐗᐨ ᐅᐡᑲᑎᓴᐠ

ᑯᑕᓯ ᐅᐡᑭᓂᑭᑴᐠ ᐁᐱᐅᑕᓭᐗᐨ ᒥᓯᐌ ᑭᐌᑎᓄᐠ ᐅᐣᑌᕒᐃᔪ ᑭᐎᑕᒪᑎᐗᐠ ᑲᑭᐃᔑᒥᑲᒧᐗᐨ ᐱᔑᑾᒋᒋᑫᐎᐣ ᒥᓇ ᐅᐸᑯᓭᑕᒧᐎᓂᐗ ᒋᐊᒋᓭᐠ ᑫᑯᐣ ᐃᐃᒪ ᐳᑐᑀᐢ ᒪᒋᑕᐗᐣ ᐃᐃᒪ ᐗᓂᓇᐗᑲᐣᐠ᙮

ᐸᑲᐣ ᐃᐡᑯᓂᑲᓂᐠ ᐁᐅᒋᑎᐯᐣᑕᑯᓯᐨ ᑭᓴᑭᒋᓂᔕᐊᐧᑲᓂᐃᐧ ᓀᐣᑲᐃᐧᓴᑲᐦᐃᑲᓂᐠ ᐁᑲᐯᔑᐸᐣ

ᓀᐣᑲᐃᐧᓴᑲᐦᐃᑲᐣ ᐅᑭᒪᑲᐣ ᒥᓇ ᐅᓇᔓᐁᐧᐃᐧᓂᓂᐊᐧᐠ ᐅᑭᓴᑭᒋᓂᔕᐊᐧᐊᐧᐣ ᑲᑭᑕᔑᑲᐯᔑᓂᐨ ᐃᐡᑯᓂᑲᓂᐠ ᐃᐁᐧᓂ ᑕᐡ ᑲᑭᐅᐣᒋᑲᓄᓇᐊᐧᐨ ᒋᓂᑲᑌᐡᑲᓂᐨ ᐁᐧᓴ ᐁᒪᒪᒐᒋᒧᓂᐨ ᒥᓇ ᐱᑯ ᐃᒪ ᑕᔑᑫᐃᐧᓂᐠ ᐊᓂᓂᑯ ᐁᐊᐃᔑᓂᑲᑕᐠ ᑫᑯᓇᐣ.

ᔑᐸᐧᑲᒪ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ ᑲᐅᑭᒪᐃᐧᐨ ᒪᔭᑦ ᐅᐃᐧᑭᑫᐣᑕᐣ ᑲᑭᐅᐣᒋ ᑭᐡᑭᓂᐨ ᔓᓂᔭ

ᔑᐸᐧᑲᒪ ᐅᑭᒪᑲᓇᐠ ᐅᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐊᐧ ᑲᐅᑭᒪᐃᐧᐨ ᒪᑲᓇᐟ ᑭᓂᑲᐧᓇᐡ ᐅᐃᐧᑭᑫᑕᐣ ᑫᑯᓀᐣ ᐊᐧᐁᐧ ᑲᓇᑕ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᑲᐱᒧᑕᒪᑫᐨ ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᑲᓇᐊᐧᐸᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᒥᓇ ᑭᐁᐧᑎᓄᐠ ᒪᒋᑕᐃᐧᓇᐣ ᑲᑭᐅᐣᒋ ᐃᑭᑐᐨ ᒋᑭᐡᑭᓇᐨ ᔓᓂᔭᐣ ᐃᒪ ᑲᐱᒥᐸᐸᑭᑎᓂᐨ ᐅᑭᒪᑲᓇᐠ ᐅᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐊᐧ ᑲᐅᒋ ᐊᓄᑲᑌᑭᐣ ᐃᐡᑯᓂᑲᓂ ᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐃᐧ ᑲᓇᐊᐧᐸᒋᑫᐃᐧᓇᐣ.

ᐁᕑᐅᓫᐊᐣᐟ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᑲᑭ ᑭᑎᑫᐊᐨᐧ ᑭᒥᓄ ᓂᑕᐃᐧᑭᒪᑲᓂᐊᐧᐣ ᑲᑭ ᑭᑎᑲᑕᒧᐊᐧᐨ

ᒪᕑᐠ ᐯᓫ ᐃᔑᓂᑲᓱ ᐁᕑᐅᓫᐊᐣᐟ ᐁᑲᐯᔑᐨ ᑲᐧᔭᐠ ᐃᑯ ᑭᒥᓄ ᓂᑕᐃᐧᑭᐊᐧᐣ ᑲᑭ ᑭᑎᑲᓇᐨ ᓇᓇᑲᐤ ᑭᑎᑲᓂᒥᒋᒪᐣ ᓂᔑᐣ ᑭᑎᑲᓂᐊᐧᑲᐦᐃᑲᓇᐣ ᑲᑭᐅᐣᒋ ᐅᔑᑐᐨ ᑫᑌ ᓇᐸᑭᓴᑲᐧᑎᑯᐣ ᒥᓇ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᐊᐧᑲᐦᐃᑫᐃᐧ ᐊᐸᒋᒋᑲᓇᐣ ᑲᑭᐁᐧᐱᓂᑲᑌᓂᑭᐣ.

ᑭᒋᓇᒣᑯᓯᐱᐃᐧᓂᓂᐊᐧᐠ ᐱᒪᐦᐅᐊᐧᐠ ᐁᐅᐣᒋ ᑲᓇᐁᐧᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᐅᑕᑭᒥᐊᐧ

ᐅᑭᒪᒥᑐᓀᑕᓇᐊᐧ ᐁᐃᐧᑭᐁᐧᐊᐸᒋᑐᐊᐧᐨ ᑭᐁᐧᑎᓄᐠ ᐃᓀᑫ ᑲᐊᐃᔑᑎᑫᐧᔭᑭᐣ ᓯᐱᐊᐧᐣ ᒥᓇ ᒋᒪᓇᒋᒋᑲᑌᐠ ᑲᐊᑯ ᐃᐡᐸᑲᒥᑲᐠ, ᐅᑯᐁᐧᓂᐊᐧᐠ ᐅᐱᒪᑲᐧᔑᐁᐧᐠ ᑭᒋᓇᒣᑯᓯᐱᐠ ᐁᐅᒋᐊᐧᐨ ᑭᒧᑕᐦᐅᐊᐧᐠ ᐊᐧᔕᐦᐅᐠ ᐁᑭᐃᓇᐦᐅᐊᐧᐨ.

ᓂᓯᑕᐃᐧᓇᑲᐧᐣ ᐊᓂᐣ ᐁᔑᐸᑭᑌᐡᑲᑯᐨ ᐊᓂᔑᓂᓂ ᐁᐧᐡᑲᐨ ᐃᐡᑯᓄᐃᐧᐣ ᑲᑭᐱᑕᑲᐧᐠ ᐃᒪ ᑭᓇᐧᕑᐊ ᑭᐸᐦᐅᑐᑲᒥᑯᐠ

ᑲᑭᐸᐦᐅᐣᑕᐧ ᐃᒪ ᑭᓇᐧᕑᐊ ᑭᐸᐦᐅᑐᑲᒥᑯᐠ ᑭᑎᐸᒋᒧᐊᐧᐠ ᑲᑭᐱᐃᓯᓭᐊᐧᐨ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᑭ ᑲᓇᐁᐧᐣᑕᑯᓯᐊᐧᐸᐣ ᐃᐡᑯᓄᑲᒥᑯᐠ ᐊᐱ ᐅᑯᐁᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᐸᐸᒥ ᓇᓇᑕᐃᐧᑭᑫᑕᒧᐊᐧᐨ ᐁᐧᐡᑲᐨ ᐃᐡᑯᓄᐃᐧ ᐃᓯᓭᐃᐧᓇᐣ ᐅᒪ ᑲᓇᑕ (TRC) ᐁᑭ ᑭᐅᑌᐊᐧᐨ ᑭᐸᐦᐅᑐᑲᒥᑯᐠ ᒣᑲᐧᐨ ᐅᐸᐅᐃᐧᐱᓯᑦ 8 ᒥᓇ 9 ᑲᐃᓇᑭᓱᐨ.

ᐊᐊᐧᔑᒣ ᐊᓂᓯᐣᑌᐣᑕᑲᐧᐣ ᐱᐊᐧᐱᑯᑲᐣ ᐅᐣᒋ

ᒪᑕᐊᐧ ᐅᑭᒪᑲᓇᐠ ᑲᑭᐃᑭᑐᐊᐧᐸᐣ ᐁᓇᑕᐁᐧᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᐁᑲ ᐁᐧᓴ ᒋᑲᑫᐧᑭᔕᑕᐸᓄᑲᑕᒧᐊᐧᐨ ᐅᑐᓇᒋᑫᐃᐧᓂᐊᐧ ᐅᑯᐁᐧᓂᐊᐧᐠ ᐱᐊᐧᐱᑯᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᑲᑲᓇᐊᐧᐸᑕᒧᐊᐧᐨ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᑲᐸᐸᔑᒥᐣᑕᐧ ᒋᔭᓂ ᐅᓀᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᐱᐊᐧᐱᑯᑫᐃᐧᓂ ᐅᐣᒋ ᐊᔕ ᐅᑭᐱᐃᐧᐣᑕᒪᑯᐊᐧᐣ ᒋᐃᐧᒋᑲᐸᐃᐧᑕᑯᐊᐧᐨ ᑯᑕᑭᔭᐠ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᐅᒪ ᑌᑎᐸᐦᐃ ᑲᑲᐯᔑᐊᐧᐨ ᐃᐡᑯᓂᑲᓇᐣ ᑭᐁᐧᑎᓄᐠ ᐅᐣᑌᕑᐃᔪ.

ᐅᐱᔑᑯᑲᐠ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᑭᒪᓯᓇᐦᐅᑎᓱᐊᐧᐠ ᒪᓇᑎᑫᐃᐧ ᐃᐧᑕᓄᑭᒥᐃᐧ ᓇᑯᒥᑐᐃᐧᓂ

ᒥᐦᐅᐁᐧ ᐁᑫᐧᓇᐠ ᐁᓯᓭᐠ ᑲᑭᓇᑯᒥᑎᓇᓂᐊᐧᐠ, ᐅᐱᔑᑯᑲᐠ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᐅᑭᐅᑕᐱᓇᓇᐊᐧ ᒥᐢᑕᐦᐃ ᐱᑲᐧᑕᑭᓂ ᐊᐧᑲᐦᐃ ᐃᐡᑯᓂᑲᓂᐠ. ᐅᐱᔑᑯᑲᐠ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᐅᐱᒥᓂᔕᐦᐊᓇᐊᐧ ᐃᐧᑕᓄᑭᒥᑐᐃᐧᓂ. ᑫᑯᓀᐣ ᑕᐡ ᐅᐁᐧ ᐁᐅᐣᒋᑐᑕᒧᐊᐧᐨ.

ᐊᒋᑯᓴᑲᐦᐃᑲᓂᐠ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᑌᐱᓇᐁᐧᓯᐊᐧᐠ ᑲᑭᒐᑭᓯᑲᑌᐠ ᐊᐧᓯᑲᓂᐱᒥᑌ ᑫᑌᐱᐊᐧᐱᑯᑲᓂᐠ

ᐊᔕ ᑭᑭᔕᓄᑲᑌ ᑲᑭᒐᑭᓯᑲᑌᐠ ᒥᐢᑕᐦᐃ ᑲᑭᑕᓇᑌᑭᐣ ᐊᐧᓯᑲᓂᐱᒥᑌᐣ ᐃᒪ ᑫᑌᐱᐊᐧᐱᑯᑲᓂᐠ ᐯᔓᐨ ᐊᒋᑯᓴᑲᐦᐃᑲᓂᐠ, ᔕᑯᐨ ᑭᐃᑭᑐᐊᐧᐠ ᐃᐡᑯᓂᑲᓂᐠ ᑲᐅᒋᐊᐧᐨ ᑭᔭᐱᐨ ᒥᐢᑕᐦᐃ ᐃᔑᓇᑲᐧᐣ ᐊᓄᑭᐃᐧᐣ ᒋᑐᒋᑲᑌᐠ ᒋᑭᐁᐧᐃᔑᓇᑯᒋᑲᑌᐠ ᐱᑲᐧᑕᑲᒥᐠ ᑲᑭᐱᐃᔑᓇᑲᐧᑭᐸᐣ.