view counter

Syllabics

ᑭᑭᐱᐡᑭᑲᓂᐊᐧᐣ ᐃᐃᐁᐧ ᒣᑲᐧᐨ ᐊᓴᐸᐱᐡᑯᓯᐊᐧᑲᐣᐠᐅᐡᑲᑎᓴᐠ ᑲᑭᒪᐊᐧᑐᐡᑲᐊᐧᐨ

ᐁᑲᐧ ᐃᐃᐁᐧ ᒣᑲᐧᐨ ᐅᐸᐅᐃᐧᐱᓯᑦ 22 ᑲᐃᓇᑭᓯᐨ ᑭᑭᐱᐡᑭᑲᓂᐊᐧᐣ ᒥᑲᓇᐠ ᐊᐦᐃ ᐅᑕ ᑲᑭᐅᒋᑐᒋᑲᑌᐠ ᑲᐧᔭᐠ ᒋᑲᓇᐁᐧᐣᒋᑲᑌᑭᐣ ᑲᑭᒋᓀᐣᑕᑲᐧᑭᐣ ᐃᐃᒪ ᐊᐦᑭᑲᐠ ᑲᐊᔭᒪᑲᑭᐣ ᐁᑲᐧ ᐃᐃᒪ ᑭᐢ ᓴᑲᐦᐃᑲᓂᐠ ᔕᐊᐧᓄᐣᐠ ᐊᓴᐸᐱᐡᑯᓯᐊᐧᑲᐣᐠ ᐃᔑᑕᑲᐧᐣ ᐊᒥᐅᐁᐧ ᑲᑭᑭᒋᑐᒋᑲᑌᐠ ᒣᑲᐧᐨ ᐊᓴᐸᐱᐡᑯᓯᐊᐧᑲᐣᐠ ᐅᐡᑲᑎᓯᐃᐧ ᒪᐊᐧᒋᐦᐃᑐᐃᐧᐣ ᑲᑭᑐᒋᑲᑌᐠ᙮

ᑲᓇᑕ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ $6 ᒥᓫᐃᔭᐣ ᐅᒥᓇᐣ ᒪᑕᐊᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᑲᒥᐠ ᐊᐦᐃ ᐱᐊᐧᐱᑯᑫᐃᐧ ᑭᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐃᐧᐣ ᐅᒋ

ᑲᓇᑕ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᑫᑲᐟ 6 ᒥᓫᐃᔭᐣ ᐅᐸᑭᑎᓇᐣ ᔓᓂᔭᓇᐣ ᐁᐦᐊᐣ ᐅᑕ ᐁᒥᓇᐨ ᐊᐃᐧᔭᐣ ᐃᐃᒪ ᒪᑕᐊᐧ ᑕᔑᑫᐃᐧᓂᐠ ᑲᐅᒋᑎᐯᐣᑕᑯᓯᓂᐨ ᒥᓇ ᐱᑯ ᑲᐧᔭᐠ ᒋᑭᑭᓄᐦᐊᒪᐊᐧᑲᓄᐊᐧᐨ ᓇᓇᑲ ᐊᓄᑭᐃᐧᓇᐣ ᑲᐃᐧᑕᑲᐧᑭᐣ ᐊᐦᐃᐠ ᑲᐃᐧᐃᔑᐱᐊᐧᐱᑯᑲᓂᐊᐧᐠ᙮

ᓀᐡᑲᐣᑕᐣᑲ ᒪᓯᓂᐱᐦᐃᑲᓇᐣ ᑲᑭᐊᐧᐸᑕᐦᐃᐁᐧᐊᐧᐨ ᒪᐊᐧᐨ ᑭᐅᒋᑲᒋᑫᐣᑕᑲᐧᐣ

ᐁᑲᐧ ᒪᓯᓂᐱᐦᐃᑲᓇᐣ ᐁᐦᐊ ᒐᐧᐡ ᑫᐣᑎᕑᐃᐠᐢ ᑲᑭᐊᐧᐸᑕᐦᐃᐁᐧᐨ ᐊᐦᐃᐠ ᑐᕑᐊᐣᑐ ᑭᒋᑕᐃᐧᓂᐠ ᐊᐦᐃ ᒪᒉᐣᑕᒧᐃᐧᓇᐣ ᐁᓇᑲᐧᑭᐣ᙮ ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᒪᒉᐣᑕᒧᐃᐧᐣ ᐅᑭᒧᔑᑐᐣ ᐃᐃᒪ ᐅᐱᒪᑎᓱᐃᐧᓂᐠ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᑭᒪᓯᓂᐱᐦᐃᑫᐨ᙮ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᐱᑯ ᐊᒥᐁᐧ ᑲᔭ ᑲᐃᔑᓭᓂᐠ ᐅᑕᔑᑫᐃᐧᓂᐠ ᐃᐃᒪ ᓀᐡᑲᐣᑕᐣᑲ᙮

ᑲᓇᑕ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᐅᑭᐱᒥ ᓇᓇᑲᒋᐦᐊᐣ ᒣᑲᐧᐨ ᐁᐱᒥᑲᐊᐧᐢᑲᑌᐊᐧᐨ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ

ᑲᓇᑕ ᑭᒋᐅᑭᒪ ᐅᐣᒋᑕ ᐅᑭᑲᐊᐧᐢᑲᑌᐦᐊᐣ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐣ - ᐃᑭᐁᐧᓂᐊᐧᐠ ᐅᑎ ᒪᐊᐧᐨ ᐊᐊᐧᔑᔕᐠ - ᒣᑲᐧᐨ ᐁᐧᑎ 1940 ᐱᓂᐡ 1950 ᑲᐱᒥᓭᐠ ᑎᐸᐦᐊᑭᐃᐧᐣ ᐁᑭ ᓇᓇᑲᒋᑐᐨ ᐸᐊᐧᓂᐃᐧᐣ, ᒥᐦᐅᐁᐧ ᑲᐃᓇᒋᒧᒪᑲᐠ ᑲᑭᒥᑭᑲᑌᐠ ᐅᐡᑭ ᓇᓇᑕᐃᐧ ᑭᑫᐣᒋᑫᐃᐧᐣ.

ᐅᑎᐡᑯᓂ ᐊᐦᐃ ᐊᓂᔑᓇᐯᒧᐃᐧᐣ ᑭᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐧᐃᐧᐣ ᐁᐅᑕᐱᓇᐠ ᐁᑲ ᑌᐯᐤ ᐁᐊᐧᐱᐨ ᐅᓴᑦ ᑲᔓᑲᐊᐧᐱᓀᐨ

ᐊᒥᐁᐧ ᐊᔕ ᓂᐃᐧᔭᑭ ᐊᐦᐃ ᐊᓂᔑᓇᐯᒧᐃᐧᐣ ᑭᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐃᐧᐣ ᐁᐦᐊ ᐅᑎᐡᑯᓂ ᒪᑎᐣ ᒍᐢᑌ ᐁᐃᔑᓂᑲᓯᐨ ᐁᐃᐡᑯᓄᓂᑕᐠ ᒥᓇ ᐱᑯ ᒪᐊᐧᐨ ᐁᐃᐧᑭᑐᐨ ᐁᐃᐧᑭᔑᐡᑯᓄᐃᐧᐨ ᐊᓇᐃᐧᐣ ᐁᑲ ᑌᐯᐤ ᐁᐊᐧᐱᐨ ᐅᓴᑦ ᑲᔓᑲᐊᐧᐱᓀᐨ᙮

ᑭᒋᓇᒣᑯᓯᑊ ᐃᓂᓂᐤ ᐅᐡᑲᑎᓴᐠ ᐅᑭᒥᓀᐧᑕᓇᐊᐧ ᐊᑲᒪᑭᐠ ᑲᑭᐸᐸᒥᔭᐊᐧᐨ

ᑭᒋᓇᒣᑯᓯᑊ ᐃᓂᓂᐤ ᐅᑭᒪᑲᓀᐢ ᑌᕑᐅ ᓯᓇᐊᐧᑊ ᐅᑭᒥᓀᐧᑕᐣ ᑲᑭ ᐸᐸᒥ ᑭᐅᑫᐨ ᒥᓇ ᐁᑭ ᐸᐸᒥ ᑎᐸᒋᒧᑕᑫᐨ ᑲᐅᒋᐨ ᐅᑕᔑᑫᐃᐧᓂᐠ ᒣᑲᐧᐨ ᐊᐱ ᑲᑭᒪᒪᐃᐧ ᐅᑯᐡᑲᐦᐃᑎᓇᓄᐊᐧᐠ ᐁᐧᑎ ᓫᐃᐸᐧᐣ ᐸᐧᕑᒋᑯ ᐊᑲᒪᑭᐠ.

ᑲᓇᑕ ᐅᑭᒪᑲᓇᐠ ᐅᑭᐊᓄᑲᑕᓇᐊᐧ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᑲᑭᓇᓇᑕᐃᐧᑭᑫᓂᑕᒥᐧ ᐱᒋᐳᐃᐧᐣ ᑭᑭᐡᑲᑯᐊᐧᑫᐣ

ᓄᑯᒥᑫ ᑲᓇᑕ ᐅᑭᒪᑲᓇᐠ ᓇᓇᑕᐃᐧᑭᑫᒋᑫᐃᐧᐣ ᑭᒥᑭᑫᒪᑲᐣ ᐁᑲ ᐃᐧᓂᑯ ᑫᒋᐊᐧᐠ ᔐᒪᐠ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᒋᔭᓂ ᒪᒋᑐᑕᑯᐊᐧᐨ ᐱᒋᐳᐃᐧᓇᐣ ᑲᑭᐃᔑ ᓇᓇᑲᒋᒋᑲᓂᐊᐧᑭᐸᐣ, ᔕᑯᐨ ᐃᑭᐁᐧᓂᐊᐧᐠ ᑭᒋᓇᒣᑯᓯᐠ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᐁᐧᑎ ᐅᐡᑲᐨ 1980 ᑲᐱᒥᓭᓂᑭᐸᐣ ᑲᑭ ᓇᓇᑲᒋᐦᐃᑕᐧᐸᐣ ᑭᒥᑲᒪᐊᐧᐸᓂᐠ ᒥᐢᑕᐦᐃ ᐁᑭᑭᐡᑲᑯᐊᐧᐨ ᐱᒋᐳᐃᐧᓂ.

ᒪᐊᐧᐨ ᐅᑭᐸᔭᑌᐊᐧᐸᑕᓇᐊᐧ ᓄᑌᓭᐃᐧᓇᐣ ᐃᐃᒪ ᑲᑭᐦᑭᐃᐧᑌᐊᐧᐨ ᑭᒋᓇᒣᑯᓯᐱᐠ

ᓂᒥᑕᓇ ᓂᐦᓱᔕᑊ ᐊᐃᐧᔭᐠ ᐅᐅᒪ ᒥᓯᐁᐧ ᑲᑕᓇ ᐊᐦᑭᐠ ᑭᑭᐃᐧᑌᐊᐧᐠ ᐃᐃᒪ ᑭᒋᓇᒣᑯᓯᐱᐠ ᑕᔑᑫᐃᐧᓂᐠ ᐃᐃᐁᐧ ᒣᑲᐧᐨ ᓴᑭᐸᑲᐃᐧᐱᓯᑦ ᓂᔭᓄᔕᑊ ᑲᐃᓇᑭᓯᐨ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᐊᑎᐟ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᐊᒥᐁᐧ ᐸᐢᑲᐣ ᐁᑭᐊᐧᐸᑕᒧᐊᐧᐨ ᐊᓂᔑᓇᐯᐃᐧ ᑕᔑᑫᐃᐧᐣ ᑲᐃᒋᑲᑌᐠ᙮

ᑭᓫᐃᑊᐢ ᑭᒋᐊᓯᓂᑫᐃᐧᑭᒪᐠ ᐊᒋᓇ ᐅᑭᐱᑎᓇᓇᐊᐧ ᑲᐃᐧᐃᔑ ᒪᑕᓄᑭᐊᐧᐸᐣ

ᑭᓫᐃᑊᐢ ᑭᒋᐊᓯᓂᑫᐃᐧᑭᒪᐠ ᐅᑭᐊᐧᐸᑕᓇᐊᐧ ᐁᑲ ᐊᐱᐣ ᒋᑭᐃᔑᓇᑲᐧᓂᐠ ᑲᑭᐅᓇᐸᑕᒧᐊᐧᐸᐣ ᒋᐊᓂᔑ ᒪᑕᓄᑲᑕᒧᐊᐧᐨ ᐱᐊᐧᐱᑯᑲᓂ ᐊᓄᑭᐃᐧᐣ ᑭᑎᐸᒋᒧᐊᐧᐠ ᒣᑲᐧᐨ ᓴᑭᐸᑲᐃᐧᐱᓯᑦ 12 ᐊᒋᓇ ᒋᑭᐱᑎᓇᒧᐊᐧᐨ ᐅᑕᑭᐃᐧ ᓇᓇᑲᒋᒋᑫᐃᐧᓂᐊᐧ ᒥᓂᑯᐠ $3.3 ᐱᓫᐃᔭᐣ ᑕᓴᐧᐱᐠ ᑫᑭ ᒣᓂᑎᑫᐃᐧᓂᐊᐧᑭᐸᐣ ᐅᐁᐧ ᐊᓄᑭᐃᐧᐣ.

ᐅᑕᓇᐠ ᑭᒋᐅᓂᑲᓂᑕᒪᑫ ᐅᐅᒪ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᐢᑭ ᑫᐃᐡᑲᐧ ᐱᒪᑎᓯ

ᐁᐧᐡᑲᐨ ᐅᑕᓂᑭᑕᒪᑫ ᒥᓇ ᐅᓂᑲᓂᑕᒪᑫ ᑲᑭᐊᓄᑲᐊᐧᐨ ᐅᐅᒪ ᐊᐃᐧᔭᐣ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᐢᑭ ᐁᐃᐧᑭᐦᑭᓇᐊᐧᒋᐦᐊᑲᓄᐃᐧᐨ ᐊᐱᐣ ᑲᑭᐃᐡᑲᐧᐱᒪᑎᓯᐨ ᒥᓇ ᐱᑯ ᒪᐊᐧᐨ ᐁᑭᑭᒋᑭᑫᓂᒪᑲᓄᐃᐧᐨ ᒥᓇ ᐁᑭᑭᒋᐃᓀᓂᒪᑲᓄᐃᐧᐨ ᐅᐅᒪ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᐢᑭ᙮

ᐊᓴᐸᐱᐡᑯᓯᐊᐧᑲᐣᐠ ᐃᑫᐧ ᑭᒥᓇᑲᓄᐃᐧ ᑭᑭᓇᐊᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᐅᑕᓄᑭᑕᒪᑫᐃᐧᓂᐠ ᐅᒋ

ᐊᓴᐸᐱᐡᑯᓯᐊᐧᑲᐣᐠ ᑲᐅᒋᐨ ᒍᑎ ᑕ ᓭᓫᐸ ᑭᑭᐦᑭᓇᐊᐧᒋᐦᐃᐊᑲᓄᐃᐧ ᐊᐦᐃ ᐁᑭᒥᓇᑯᓄᐃᐧᐨ ᒉᕑᒪᐣ ᐅᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧ ᑭᑭᓇᐊᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᐊᐦᐃ ᐅᑕ ᒪᐊᐧᐨ ᒥᐡᑕᐦᐃ ᑲᐊᐧᐃᐧᒋᑕᐧᐨ ᐃᐃᒪ ᐅᑕᔑᑫᐃᐧᓂᐠ ᑲᑭᐅᒋᒥᓇᑲᓇᐃᐧᐨ᙮

ᐊᐧᔕᐦᐅᐠ ᐅᑭᐅᓇᑐᓇᐊᐧ ᒋᑎᐱᓇᒪᑫᐊᐧᐨ ᐊᓇᐱ ᑫᐱᓇᓇᑕᐁᐧᐣᒋᑲᓂᐊᐧᓂᐠ ᐅᑕᑭᒥᐊᐧᐠ

ᐅᑕᓇᐠ ᐅᐁᐧ ᑲᑭ ᓯᑲᐧᓂ ᓇᓇᑕᐁᐧᐣᒋᑲᓂᐊᐧᐠ, ᐊᐧᔕᐦᐅ ᑕᔑᑫᐃᐧᓂᐠ ᑭᐅᓇᑕᒪᑫᐊᐧᐠ ᐊᓇᐱ ᑫᐃᔕᐊᐧᐨ ᐅᓇᓇᑕᐁᐧᐣᒋᑫᐠ ᐸᐸᑲᐣ ᑕᔑᑫᐃᐧᓇᐣ ᑲᐱᐅᐣᑐᓭᐊᐧᐨ ᑲᐃᐧᑕᔑ ᓇᓇᑕᐁᐧᐣᒋᑫᐊᐧᐨ ᐊᐧᔕᐦᐅᐠ ᐊᐱ ᐃᒪ ᑕᔑᑫᐃᐧᓂᐠ ᑲᐅᒋᑎᐯᐣᑕᑯᓯᐊᐧᐨ ᐁᑭᑎᐸᒋᒧᐊᐧᐨ ᐁᑲ ᑲᐃᔑᓇᐦᐊᐸᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᐸᑲᐣ ᐊᐃᐧᔭᐠ ᑲᐸᐱᔕᓂᐨ ᑐᑲᐣ ᐁᐧᓴ ᐁᒥᔑᓄᐊᐧᐨ ᑲᑕᔑᐊᔕᐧᐦᐃᑫᐊᐧᐨ ᒥᓇ ᐁᑲ ᐁᑭᒋᓀᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᐊᐦᑭᓂ ᒥᓇ ᐁᑲ ᐁᑎᐸᐸᒪᐊᐧᐨ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᑲᐱᓇᓇᑕᐁᐧᐣᒋᑫᐊᐧᐨ.

ᐅᑭᒪᑲᐣ ᐅᓇᓇᑯᒪᐣ ᔑᒪᑲᓂᔕᐠ, ᐅᓄᑎᓂᑫᓴᐠ ᒥᓇ ᑲᑭᐊᐧᐃᐧᒋᑕᐊᐧᐨ ᑲᑭᓇᓇᑕᐊᐧᐸᒪᐊᐧᐨ ᑲᑭᐊᐧᓂᐦᐃᐨ

ᐅᐱᔑᑯᑲ ᐅᑭᒪᑲᐣ ᑭᓫᐃᐳᕑᐟ ᐳᓫ ᑭᐃᑭᑐ ᒪᐊᐧᐨ ᐅᑭ ᑭᒋᓀᐣᑕᐣ ᑲᑭᐃᔑᐊᐧᐸᑕᐠ ᑲᑭᐊᐱᒋ ᒥᔑᓄᐊᐧᐨ ᐊᐃᐧᔭᐠ ᐁᑭ ᑲᑫᐧ ᒥᑲᐊᐧᐊᐧᐨ 47 ᐁᑕᓱᔭᑭᐃᐧᓀᐸᐣ ᑲᑭᐊᐧᓂᐦᐊᑲᓂᐃᐧᐨ ᐃᒪ ᐃᐡᑯᓂᑲᓂᐠ ᐁᐅᒋ ᑎᐯᐣᑕᑯᓯᐸᐣ ᐊᓂᔑᓂᓂ, ᐁᑭᑲᐊᐧᒋᐨ ᐁᑲᐧ ᐃᐁᐧ ᑭᐃᔑᐁᐧᐸᐣ ᐅᑐᑕᐸᓇᐣ ᐁᑭᓀᐱᒋᐦᐅᓂᐨ ᓄᐱᒥᐠ ᐃᒪ ᑫᑌᒥᑲᓇᑫᐃᐧᓂᐠ.