view counter

Syllabics

ᑎᐸᑯᓂᑫᐃᐧ ᑲᓇᐊᐧᐸᒋᑫᐃᐧᐣ ᑭᐊᓂᒧᒋᑲᑌ ᑲᑭᒪᐊᐧᒋᐦᐃᑐᐊᐧᐨ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᐢᑭ ᓂᑲᓂᑕᒪᑫᐠ

ᐊᐸᒪᑐᐠ ᐅᑭᒪᑲᐣ ᐊᓂᓯᐸᐟ ᐊᐟᓫᐅᑲᐣ ᐅᑭᑲᓄᑕᓇᐣ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᐃᐡᑯᓂᑲᓇᐣ ᐊᔕ ᒋᑭᑲᑫᐧ ᒪᐡᑲᐃᐧᑲᐸᐃᐧᐦᐃᑎᓱᒪᑲᑲᐧᐸᐣ ᐃᐁᐧᓂ ᐅᒋ ᑎᐸᑯᓂᑫᐃᐧ ᑲᓇᐊᐧᐸᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᐡᑲᑎᓄᐱᓯᑦ 19-21 ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᐢᑭ ᑎᐸᑯᓂᑫᐃᐧ ᑲᓇᐊᐧᐸᒋᑫᐃᐧ ᐊᓂᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᑭᒪᐊᐧᒋᐦᐃᑐᐊᐧᐨ.

ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᐢᑭ ᑭ ᑭᒋᐃᑭᑐᐊᐧᐠ ᒪᐣᑐᒥᓂᑯᐃᐧᐣ ᒥᓇ ᑌᐸᑫᑕᑯᓯᐃᐧᐣ ᒋᐱᒧᑕᒪᓱᐊᐧᐨ ᑭᑭᓄᐊᒪᑫᐃᐧᐣ

ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᐢᑭ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᐅᑐᐱᑲᐸᐃᐧᑕᓇᐊᐧ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐠ ᐅᒪᐣᑐᒥᓂᑯᓯᐃᐧᓂᐊᐧ ᒥᓇ ᐅᑐᑭᒪᐃᐧ ᐊᔓᑕᒪᑯᐃᐧᓂᐊᐧᐠ ᐃᐧᓇᐊᐧ ᒋᐱᒧᑕᒪᓱᐊᐧᐨ ᐃᐡᑯᓄᐃᐧᓂ ᐊᐱ ᑲᑭᐃᐡᑲᐧ ᐸᑭᑎᓇᑭᐸᐣ ᑲᓇᑕ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᐊᓂᐣ ᑲᐃᐧᐃᔑ ᐅᓇᑐᐨ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᐅᑎᐡᑯᓄᐃᐧ ᐱᒧᑕᒪᑯᐃᐧᓂᐊᐧ.

ᐊᐧᒐᐡᑯᓂᒥᐠ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᑲᒥᐠ ᑭ ᑭᑭᓇᐊᐧᒋᒋᑲᑌ ᑲᐧᔭᐠ ᐅᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓂᐊᐧ

ᒥᓯᐁᐧᑲᒥᐠ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᑭᑭᓇᐊᐧᒋᑐᐊᐧᐨ ᑲᓂᓯᑕᐃᐧᓂᑲᑌᑭᐣ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧ ᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐃᐧᓇᐣ ᐅᑭ ᑭᑭᓇᐊᐧᒋᑐᓇᐊᐧ ᐊᐧᒐᐡᑯᓂᒥᐠ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᑲᒥᑯᓂ.

ᐊᐧᐱᑲᐧᓂᑲᓇᐣ ᑭᐊᒋᑲᑌᐊᐧᐣ ᐁᑭᑕᑭᒥᐣᑕᐧ ᐊᓂᔑᓂᓂᑫᐧᐠ ᑲᑭᓄᑎᓂᑫᐃᐧᐊᓄᑭᐊᐧᐨ

ᑲᑭᑭᓇᐊᐧᒋᐊᐧᐸᑕᐦᐃᐊᐧᓂᐊᐧᐠ ᐁᑭᑕᑭᒥᐣᑕᐧ ᑲᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧᐊᐧᐨ ᑲᑭᐱᓄᑎᓂᑫᐃᐧᐊᓄᑭᐊᐧᐨ ᒣᑲᐧᐨ ᓂᔕᐧ ᑲᑭ ᑭᒋᓄᑎᓂᑲᓂᐊᐧᐠ ᐅᑭᐊᑐᐣ ᐊᐧᐱᑲᐧᓂᑲᓇᐣ ᒣᐡᑭᑲᑲᐧᒪᐠ ᐁᐅᒋᐨ ᐃᓯᐯᓫ ᒣᕑᓯᔦᑯ ᒣᑲᐧᐨ ᒪᒥᑯᐣᑕᑫᐃᐧ ᑭᔑᑲ ᒪᒪᐃᐧᐡᑲᐃᐧᐣ ᑲᑭᑐᒋᑲᑌᐠ ᐃᒪ ᐁᐧᐳᕑᓫᐃ ᐸᕑᐠ ᑕᐣᑐᕑ ᐯ ᐅᑌᓇᐠ.

ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᐢᑭ ᐅᓂᑲᓂᑕᒪᑫᐠ ᒥᓇ ᒋᕑᐃᑎ #3 ᐅᑭᒪᑲᓇᐠ ᑭᐊᓂᒧᑕᒪᑐᐊᐧᐠ ᐅᐡᑭ ᑭᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐃᐧ ᐅᓇᒋᑫᐃᐧᓂ

ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᐢᑭ ᐅᓂᑲᓂᑕᒪᑫᐠ ᓄᑯᒥᑫ ᑲᑭᓇᑭᐡᑲᑐᐊᐧᐨ ᒋᕑᐃᑎ #3 ᐅᑭᒪᑲᓇᐠ ᐁᑭᐊᓂᒧᑕᒪᑐᐊᐧᐨ ᐃᐁᐧᓂ ᑲᓇᑕ ᑭᒋᐅᑭᒪᐣ ᑲᐃᐧᐃᔑᑲᑫᐧ ᐅᓇᑐᓂᐨ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᑲᐅᒋ ᑲᓇᐊᐧᐸᒋᑫᑕᒪᐃᐧᑕᐧ ᐅᑎᐡᑯᓄᐃᐧ ᐱᒧᑕᒪᑯᐃᐧᓂᐊᐧ.

ᐸᑯᓭᓂᒧᐃᐧᓂᐠ ᑲᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐊᐧᐨ ᐅᑭᑎᐸᒋᒧᑕᐊᐧᐊᐧᐣ ᒥᓯᐁᐧᑲᒥᐠ ᐃᓯᓭᐃᐧᓇᐣ ᑲᓇᓇᑲᒋᑐᐨ ᐅᐡᑲᑎᓯᐃᐧ ᐊᓂᒥᓭᐃᐧᓇᐣ

ᒣᑲᐧᐨ ᐅᐱᒪᐊᒧᐃᐧᐱᓯᑦ, ᔪᓇᔾᓂᐟ ᓀᔑᐣᐢ ᒥᓯᐁᐧᑲᒥᐠ ᑲᒪᒪᐃᐧᑲᓇᐊᐧᐸᑕᒧᐊᐧᐨ ᓇᓇᑐᐠ ᐃᓯᓭᐃᐧᓇᐣ ᑲᓇᓇᑲᒋᑐᐨ ᒉᒥᐢ ᐊᓇᔭ ᑭᐸᐸᒥᑭᐅᑫ ᑲᓇᑕ ᐁᑭ ᓇᓇᑕᐃᐧᑭᑫᐣᑕᐠ ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᐃᓯᓭᐃᐧᓇᐣ.

ᑭᐁᐧᑎᓄᐠ ᐅᑭᒪᑲᓇᐠ ᐃᐡᑯᓂᑲᓇᐣ ᑕᑭᐧᒪᑲᓄᐣ ᐃᒪ ᐊᐧᑌᓂᑲᓀᔭᑊ ᐃᐡᑯᑌ ᐊᓄᑭᐃᐧᓂᐠ

ᓂᔭᓇᐣ ᑭᐁᐧᑎᓄᐠ ᐅᑭᒪᑲᓇᐠ ᑕᔑᑫᐃᐧᓇᐣ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᐊᓄᑭᐃᐧ ᐱᒥᐃᐧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᓂᑲᓂᑕᑲᓇᐊᐸᑕᒧᐊᐧᐨ, ᑭᐊᔑᒋᐊᐧᐠ ᒋᐃᐧᑕᓄᑭᒥᐁᐧᐊᐧᐨ ᐊᐧᑌᓂᔭᓀᔭᑊ ᐃᐡᑯᑌ ᐊᓄᑭᐃᐧᓂᐠ ᑲᐃᐧᐊᓄᑲᑌᐠ ᒋᐃᓇᐱᑫᓂᑲᑌᐠ ᐅᐡᑭ ᐊᐧᑌᓂᑲᓂᔭᑊ ᐁᐧᑎ ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᑲᐯᔑᐃᐧᓇᐣ.

ᐅᓇᔓᐁᐧᐃᐧ ᐅᑭᒪᔑᔑᐃᐧ ᐅᑕᐱᑕᒪᑫᐠ ᑲᐊᐧᐁᐧᓇᒋᑫᐊᐧᐨ ᑕᐣᑐᕑ ᐯ ᐅᑌᓇᐠ ᑭᓇᑭᐡᑲᑐᐊᐧᐠ

ᐅᑯᐁᐧᓂᐊᐧᐠ ᐅᐣᑌᕑᐃᔪ ᐅᓇᔓᐁᐧᐃᐧ ᐅᑭᒪᔑᔑᐃᐧ ᐅᑕᐱᑕᒪᑫᐠ ᑲᐊᐧᐁᐧᓇᒋᑫᐊᐧᐨ ᐅᑭᐱᓯᐣᑕᓇᐊᐧ ᐁᑲ ᑲᓇᐦᐃᓭᐊᐧᑫᑕᑲᐧᐠ ᑲᐃᔑᐱᒧᒋᑲᑌᐠ ᐅᐣᑌᕑᐃᔪ ᐅᓇᑯᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ ᑲᐃᓇᑌᐠ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᑲᐅᓀᓂᒥᑕᐧ ᑫᐅᓇᔓᐁᐧᐃᐧᑭᒪᔑᔑᐃᐧᐊᐧᐨ ᒣᑲᐧᐨ ᐊᐱ ᓂᑕᑦ ᑲᑭᐅᓇᐱᐃᐧᓂᑫᐊᐧᐨ ᐅᐱᒪᐊᒧᐃᐧᐱᓯᑦ 10 ᑲᐃᓇᑭᓱᐨ ᑕᐣᑐᕑ ᐯ ᐅᑌᓇᐠ.

ᐊᓴᐸᐱᔕᑯᓯᐊᐧᑲᐣᐠ ᑕᔑᑫᐃᐧᓂᐠ ᐅᑎᐡᑯᓂᐠ ᑲᐅᒋᐊᐧᐨ ᐅᑭᑭᔑᑐᓇᐊᐧ ᑲᑭᐱᒪᑲᐧᔑᐁᐧᐊᐧᐨ

ᐅᑎᐡᑯᓂᐠ ᐊᓴᐸᐱᔕᑯᓯᐊᐧᑲᐣᐠ ᑕᔑᑫᐃᐧᓂᐠ ᑲᐅᒋᐊᐧᐨ ᐊᒥᐁᐧ ᐊᔕ ᐁᑭᑭᔑᑐᐊᐧᐨ ᑲᑭᒪᒋᑲᐧᔑᐁᐧᐊᐧᐸᐣ ᐁᑲᐧ ᒪᒪᐤ 127 ᑭᓫᐊᒥᑐᕑᐢ ᑭᐃᓇᑲᐧᔑᐁᐧᐊᐧᐠ ᐃᐃᐁᐧ ᒣᑲᐧᐨ ᐊᐧᑌᐸᑲᐃᐧᐱᓯᑦ ᐁᑲᐧ ᔕᑯᐨ ᐯᔑᐠ ᐅᑎᐡᑯᓂ ᑭᐦᐃᓇᒋᒧ ᐁᑲ ᐁᑭᓂᐸᐨ ᑲᑎᐱᑲᓂᐠ ᐅᓴᑦ ᐅᑐᑌᒪᐣ “ᐅᓴᐢᑲᐧᒋᒥᓂᐣ ᐁᑭᓄᓇᑕᑯᓯᓂᐨ᙮”

ᑕᐣᑐᕑ ᐯ ᐸᑲᐧᐃᔑᐃᐧ ᐃᐡᑯᓄᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐅᑭᓇᑭᓇᓇᐊᐧ ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᑭᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐃᐧ ᑫᑯᓇᐣ

ᐅᐣᑌᕑᐃᔪ ᐅᑭᒪᐅᐣ ᑲᐱᒥᑲᓇᐊᐧᐸᑕᐠ ᐃᐡᑯᓄᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂ ᐅᑲᒪᒋᑐᐣ ᓇᐊᐧᐨ ᑫᒥᓄᓭᓂᐠ ᑭᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐃᐧᓂ ᒥᓇ ᑫᐃᐧᒋᐦᐃᑯᐊᐧᐨ ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᐅᑎᐡᑯᓂᐠ ᐅᑭᑭᓄᐦᐊᒪᑯᐃᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᑭᑭᓄᐦᐊᒪᐃᐧᐣᑕᐧ ᐸᑲᐧᐃᔑᐃᐧ ᐃᐡᑯᓄᐃᐧᓂᐠ ᐃᒪ ᑕᐣᑐᕑ ᐯ ᓄᑯᑦ ᑲᐊᐦᑭᐊᐧᓂᐠ.

ᐊᓴᐸᐱᔕᑯᓯᐊᐧᑲᐣᐠ ᑕᔑᑫᐃᐧᓂᐠ ᐅᑎᐡᑯᓂᐠ ᑲᐅᒋᐊᐧᐨ ᐅᑭᑭᔑᑐᓇᐊᐧ ᑲᑭᐱᒪᑲᐧᔑᐁᐧᐊᐧᐨ

ᐅᑎᐡᑯᓂᐠ ᐊᓴᐸᐱᔕᑯᓯᐊᐧᑲᐣᐠ ᑕᔑᑫᐃᐧᓂᐠ ᑲᐅᒋᐊᐧᐨ ᐊᒥᐁᐧ ᐊᔕ ᐁᑭᑭᔑᑐᐊᐧᐨ ᑲᑭᒪᒋᑲᐧᔑᐁᐧᐊᐧᐸᐣ ᐁᑲᐧ ᒪᒪᐤ 127 ᑭᓫᐊᒥᑐᕑᐢ ᑭᐃᓇᑲᐧᔑᐁᐧᐊᐧᐠ ᐃᐃᐁᐧ ᒣᑲᐧᐨ ᐊᐧᑌᐸᑲᐃᐧᐱᓯᑦ ᐁᑲᐧ ᔕᑯᐨ ᐯᔑᐠ ᐅᑎᐡᑯᓂ ᑭᐦᐃᓇᒋᒧ ᐁᑲ ᐁᑭᓂᐸᐨ ᑲᑎᐱᑲᓂᐠ ᐅᓴᑦ ᐅᑐᑌᒪᐣ “ᐅᓴᐢᑲᐧᒋᒥᓂᐣ ᐁᑭᓄᓇᑕᑯᓯᓂᐨ᙮”

ᐁᑲᐧ ᐯᔑᐠ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐃᐃᒪ ᐃᐡᑯᓄᐃᐧᑲᒥᑯᐠ ᑲᑕᑲᐧᐠ ᐅᐃᐧᒋᐦᐃᑯᓇᐊᐧ ᐅᑎᐡᑯᓂᐠ

ᐁᑲᐧ ᐃᐃᒪ ᑌᓇᐢ ᐱᓫᐊᐣᑭᓫᐊᐣ ᑲᐧᕑᐊᑦᒥᑎ ᐦᐊᔾᐢᑯᓫ ᐃᐡᑯᓄᐃᐧᑲᒥᑯᐠ ᐃᐧᓇᐊᐧ ᐅᓂᑲᓂᐡᑲᓇᐊᐧ ᐁᐃᐧᒋᐦᐊᐊᐧᐨ ᐅᑎᐡᑯᓂᐣ ᐊᓂᐣ ᑫᑭᐅᒋᒥᓄᓭᓂᐨ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᐱᒥᐡᑯᓄᐃᐧᓂᐨ ᐃᐃᒪ ᔕᐊᐧᓄᐠ᙮

ᐁᑲᐧ ᐯᔑᐠ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐃᐃᒪ ᐃᐡᑯᓄᐃᐧᑲᒥᑯᐠ ᑲᑕᑲᐧᐠ ᐅᐃᐧᒋᐦᐃᑯᓇᐊᐧ ᐅᑎᐡᑯᓂᐠ

ᐁᑲᐧ ᐃᐃᒪ ᑌᓇᐢ ᐱᓫᐊᐣᑭᓫᐊᐣ ᑲᐧᕑᐊᑦᒥᑎ ᐦᐊᔾᐢᑯᓫ ᐃᐡᑯᓄᐃᐧᑲᒥᑯᐠ ᐃᐧᓇᐊᐧ ᐅᓂᑲᓂᐡᑲᓇᐊᐧ ᐁᐃᐧᒋᐦᐊᐊᐧᐨ ᐅᑎᐡᑯᓂᐣ ᐊᓂᐣ ᑫᑭᐅᒋᒥᓄᓭᓂᐨ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᐱᒥᐡᑯᓄᐃᐧᓂᐨ ᐃᐃᒪ ᔕᐊᐧᓄᐠ᙮

ᐱᐊᐧᐱᑯᑫᐃᐧᐣ ᓇᐱᐨ ᓂᓂᒋᓇᑲᐧᐣ ᐁᑲ ᐊᐱᐣ ᓇᐣᑕ ᒋᑕᑲᐧᐠ

ᐁᑲᐧ ᐯᔑᑯ ᑕᑯᑭᐃᐧᐣ ᐊᓇ ᓂᑲᓂᓭ ᔕᑯᐨ ᑭᔭᐱᐨ ᓂᔓᑕᑯᑭᐃᐧᐣ ᐅᒋᐊᔐᐡᑲᒪᑲᐣ ᐅᐅᐁᐧ ᐱᐊᐧᐱᑯᑫᐃᐧᐣ ᐁᐧᑎ ᐊᓂ ᓂᑲᐣ ᑲᐊᓂᒧᒋᑲᑌᐠ ᒋᐊᓂ ᑕᑲᐧᐠ᙮