view counter

Syllabics

ᓂᐱᓇᒥᐠ ᐅᐡᑲᑎᓴᐠ ᐱᑲᐧᑕᑭᐃᐧ ᑭᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐃᐧᐣ ᑭᑐᒋᑲᑌ ᐊᐦᑭᐃᐧ ᓇᓇᑲᒋᒋᑫᐃᐧᐣ

ᑭᐸᑭᑎᓂᑲᑌ ᐱᑲᐧᑕᑭᐠ ᑲᐊᔭᒪᑲᑭᐣ ᒥᓇ ᑲᓂᐸᑲᓂᐡᑲᒪᑲᐠ ᑲᐊᐃᔑᐁᐧᐸᐠ ᑭᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐃᐧᐣ ᐃᐧᓇᐊᐧ ᐃᑭᐁᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᑭᐱᐃᐧᒋᑕᐧᐊᐧᐨ ᑭᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐃᐧᓂ ᐊᐦᑭᐃᐧ ᓇᓇᑕᐃᐧᑭᑫᒋᐃᐧ ᐊᓄᑭᐃᐧᓂ ᑲᑭ ᑭᑭᓄᐦᐊᒪᐃᐧᑕᐧ ᐅᐡᑲᑎᓴᐠ ᐊᔕ ᓂᑯᑕᓱᔕᐳ ᓂᐱᐣ ᐅᐁᐧ ᑲᑐᒋᑲᑌᐠ ᓂᐱᓇᒥᐠ ᐅᐡᑲᑎᓯᐃᐧ ᐱᑲᐧᑕᑭᐃᐧ ᑭᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐃᐧᐣ.

ᐊᓴᐸᐱᑯᐡᑭᓯᐊᐧᑲᐣᐠ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᑭᔕᑯᑕᑯᓇᐊᐧᐠ ᑭᒋᐅᓇᑯᓂᑫᐃᐧᑲᒥᑯᐠ

ᐊᓴᐸᐱᑯᐡᑭᓯᐊᐧᑲᐣᐠ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᑭᔕᑯᑕᑯᓇᐊᐧᐠ ᑲᓇᑕ ᑭᒋᐅᓇᑯᓂᑫᐃᐧᑲᒥᑯᐠ, ᑭᑭᔕᑯᓂᑲᓄᐊᐧᐣ ᐅᐣᑌᕑᐃᔪ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᐁᐸᑭᑕᔓᐊᐧᓱᐨ ᒋᐸᑭᑎᓇᑭᐣ ᐊᓄᑭᐃᐧ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᓇᐣ ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᑎᐯᐣᒋᑫᐃᐧ ᐊᐦᑭᐠ.

ᓀᐣᑲᐱᐦᐊᓄᐠ ᑲᓇᑕ ᐊᐦᑭᐃᐧ ᑭᔕᑯᓂᑫᐃᐧᐣ ᐅᑲᑭᐃᐧᒋᐦᐃᑯᓇᐊᐧ ᐅᐣᑌᕑᐃᔪ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ

ᐁᑲᐧ ᑭᒋᐅᓇᑯᓂᑫᐃᐧᑲᒥᑯᐠ ᑲᑭᐅᐣᒋ ᑭᔕᑯᓂᑲᓄᐊᐧᐠ ᑲᑭᒥᓂᑕᐧ ᓀᐣᑲᐱᐦᐊᓄᐠ ᐃᓀᑫ ᑲᓇᑕ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᐃᐧᓇᐊᐧ ᒋᑎᐯᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᐅᑕᑭᒥᐊᐧ 1,700 ᑕᓱᑲᑲᑫ ᑭᓫᐊᒥᑐᕑᐢ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᒪᐊᐧᐨ ᐃᑯ ᐅᑭ ᐅᐣᒋ ᑭᒋᓀᑕᓇᐊᐧ ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᓂᑲᓂᑕᒪᑫᐠ ᐅᒪ ᐅᐣᑌᕑᐃᔪ.

ᑲᑭᑲᓇᐁᐧᑕᑯᓯᐊᐧᐸᐣ ᑭᑭᓄᐦᐊᒪᑎᐃᐧᑲᒥᑯᐠ ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᐊᐊᐧᔑᔕᐠ ᑲᔕᐳᐡᑲᒧᐊᐧᐨ ᑭᐁᐧᒪᓀᓂᒪᐊᐧᐠ

ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᐢᑭ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᒥᓇ ᐅᑭᒪᑲᓇᐠ ᒋᕑᐃᑎ #3 ᐅᓂᑲᓂᑕᒪᑫᐠ ᐅᑭᐃᐧᐣᑕᓇᐊᐧ ᐁᑕᓀᑕᒥᐦᐃᑯᐊᐧᐨ ᐅᑯᐁᐧᓂᐊᐧᐠ ᐁᐧᐡᑲᐨ ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᐊᐊᐧᔑᔕᐠ ᑲᑭᑲᓇᐁᐧᐣᑕᑯᓯᐊᐧᐸᐣ ᐃᐡᑯᓄᑲᒥᑯᐠ ᑲᑭᐱᔕᐳᐡᑲᒧᐊᐧᐨ ᑕᐱᐡᑯᐨ ᐁᔑᓇᑲᐧᐠ ᒥᓇᐊᐧ ᐁᑭᐁᐧᒪᒋᑐᑕᐃᐧᑕᐧ ᐃᒪ ᐃᓀᑫ ᐅᑎᐸᐦᐊᒪᑯᐃᐧᓂᐊᐧᐠ.

ᐸᐧᐟ ᐃᐧᓫᐃᔭᑦ ᐅᐱᒥ ᓇᑲᐡᑲᓇᐊᐧ ᑲᐃᐧᐅᔑᒋᑲᑌᐠ ᓄᑎᐣ ᐃᐡᑯᑌᑫᐃᐧᐣ

ᐸᐧᐟ ᐃᐧᓫᐃᔭᑦ ᐃᐡᑯᓂᑲᓂᐠ ᓄᑯᒥᑫ ᑭᔕᑯᒋᒋᑫᐸᓂᐠ ᐊᐱ ᐅᐣᑌᕑᐃᔪ ᑎᐸᑯᓂᑫᐃᐧᓂᐠ ᑲᑭᐅᐣᒋ ᐅᓀᑕᑲᐧᑭᐸᐣ ᐁᑲ ᐃᒪ ᒋᑭᐅᐣᒋᐅᓀᑕᑲᐧᐠ ᒋᓇᑲᓇᐡᑲᐊᐧᑲᓄᐨ ᐦᐊᕑᐊᔾᓯᐣ ᐃᐧᐣᐟ ᑲᑭᑲᑫᐧᑌᐸᐣ ᒋᐅᓇᑭᑐᒋᐣ ᓄᑎᓄᐠ ᐃᐡᑯᑌᑫᐃᐧᐣ ᐯᔓᐨ ᐃᐡᑯᓂᑲᓂᐠ.

23 ᑭᑭᓄᐦᐊᒪᐊᐧᑲᓇᐠ ᐅᑭᔑᑐᓇᐊᐧ ᐅᑭᑭᓄᐦᐊᒪᑯᐃᐧᓂᐊᐧ ᑌᓇᐢ ᑲᕑᐊᒧᑎ ᐦᐊᔾ ᐢᑯᓫ

ᐅᐣᑌᕑᐃᔪ ᐦᐊᔾ ᐢᑯᓫ ᐯᔑᑯᔭᑭ ᐁᑭᑕᔑ ᑭᑭᓄᐦᐊᒪᑯᓯᐨ ᐅᑕᓇᐠ ᑲᔭᑭᐊᐧᓂᐠ ᐅᑭᐊᓂᒥᐦᐃᑯᐣ ᐁᐧᐱᑫᐧ ᐁᐅᐣᒋᐨ ᑭᓫᐊᔾᐟ ᒧᓂᔭᐢ ᐅᑭᐃᐧᒋᐦᐃᑯᐣ ᑲᑭᐊᐣᒋᐡᑲᐸᐣ ᒋᑭᑭᓄᐦᐊᒪᑯᓯᐨ ᑌᓇᐢ ᑲᕑᐊᒧᑎ ᐦᐊᔾ ᐢᑯᓫ, ᒥᐦᐃᒪ ᑲᑭ ᑭᔑᑐᐨ ᐅᑭᑭᓄᐦᐊᒪᑯᓯᐃᐧᐣ ᒣᑲᐧᐨ ᒪᑯᐱᓯᑦ 13 ᐁᑲᐧ ᐊᔑᐨ ᑯᑕᑭᔭᐠ 22 ᑭᑭᓄᐦᐊᒪᐊᐧᑲᓇᐠ.

ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᐢᑭ ᐅᑭᒪᑲᓇᐠ ᐅᑕᓀᐧᑕᓇᐊᐧ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᐅᑐᐡᑭᐅᓇᑯᓂᑲᐣ Bill C-33

ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᐢᑭ ᐅᑭᒪᑲᓇᐠ ᐅᑕᓀᐧᑕᓇᐊᐧ ᑲᓇᑕ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᐅᑐᐡᑭ ᐅᓇᑯᓂᑫᐃᐧᐣ Bill C-33, ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᒋᑎᐯᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᐃᐡᑯᓄᐱᒧᒋᑫᐃ ᐅᓇᑯᓂᑫᐃᐧᐣ ᑲᐃᔑᓂᑲᑌᐠ, ᒣᑲᐧᐨ ᐊᐱ ᒪᑯᐱᓯᑦ 6 ᒥᓇ 7 ᑲᐃᓇᑭᓱᐨ ᑲᑭᒪᐊᐧᒋᐦᐃᑐᐊᐧᐨ ᐁᐧᑎ ᑕᐣᑐᕑ ᐯ ᐅᑌᓇᐠ.

ᐊᑎᑯᓴᑲᐃᑲᓂᐠ ᐅᒥᓀᐧᑕᓇᐊᐧ ᑲᑭᐅᐡᑭᐅᔑᑕᒪᐃᐧᑕᐧ ᐱᓯᒧᑲᐠ ᒋᐅᒋᐊᓄᑭᒪᑲᓂᐠ ᐃᐡᑯᑌᓂ

ᐊᔕ ᑫᑲᐟ ᓂᔭᓇᐣ ᑎᐯᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᑕᐃᔑᑯᓯᐊᐧᐠ ᐅᐡᑭᐊᐧᑲᐦᐃᑲᓂᐠ ᐊᓂᔕ ᑕᐡ ᑲᐅᒋᐃᓯᓭᓂᐠ ᑲᑭᐅᔑᒋᑲᑌᑭᐸᐣ ᐱᓯᒧᑲᐠ ᒋᐅᒋᐊᓄᑭᒪᑲᐠ ᐃᐡᑯᑌ ᐃᒪ ᐊᑎᑯᓴᑲᐃᑲᓂᐠ ᐃᐡᑯᓄᑲᒥᑯᐠ.

ᑭᐡᑭᓇᒪᐊᐧᐊᐧᐠ ᔓᓂᔭ ᐅᐣᑌᕑᐃᔪ ᐅᑭᒪᑲᓇᐠ ᒥᓇ ᐅᑭᒪᑲᓇᐠ ᑲᐱᑭᓯ ᒪᒪᐊᐧᓄᑭᐊᐧᐨ

ᒥᔑᐣ ᐅᐣᑌᕑᐃᔪ ᐅᑭᒪᑲᓇᐠ ᑲᐱᑭᓯ ᒪᒪᐊᐧᓄᑭ ᐱᒧᒋᑫᐊᐧᐨ ᒥᓇ ᑯᑕᑭᔭᐠ ᑲᐅᒋᒥᓯᐁᐧ ᑲᓇᐊᐧᐸᒋᑫᑕᒪᑫᐊᐧᐨ ᐅᑭᒪᑲᓇᐠ ᑕᑭᐡᑭᓇᒪᐊᐧᑲᓄᐊᐧᐠ ᔓᓂᔭᐣ ᑲᐱᒥ ᐸᑭᑎᓇᒪᐃᐧᑕᐧ ᐊᑯᓇᐠ 64 ᐳᕑᓭᐣᐟ ᑲᐃᔑᐱᒥ ᒪᒪᐃᐧ ᒥᓂᑕᐧ ᑕᓱᔭᑭ.

ᐅᒪᐡᑭᑯᒧᐃᐧ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᐣ ᑭᐅᔑᒋᑲᑌ

ᒣᑲᐧᐨ ᒥᑭᓯᐃᐧᐱᓯᑦ 31 ᐁᐧᑎ ᒧᐢ ᐸᐠᑐᕑᐃ ᑭᐸᑭᑎᓂᑲᑌ ᐁᑭᑭᔑᒋᑲᑌ ᑲᑭᐅᔑᑐᐊᐧᐨ ᐅᒪᐡᑭᑯ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᐣ ᑲᒪᓯᓇᐦᐃᑲᑌᑭᐣ ᐃᑭᑐᐃᐧᓇᐣ. ᐅᐁᐧ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᐣ ᑲᑭᐅᔑᑐᐨ ᒉᕑᐊᑎᐣ ᑯᐯᐣᑐᕑ, ᐁᑲᑫᐧᑭᐁᐧ ᑭᑫᐣᑕᐠ ᐅᑎᔑᑭᔐᐧᐃᐧᐣ ᑲᑭᐱᐊᐸᒋᑐᐸᐣ ᒣᑲᐧᐨ ᐁᐱᐊᐊᐧᔑᔑᐃᐧᐸᐣ.

ᕑᐁ ᐅᑭᐊᓂᒧᑕᐣ ᒋᒥᓄᓭᒋᑲᑌᑭᐣ ᐊᓄᑭᐃᐧᓇᐣ ᒥᓇ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᐱᒪᑎᓯᐃᐧᓂᐠ ᑫᒥᓄᓭᐊᐧᑲᓂᐊᐧᐠ

ᑫᑌ ᐅᐣᑌᕑᐃᔪ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᐸᐧᑊ ᕑᐁ ᐅᑭᔭᓂᒧᑕᐣ ᐁᓇᑕᐁᐧᑕᑲᐧᐠ ᒋᑕᑲᐧᐠ ᑎᐸᐸᒥᑎᐃᐧᓂᐠ ᐃᓀᑫ ᒋᐃᓇᑫᑲᐸᐃᐧᒪᑲᐠ ᑲᐃᐧᑕᓄᑭᒥᑎᓇᓄᐊᐧᐠ ᐊᐦᑭᑲᐠ ᑲᐅᐣᒋᒪᓂᔓᓂᔭᐊᐧᑌᐠ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᑭᒪᐊᐧᒋᐦᐃᑎᓇᓂᐊᐧᐠ ᒥᑭᓯᐃᐧᐱᓯᑦ 17-18 ᐁᐧᑎ ᑕᐣᑐᕑ ᐯ.

ᐱᓯᒧ ᐃᐡᑯᑌ ᑭᐊᑯᑲᒋᑲᑌᐊᐧᐣ ᒋᐊᐧᑌᓂᑲᑌᐠ ᐊᑎᑯᓴᑲᐃᑲᓂᐠ ᐃᐡᑯᓄᑲᒥᑯᐠ

ᓄᑯᒥᑫ ᐊᑎᑯᓴᑲᐃᑲᓂᐠ ᑭᑭᔑᒋᑲᑌ ᒪᐊᐧᐨ ᐁᒥᔕᐠ ᐱᓯᒧ ᐃᐡᑯᑌ ᐁᑭᐅᔑᒋᑲᑌᐠ ᒥᓂᑯᐠ ᐅᒪ ᐊᐧᓂᓇᐊᐧᑲᐠ ᑲᐃᑯᑲᓇᐊᐧᐸᒋᑫᒪᑲᐠ ᐁᑭᐅᓇᑯᑲᒋᑲᑌᐠ ᐱᓯᒧᐠ ᑲᐅᒋ ᐊᓄᑭᒪᑲᐠ ᐃᐡᑯᑌ ᒋᐅᒋᐊᐧᑌᓂᑫᒪᑲᐠ ᐅᑎᐡᑯᓄᑲᒥᑯᐊᐧ.

ᓀᑲᐃᐧᓴᑲᐃᑲᓂᐠ ᐅᐡᑭᓂᑭᓴᐠ ᐅᐱᒪᑫᐧᐸᐦᐃᑫᐠ ᑲᑭᐸᑭᓇᑫᐊᐧᐸᐣ ᑕᑕᑭᐧᐊᐧᐠ ᑭᒋᐦᐊᐃᐧ ᐱᒪᑫᐧᐸᐦᐃᑫᐃᐧᓂᐠ

ᓀᑲᐃᐧᓴᑲᐃᑲᓂᐠ ᑲᐅᐣᒋᐊᐧᐨ ᐊᒥ ᐅᑯ ᐊᑎᐟ ᑲᑭ ᑭᒋᐸᑭᓇᑫᐊᐧᐸᐣ ᒣᑲᐧᐨ ᐊᐊᐧᔑᔕᐠ ᒥᓇ ᐅᐡᑲᑎᓴᐠ ᑲᑭ ᐱᒪᑫᐧᐸᐦᐃᑫᐦᐃᑕᐧᐸᐣ ᐊᐧᓂᓇᐊᐧᑲᐠ ᐁᑲᐧ ᑕᐡ ᐊᑎᐟ ᐃᑭᐁᐧᓂᐊᐧᐠ ᐅᒣᑕᐁᐧᐠ ᒥᒋᐟᐢ ᑲᐃᓂᑕᐧ ᑲᑭᐃᔑᑕᑭᐧᐊᐨ ᒥᓇᐊᐧ ᑕᑭᐁᐧᐡᑲᐊᐧᐠ ᒋᑕᑭᐧᐊᐧᐨ ᑭᒋᐦᐊᐠ ᑲᐃᐧ ᑭᒋᐱᒪᑫᐧᐸᐦᐃᑫᐊᐧᐨ.

ᑕᓀᑕᒥᐃᐁᐧᒪᑲᐣ ᑲᓇᑕ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ $106 ᒥᓫᐃᔭᐣ ᑲᒣᑎᓇᐨ ᔓᓂᔭᐣ ᐃᒪ ᑎᐸᑯᓂᑫᐃᐧᓂᐠ

ᑲᓇᑕ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᑲᐱᒧᑕᒪᑫᐨ ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᑲᓇᐊᐧᐸᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᒥᓇ ᑭᐁᐧᑎᓄ ᒪᒋᑕᐃᐧᓇᐣ (AANDC) $106 ᒥᓫᐃᔭᐣ ᑕᓴᐧᐱᐠ ᑲᑭᐱᒣᑎᓇᐨ ᐃᒪ ᐃᓀᑫ ᐅᓇᔓᐁᐧᐃᐧ ᒪᐃᐧᓀᐡᑯᑕᑎᐃᐧᓂᐠ ᑭᐊᓂᒧᒋᑌᓂ ᐊᑐᐊᐧ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᑫᐃᐧᓇᐊᐧ ᐃᑭᐁᐧᓂᐊᐧᐠ ᐅᐣᑌᕑᐃᔪ ᐅᑭᒪᑲᓇᐠ.

ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᐅᓂᑲᓂᑕᒪᑫᐠ ᐁᔭᐣᑲᐧᒣᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᐃᐁᐧᓂ ᑭᒍᑭᒪᐣ ᑲᑭᔑ ᐸᑭᑎᓇᒧᐊᐧᐨ ᐃᐡᑯᓂᐃᐧ ᐃᐧᐣᑕᒪᑫᐃᐧᓂᓂ

ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᐅᓂᑲᓂᑕᒪᑫᐠ ᐊᐣᑲᐧᒣᐣᑕᒧᐊᐧᐠ ᑕᐱᐡᑯᐨ ᐸᐦᑲᐣ ᒋᐃᐧᐣᒋᓯᓭᐠ ᐃᐁᐧᓂ ᑭᒍᑭᒪᐃᐧᐣ ᑲᑭᔑ ᐃᐧᐣᒋᑫᐊᐧᐨ ᑲᑕᑲᐧᑭᓯᐨ ᑭᓯᐢ 7 ᒋᐸᑭᑎᓂᐨ ᐊᐁᐧ ᔓᓂᔭ $1.9 ᐱᓫᐃᔭᐣ ᓇᐣᑕ ᓂᓱᔭᐦᑭ ᐃᒪ ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᐃᐡᑯᓂᐃᐧᓂᓂᐠ.