view counter

Syllabics

ᐁᐧᐱᑫᐧ ᐅᑭᒪᑲᐣ ᐅᑭᑲᓄᑕᐣ ᑲᐧᔭᐠ ᒋᔑᓇᑲᐧᐠ ᐃᐧᑕᓄᑭᒥᑐᐃᐧᐣ ᐱᐊᐧᐱᑯᑲᓂ ᒪᐊᐧᒋᐦᐃᑐᐃᐧᓂᐠ

ᐁᐧᐱᑫᐧ ᐅᑭᒪᑲᐣ ᑲᓀᓂᔭᐢ ᐊᐧᐸᐢ ᐅᑭᑲᓄᑕᐣ ᐁᓇᑕᐁᐧᑕᑲᐧᐠ ᑲᐧᔭᐠ ᒋᔑᓇᑲᐧᐠ ᐃᐧᑕᓄᑭᒥᑐᐃᐧᓇᐣ ᒣᑲᐧᐨ ᐊᐱ ᑕᓱᔭᑭ ᑲᑭᒪᐊᐧᒋᐦᐃᑐᐊᐧᐨ ᐊᔕ ᓂᐃᐧᔭᑭ ᐅᐁᐧ ᑲᐅᒋᒪᐊᐧᒋᐦᐃᑎᐊᐧᐨ ᐱᐊᐧᐱᑯᑲᓂ ᒪᐊᐧᒋᐦᐃᑐᐃᐧᓂ ᐅᐱᒪᐦᐊᒧᐃᐧᐱᓯᑦ 28 ᒥᓇ 29 ᑲᐃᓇᑭᓱᐨ ᐁᐧᑎ ᑕᐣᑐᕑ ᐯ ᐅᑌᓇᐠ.

ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᐅᑲᑫᐧᒋᒪᐣ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᒋᒧᐡᑭᓀᐱᐦᐊᒧᐊᐧᐨ ᑭᔕᑯᓂᑫᐃᐧ ᑲᑫᐧᒋᒧᐁᐧᐃᐧᓇᐣ

ᐅᐣᑌᕑᐃᔪ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᐅᑲᑫᐧᒋᒪᐣ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᑲᑭᐅᑎᓯᑯᐊᐧᐨ ᑭᔕᑯᓂᑫᐃᐧ ᑲᑫᐧᒋᒥᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᒋᓇᑫᐧᐁᐧᔑᑐᐊᐧᐨ ᒋᑭᐅᒋᐃᓯᓭᓂᑭᐸᐣ ᑫᐃᐧᓇᐊᐧ ᐃᒪ ᒋᐅᒋ ᑲᓇᐊᐧᐸᒋᑫᑕᒪᐃᐧᑕᐧᐸᐣ ᐊᐱ 2015 ᐊᐦᑭᐊᐧᐠ ᑲᓂᐅᓂᓂᑕᐧ ᑭᔕᑯᓂᑫᐃᐧᓂᐠ ᒋᔑᐊᐱᐊᐧᐨ.

ᐊᒋᑯ ᓴᑲᐃᑲᓂᐠ ᐅᑎᐡᑯᓂ ᑲᓄᑫᑕᐊᐧᑲᓄ

ᑌᓇᐢ ᑊᕑᐊᐣᑭᓫᐃᐣ ᑲᕑᐊᒧᑎ ᐦᐊᔾ ᐢᑯᓫ ᐅᑎᐡᑯᓂᐠ ᒥᓇ ᐅᑕᓄᑭᐠ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᐊᒋᑯᓴᑲᐃᑲᓂᐠ ᑲᐅᒋᐊᐧᐨ ᒥᑐᓂ ᐅᑯᐡᑫᐧᑕᓇᐊᐧ ᑲᑭᐊᐧᓂᐦᐊᐊᐧᐨ ᑕᓂᔪ ᕑᐊᐣᑐ ᓫᐊᐯᐠ.

ᐁᐃᐧᒋᐃᐧᑕᐧ ᐱᒧᓭᐃᐧᓂᐠ ᑭᒋᐃᑫᐧᒥᓇᓂᐠ ᑲᐊᐧᓂᐦᐃᑕᐧ ᒥᓇ ᑲᑭᓂᓯᑕᐧ ᐃᑫᐧᐊᐧᐠ

ᓂᔑᐣ ᑎᐸᒋᒧᐃᐧᓇᐣ ᐁᑎᐸᒋᒥᑕᐧ ᑲᐊᐧᓂᐦᐃᑕᐧ ᓇᐣᑕ ᑲᑭᓂᓯᑕᐧ ᐃᑫᐧᐊᐧᐠ ᓇᐣᑕ ᐃᑫᐧᓭᓴᐠ ᑭᐸᑭᑎᓂᑲᑌ ᐊᐱ ᑲᑭᔭᓂᒪᒋᒋᑲᑌᐠ ᐁᐃᐧᒋᐱᒧᓭᒥᑕᐧ ᑭᒋᐃᑫᐧᒥᓇᐣ ᐊᐧᐸᑕᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᐁᐧᑎ ᑕᐣᑐᕑ ᐯ ᒪᓯᓂᐱᐦᐃᑲᓇᐣ ᑲᐃᔑᑲᓇᐁᐧᒋᑲᑌᑭᐣ.

ᓀᑲᐃᐧᓴᑲᐃᑲᓂ ᐅᑭᒪᑲᐣ ᐅᑭᓇᑭᐡᑲᐊᐧᐣ ᑲᓇᐱᓇᐊᐧᐨ ᐅᑭᑐᒋᑫᐣ ᑲᕑᓫᐅᐢ ᓴᐣᑕᓇ

ᓀᑲᐃᐧᓴᑲᐃᑲᓂ ᐅᑭᒪᑲᐣ ᒣᑲᐧᐨ ᐊᑯ ᑲᑭᐱᐸᐸᒥᔭᐨ ᒥᔑᓇᐧ ᑭᐱᐊᐧᓂᓇᐊᐧᑲᓄ ᐁᐃᔑᓇᐊᐧᑲᓄᐨ ᑕᐱᐡᑯᐨ ᐅᑭᑐᒋᑫ ᑲᕑᓫᐅᐢ ᓴᐣᑕᓇ. ᒥᑕᐡ ᐊᑯ ᐅᑲᐯᔑᐃᐧᓂᐠ ᓀᑲᐃᐧᓴᑲᐃᑲᓂᐠ ᐁᔑᓂᑲᓇᑲᓄᐨ ᑲᕑᓫᐅᐢ, ᓴᐣᑕᓇ ᓇᐣᑕ ᒥᓇ ᓯᓇᐧᕑ.

ᒪᐡᑭᑯᐊᐧᐠ ᑭᒋᐅᑭᒪᑲᓂᐸᐣ ᑭᑭᒋ ᐃᐧᒋᑕᐧ ᑲᑭᑎᐸᑐᑌᐠ ᒋᕑᐃᑎ 9 ᒪᓯᓇᐦᐅᑎᓱᐃᐧᓇᐣ

ᒥᓯᐁᐧ ᑲᑭᑫᑕᑯᓯᐨ ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧᑫᐧ ᐅᒪᓯᓇᑌᓯᒋᑫ ᐊᓫᐊᓂᐢ ᐅᐸᐧᑦᓴᐧᐃᐧᐣ ᐃᑭᑐ ᒪᐡᑭᑯᐊᐧᐠ ᑭᒋᐅᑭᒪᑲᓂᐸᐣ ᐢᑕᐣ ᓫᐅᑎᐟ ᐃᐧᐣ ᐃᒪ ᒪᔭᑦ ᑕᓇᑯᓯ ᓄᑯᑦ ᑲᑭᐅᔑᑐᐨ ᐅᑎᐸᒋᒧᐃᐧ ᒪᓯᓇᑌᓯᒋᑲᐣ, ᑲᑲᔭᔑᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᓇᐣᑕ ᒋᕑᐃᑎ? ᑲᑭᐃᔑᓂᑲᑕᐠ.

ᐸᐸᑲᐣ ᓂᑲᒧᓇᐣ ᑭᐃᓀᐧᐁᐧᒧᒋᑲᓄᐊᐧᐣ ᑲᑭᒪᒪᐃᐧ ᑭᑐᒋᑫᐃᐧᓂᑲᓄᐊᐧᐠ

ᐅᑭᑐᒋᑫᐠ ᐊᓂᓂᑯ ᐁᓇᑲᓀᓯᐊᐧᐨ ᑭᐃᔕᐊᐧᐠ ᓀᑲᐃᐧᓴᑲᐃᑲᓂᐠ ᑕᓱᓂᐱᐣ ᑲᑭᑐᒋᑲᓄᐊᐧᐠ ᐊᔕ 32 ᑕᓱᔭᑭ ᐃᔑᒋᑲᓄᐊᐧᐣ ᒪᑎ ᐊᐧᑐᕑ ᒥᔪᓯᐠ ᐯᐢᑎᐳ ᐁᐃᔑᓂᑲᑌᐠ.

ᓂᐱᓇᒥᐠ ᐅᐡᑲᑎᓴᐠ ᐱᑲᐧᑕᑭᐃᐧ ᑭᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐃᐧᐣ ᑭᑐᒋᑲᑌ ᐊᐦᑭᐃᐧ ᓇᓇᑲᒋᒋᑫᐃᐧᐣ

ᑭᐸᑭᑎᓂᑲᑌ ᐱᑲᐧᑕᑭᐠ ᑲᐊᔭᒪᑲᑭᐣ ᒥᓇ ᑲᓂᐸᑲᓂᐡᑲᒪᑲᐠ ᑲᐊᐃᔑᐁᐧᐸᐠ ᑭᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐃᐧᐣ ᐃᐧᓇᐊᐧ ᐃᑭᐁᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᑭᐱᐃᐧᒋᑕᐧᐊᐧᐨ ᑭᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐃᐧᓂ ᐊᐦᑭᐃᐧ ᓇᓇᑕᐃᐧᑭᑫᒋᐃᐧ ᐊᓄᑭᐃᐧᓂ ᑲᑭ ᑭᑭᓄᐦᐊᒪᐃᐧᑕᐧ ᐅᐡᑲᑎᓴᐠ ᐊᔕ ᓂᑯᑕᓱᔕᐳ ᓂᐱᐣ ᐅᐁᐧ ᑲᑐᒋᑲᑌᐠ ᓂᐱᓇᒥᐠ ᐅᐡᑲᑎᓯᐃᐧ ᐱᑲᐧᑕᑭᐃᐧ ᑭᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐃᐧᐣ.

ᐊᓴᐸᐱᑯᐡᑭᓯᐊᐧᑲᐣᐠ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᑭᔕᑯᑕᑯᓇᐊᐧᐠ ᑭᒋᐅᓇᑯᓂᑫᐃᐧᑲᒥᑯᐠ

ᐊᓴᐸᐱᑯᐡᑭᓯᐊᐧᑲᐣᐠ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᑭᔕᑯᑕᑯᓇᐊᐧᐠ ᑲᓇᑕ ᑭᒋᐅᓇᑯᓂᑫᐃᐧᑲᒥᑯᐠ, ᑭᑭᔕᑯᓂᑲᓄᐊᐧᐣ ᐅᐣᑌᕑᐃᔪ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᐁᐸᑭᑕᔓᐊᐧᓱᐨ ᒋᐸᑭᑎᓇᑭᐣ ᐊᓄᑭᐃᐧ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᓇᐣ ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᑎᐯᐣᒋᑫᐃᐧ ᐊᐦᑭᐠ.

ᓀᐣᑲᐱᐦᐊᓄᐠ ᑲᓇᑕ ᐊᐦᑭᐃᐧ ᑭᔕᑯᓂᑫᐃᐧᐣ ᐅᑲᑭᐃᐧᒋᐦᐃᑯᓇᐊᐧ ᐅᐣᑌᕑᐃᔪ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ

ᐁᑲᐧ ᑭᒋᐅᓇᑯᓂᑫᐃᐧᑲᒥᑯᐠ ᑲᑭᐅᐣᒋ ᑭᔕᑯᓂᑲᓄᐊᐧᐠ ᑲᑭᒥᓂᑕᐧ ᓀᐣᑲᐱᐦᐊᓄᐠ ᐃᓀᑫ ᑲᓇᑕ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᐃᐧᓇᐊᐧ ᒋᑎᐯᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᐅᑕᑭᒥᐊᐧ 1,700 ᑕᓱᑲᑲᑫ ᑭᓫᐊᒥᑐᕑᐢ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᒪᐊᐧᐨ ᐃᑯ ᐅᑭ ᐅᐣᒋ ᑭᒋᓀᑕᓇᐊᐧ ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᓂᑲᓂᑕᒪᑫᐠ ᐅᒪ ᐅᐣᑌᕑᐃᔪ.

ᑲᑭᑲᓇᐁᐧᑕᑯᓯᐊᐧᐸᐣ ᑭᑭᓄᐦᐊᒪᑎᐃᐧᑲᒥᑯᐠ ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᐊᐊᐧᔑᔕᐠ ᑲᔕᐳᐡᑲᒧᐊᐧᐨ ᑭᐁᐧᒪᓀᓂᒪᐊᐧᐠ

ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᐢᑭ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᒥᓇ ᐅᑭᒪᑲᓇᐠ ᒋᕑᐃᑎ #3 ᐅᓂᑲᓂᑕᒪᑫᐠ ᐅᑭᐃᐧᐣᑕᓇᐊᐧ ᐁᑕᓀᑕᒥᐦᐃᑯᐊᐧᐨ ᐅᑯᐁᐧᓂᐊᐧᐠ ᐁᐧᐡᑲᐨ ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᐊᐊᐧᔑᔕᐠ ᑲᑭᑲᓇᐁᐧᐣᑕᑯᓯᐊᐧᐸᐣ ᐃᐡᑯᓄᑲᒥᑯᐠ ᑲᑭᐱᔕᐳᐡᑲᒧᐊᐧᐨ ᑕᐱᐡᑯᐨ ᐁᔑᓇᑲᐧᐠ ᒥᓇᐊᐧ ᐁᑭᐁᐧᒪᒋᑐᑕᐃᐧᑕᐧ ᐃᒪ ᐃᓀᑫ ᐅᑎᐸᐦᐊᒪᑯᐃᐧᓂᐊᐧᐠ.

ᐸᐧᐟ ᐃᐧᓫᐃᔭᑦ ᐅᐱᒥ ᓇᑲᐡᑲᓇᐊᐧ ᑲᐃᐧᐅᔑᒋᑲᑌᐠ ᓄᑎᐣ ᐃᐡᑯᑌᑫᐃᐧᐣ

ᐸᐧᐟ ᐃᐧᓫᐃᔭᑦ ᐃᐡᑯᓂᑲᓂᐠ ᓄᑯᒥᑫ ᑭᔕᑯᒋᒋᑫᐸᓂᐠ ᐊᐱ ᐅᐣᑌᕑᐃᔪ ᑎᐸᑯᓂᑫᐃᐧᓂᐠ ᑲᑭᐅᐣᒋ ᐅᓀᑕᑲᐧᑭᐸᐣ ᐁᑲ ᐃᒪ ᒋᑭᐅᐣᒋᐅᓀᑕᑲᐧᐠ ᒋᓇᑲᓇᐡᑲᐊᐧᑲᓄᐨ ᐦᐊᕑᐊᔾᓯᐣ ᐃᐧᐣᐟ ᑲᑭᑲᑫᐧᑌᐸᐣ ᒋᐅᓇᑭᑐᒋᐣ ᓄᑎᓄᐠ ᐃᐡᑯᑌᑫᐃᐧᐣ ᐯᔓᐨ ᐃᐡᑯᓂᑲᓂᐠ.

23 ᑭᑭᓄᐦᐊᒪᐊᐧᑲᓇᐠ ᐅᑭᔑᑐᓇᐊᐧ ᐅᑭᑭᓄᐦᐊᒪᑯᐃᐧᓂᐊᐧ ᑌᓇᐢ ᑲᕑᐊᒧᑎ ᐦᐊᔾ ᐢᑯᓫ

ᐅᐣᑌᕑᐃᔪ ᐦᐊᔾ ᐢᑯᓫ ᐯᔑᑯᔭᑭ ᐁᑭᑕᔑ ᑭᑭᓄᐦᐊᒪᑯᓯᐨ ᐅᑕᓇᐠ ᑲᔭᑭᐊᐧᓂᐠ ᐅᑭᐊᓂᒥᐦᐃᑯᐣ ᐁᐧᐱᑫᐧ ᐁᐅᐣᒋᐨ ᑭᓫᐊᔾᐟ ᒧᓂᔭᐢ ᐅᑭᐃᐧᒋᐦᐃᑯᐣ ᑲᑭᐊᐣᒋᐡᑲᐸᐣ ᒋᑭᑭᓄᐦᐊᒪᑯᓯᐨ ᑌᓇᐢ ᑲᕑᐊᒧᑎ ᐦᐊᔾ ᐢᑯᓫ, ᒥᐦᐃᒪ ᑲᑭ ᑭᔑᑐᐨ ᐅᑭᑭᓄᐦᐊᒪᑯᓯᐃᐧᐣ ᒣᑲᐧᐨ ᒪᑯᐱᓯᑦ 13 ᐁᑲᐧ ᐊᔑᐨ ᑯᑕᑭᔭᐠ 22 ᑭᑭᓄᐦᐊᒪᐊᐧᑲᓇᐠ.

ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᐢᑭ ᐅᑭᒪᑲᓇᐠ ᐅᑕᓀᐧᑕᓇᐊᐧ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᐅᑐᐡᑭᐅᓇᑯᓂᑲᐣ Bill C-33

ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᐢᑭ ᐅᑭᒪᑲᓇᐠ ᐅᑕᓀᐧᑕᓇᐊᐧ ᑲᓇᑕ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᐅᑐᐡᑭ ᐅᓇᑯᓂᑫᐃᐧᐣ Bill C-33, ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᒋᑎᐯᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᐃᐡᑯᓄᐱᒧᒋᑫᐃ ᐅᓇᑯᓂᑫᐃᐧᐣ ᑲᐃᔑᓂᑲᑌᐠ, ᒣᑲᐧᐨ ᐊᐱ ᒪᑯᐱᓯᑦ 6 ᒥᓇ 7 ᑲᐃᓇᑭᓱᐨ ᑲᑭᒪᐊᐧᒋᐦᐃᑐᐊᐧᐨ ᐁᐧᑎ ᑕᐣᑐᕑ ᐯ ᐅᑌᓇᐠ.

ᐊᑎᑯᓴᑲᐃᑲᓂᐠ ᐅᒥᓀᐧᑕᓇᐊᐧ ᑲᑭᐅᐡᑭᐅᔑᑕᒪᐃᐧᑕᐧ ᐱᓯᒧᑲᐠ ᒋᐅᒋᐊᓄᑭᒪᑲᓂᐠ ᐃᐡᑯᑌᓂ

ᐊᔕ ᑫᑲᐟ ᓂᔭᓇᐣ ᑎᐯᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᑕᐃᔑᑯᓯᐊᐧᐠ ᐅᐡᑭᐊᐧᑲᐦᐃᑲᓂᐠ ᐊᓂᔕ ᑕᐡ ᑲᐅᒋᐃᓯᓭᓂᐠ ᑲᑭᐅᔑᒋᑲᑌᑭᐸᐣ ᐱᓯᒧᑲᐠ ᒋᐅᒋᐊᓄᑭᒪᑲᐠ ᐃᐡᑯᑌ ᐃᒪ ᐊᑎᑯᓴᑲᐃᑲᓂᐠ ᐃᐡᑯᓄᑲᒥᑯᐠ.