view counter

ᓀᐣᑲᐱᐦᐊᓄᐠ ᑲᓇᑕ ᐊᐦᑭᐃᐧ ᑭᔕᑯᓂᑫᐃᐧᐣ ᐅᑲᑭᐃᐧᒋᐦᐃᑯᓇᐊᐧ ᐅᐣᑌᕑᐃᔪ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ

Thursday July 10, 2014

ᐁᑲᐧ ᑭᒋᐅᓇᑯᓂᑫᐃᐧᑲᒥᑯᐠ ᑲᑭᐅᐣᒋ ᑭᔕᑯᓂᑲᓄᐊᐧᐠ ᑲᑭᒥᓂᑕᐧ ᓀᐣᑲᐱᐦᐊᓄᐠ ᐃᓀᑫ ᑲᓇᑕ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᐃᐧᓇᐊᐧ ᒋᑎᐯᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᐅᑕᑭᒥᐊᐧ 1,700 ᑕᓱᑲᑲᑫ ᑭᓫᐊᒥᑐᕑᐢ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᒪᐊᐧᐨ ᐃᑯ ᐅᑭ ᐅᐣᒋ ᑭᒋᓀᑕᓇᐊᐧ ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᓂᑲᓂᑕᒪᑫᐠ ᐅᒪ ᐅᐣᑌᕑᐃᔪ.

ᑲᑭᒪᒪᐃᐧ ᐸᑭᑎᓂᑲᑌᐠ ᑭᔑᐅᓀᐣᑕᒧᐃᐧᐣ ᑭᐃᑭᑐᓇᓂᐊᐧᐣ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᒋᑎᐯᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᐊᐦᑭᓂ ᓯᓫᐃᑯᑎᐣ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᑲᐃᓂᑕᐧ ᐁᒥᓯᑌᑲᒥᑲᓂᐠ ᐊᐦᑭᓂ ᐃᑭᐁᐧᓂᐊᐧᐠ ᑭᐁᐧᑎᓄᐠ ᐱᓯ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᑲᑭᐱᑕᔑ ᐸᑭᑕᐁᐧᐊᐧᐸᐣ, ᓇᓇᑕᐁᐧᐣᒋᑫᐊᐧᐨ ᒥᓇ ᐊᐧᓂᐦᐃᑫᐊᐧᐨ ᑲᒪᐧᔦ ᐱᑕᑯᔑᓄᐊᐧᐨ ᐁᐧᒥᑎᑯᔑᐊᐧᐠ.

ᐊᐱ ᑲᑭᔭᓂ ᑭᒋᐅᓀᒋᑲᑌᐠ ᑭᒋᐅᓇᑯᓂᑫᐃᐧᑲᒥᑯᐠ ᑭᐅᐣᒋ ᐊᓀᐧᒋᑲᑌ ᑲᑭᐃᔑ ᑲᑫᐧᔕᑯᓯᑕᑯᓯᐨ ᐱᓯ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᐁᑭᐃᑭᑐᐨ ᐃᑭᐁᐧᓂᐊᐧᐠ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᐁᑕ ᒋᑭᒥᓂᑕᐧᐸᐣ ᐅᑕᑭᒥᐊᐧ ᐃᒪ ᑲᔭᐡ ᑲᑭᐱᔑᐅᓇᑕᒪᐃᐧᐣᑕᐧᐸᐣ ᑭᔭᐱᐨ ᑲᐱᒥᓂᔕᐦᐃᑲᑌᑭᐣ.

“ᐁᑲᐧ ᐃᒪ ᑲᑭᐱᑕᔑ ᐱᒪᑎᓯᐊᐧᐨ ᐅᑕᑭᒥᐊᐧᐠ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᐁᑲ ᐃᐧᐣ ᐁᑕ ᐃᒪ ᒋᑭᐊᑯᒥᓂᑕᐧᐸᐣ ᑲᑭᐱᔑ ᐅᓇᑕᒪᐃᐧᑕᐧᐸᐣ ᔕᑯᐨ ᐃᑯ ᑲᔦ ᑲᐃᑯᐸᔑᒋᓭᓂᐠ ᐊᐦᑭᓂ ᑲᑭᐱᑕᔑ ᐸᐱᒪᑎᓯᐊᐧᐸᐣ ᒥᓇ ᑲᑭᐱᑕᔑ ᓇᓇᑕᐁᐧᐣᒋᑫᐊᐧᐨ, ᐸᑭᑕᐁᐧᐊᐧᐨ ᓇᐣᑕ ᐱᑯ ᒥᓇ ᑲᑭᐱ ᐅᐣᒋᐸᐱᒪᒋᐦᐅᐊᐧᑫᐊᐧᐨ ᐊᐦᑭᑲᐠ ᒥᓇ ᑲᑭᐱᑕᔑ ᐱᒧᓂᑎᓱᐊᐧᐸᐣ ᑲᓂᒪᐧᔦ ᐱᑕᑯᔑᓄᒪᑲᐠ ᐁᐧᒥᑎᑯᔑᐃᐧ ᐅᓇᑯᓂᑫᐃᐧᐣ,” ᑭᐃᓇᓯᓇᐦᐃᑫ ᑭᒋ ᐅᓇᑯᒋᑫᐃᐧᑭᒪ ᐯᐳᕑᓫᐃ ᒥᐠᑲᓫᐊᐧᐟᓫᐃᐣ ᐊᐱ ᑲᑭᔭᓂ ᑭᔑᐅᓀᒋᑲᑌᐠ ᐅᓇᑯᓂᑫᐃᐧᐣ.

ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᐢᑭ ᑭᒋᐅᑭᒪᑲᐣ ᐦᐊᕑᐱ ᔦᐢᓄ ᐅᑭᐃᔑᓂᑲᑕᐣ ᐅᐁᐧᓂ ᐅᓇᑯᓂᑫᐃᐧᓂ ᐁᒪᐡᑲᐃᐧ ᐃᐧᐣᒋᑫᒪᑲᐠ ᐊᐧᐁᐧ ᑲᓇᑕ ᑭᒋᐅᑭᒪ ᐊᓂᐣ ᐁᔑᐸᑯᓭᐣᑕᑯᓯᐨ ᑲᐧᔭᐠ ᒋᔑᑲᓇᐊᐧᐸᒪᐸᐣ ᐅᑕᓂᔑᓂᓂᒪᐣ.

“ᑲᑭᐃᔑ ᑭᔕᑯᓂᑲᓂᐊᐧᐠ ᐊᐧᐸᑕᐦᐃᐁᐧᒪᑲᐣ ᐊᓂᐣ ᐊᓂᔑᓂᓂ ᐁᔑᑲᓇᐊᐧᐸᒥᑯᐃᐧᓯᐨ ᒥᓇ ᒋᑭᑎᐱᓇᐁᐧᐃᐧᓯᐸᐣ ᐅᑕᑭᑦ ᐊᐣᑎ ᑲᑭᐱᑕᔑᐱᒪᑎᓯᐨ ᒥᓇ ᐁᐧᑎ ᑭᒋᑲᔭᐡ ᐅᑕᓇᐠ ᑲᑭᐱᐅᐣᑕᑎᓯᐨ,” ᑭᐃᑭᑐ ᔦᐢᓄ. “ᒥᓯᐁᐧᑲᒥᐠ ᑕᐡ ᐊᐱᐣ ᐃᔑᐊᐧᐸᑕᐦᐃᐁᐧᒪᑲᐣ ᒥᓇ ᑕᐅᐣᒋ ᑭᒋᓇᐸᑕᐣ ᒋᑭᑭᓄᐃᐧᒋᑫᒪᑲᐠ ᐃᒪ ᒥᓯᐁᐧ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᐢᑭ ᑎᐯᐣᒋᑫᐃᐧᓂᐠ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᑲᐊᓄᑲᑕᒧᐊᐧᐨ ᑲᑲᑫᐧᑭᐁᐧ ᑌᐱᓇᒧᐊᐧᐨ ᐅᑕᑭᒥᐊᐧ ᒥᓇ ᐱᑯ ᓇᓇᑲ ᑲᐃᔑᐱᒥᓭᑭᐣ ᔓᓂᔭᑫᑕᒪᓱᐃᐧ ᒪᒋᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᒥᓇ ᐊᓄᑭᐃᐧ ᒪᒋᑕᐃᐧᓇᐣ.”

ᐅᐣᑌᕑᐃᔪ ᑭᒋᐅᑭᒪᑲᐣ ᐢᑕᐣ ᐯᕑᑎ ᑫᐃᐧᐣ ᐅᑭᐅᐣᒋᐊᓂᑯᐃᐧᐣᑕᐣ ᑲᑭᐃᑭᑐᓂᐨ ᔦᐢᓄ ᐅᑎᑭᑐᐃᐧᓂᐣ, ᐁᑭᐃᔑᓂᑲᑕᐠ ᒥᐦᐃᒪ ᑫᐅᐣᒋᐊᐧᑲᐃᐧᓂᑫᒪᑲᐠ ᐃᓂᐁᐧᓂᐊᐧᐣ ᑐᑲᐣ ᒋᑭᒪᒋᒋᑫᐃᐧᐣ ᑕᐱᐡᑯᐨ ᐃᐁᐧ ᑭᒋᐱᐊᐧᐱᑯᑲᐣ ᑲᐃᐧᒪᑕᓄᑲᑌᐠ.

“ᓇᐱᐨ ᑭᒋᓀᑕᑲᐧᐣ ᐅᐁᐧ ᑲᑭᐃᔑ ᑭᔕᑯᓂᑲᓂᐊᐧᐠ ᓇᐊᐧᐨ ᒋᐅᒋ ᐸᔭᑌᓇᑯᒋᑫᒪᑲᓂᐠ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᑫᐃᔑᑲᓇᐊᐧᐸᒥᑕᐧ, ᑲᑎᐱᓇᐁᐧᓯᒪᑲᑭᐣ ᐊᓄᑭᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᒥᓇ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᑕᐡ ᒥᓇ ᓇᐊᐧᐨ ᒋᔭᓂᐁᐧᐣᒋᓭᓂᐠ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᒋᑕᑯᓂᑕᐧ ᐃᒪ ᐊᓄᑭᐃᐧ ᐃᔑᒋᑫᐃᐧᓂᐠ,” ᐃᑭᑐ ᐯᕑᑎ.

ᐁᑲᐧ ᑫᐃᐧᓇᐊᐧ ᒪᑕᐊᐧ ᐅᑭᒪᑲᓇᐠ ᐅᑭᒥᓀᐧᑕᒧᑕᒪᐊᐧᐊᐧᐣ ᓯᓫᐃᑯᑎᐣ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᒥᓂᑯᐠ ᑲᑭᐱᔑ ᔕᔑᐯᐣᑕᒧᐊᐧᐨ.

“ᓇᐱᐨ ᒥᐢᑕᐦᐃ ᑲᑭᔑᑲᐡᑭᑕᒪᓱᔦᐠ ᓄᑯᑦ ᑲᑭᔑᑲᐠ ᓂᑐᒋ ᑭᐁᐧᓇᓯᑲᑯᒥᐣ ᐊᐯᓂᒧᐃᐧᐣ ᒥᓇ ᒪᐡᑲᐃᐧᓯᐃᐧᐣ ᑲᐱᒥ ᒪᒥᑲᑕᒪᓱᔭᐣᐠ ᑲᐧᔭᐠ ᒋᔑᑲᓇᐊᐧᐸᒥᑯᔭᑭᑕᐧ ᑲᓇᑕ ᒥᓇ ᐅᐣᑌᕑᐃᔪ ᐅᑭᒪᐃᐧᓇᐣ - ᐯᔑᑲᐧᐣ ᑫᓂᓇᐃᐧᐟ ᒋᔑᓂᓯᑕᐃᐧᓇᐃᐧᑯᔭᐠ ᐯᔑᑲᐧᔦᐠ ᐁᐅᐣᑕᑲᓀᓯᔭᐠ, ᒥᓇ ᒋᓂᓯᑕᐃᐧᓇᒧᐊᐧᐨ ᐁᐃᓀᑕᑯᓯᔭᐠ ᒋᑎᐱᓇᐁᐧᐃᐧᓯᑲᑕᒪᐠ ᑭᑕᑭᒥᓇᐣ,” ᑭᐃᑭᑐᐊᐧᐠ ᓴᐣᑲᓱ ᒪᑕᐊᐧ ᐅᑭᒪᑲᓇᐠ ᒣᑲᐧᐨ ᐊᐱ ᑲᑭᒪᒪᐃᐧ ᐸᑭᑎᓇᒧᐊᐧᐨ ᐅᑎᐸᒋᒧᐃᐧᓂᐊᐧ.

ᐅᑕᔭᒥᑕᒪᑫ ᑲᐃᔑᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐨ ᒪᑕᐊᐧ ᐊᓂᔑᓂᓂᑲᐠ ᐃᒪ ᐃᓀᑫ ᐅᐡᑭ ᐱᐊᐧᐱᑯᑲᓂ ᒪᒋᒋᑫᐃᐧᓂᐠ ᑲᐱᒥᐊᓂᒧᑕᒪᑐᐊᐧᐨ ᐅᐣᑌᕑᐃᔪ ᐅᑭᒪᐃᐧᓂᐠ ᑭᐃᑭᑐ ᓯᓫᐃᑯᑎᐣ ᑭᔕᑯᓂᑫᐃᐧᐣ ᐅᑲᐅᐣᒋ ᐃᐧᒋᐦᐃᑯᓇᐊᐧ ᑭᐁᐧᑎᓄᐠ ᐅᐣᑌᕑᐃᔪ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᒥᓇ ᑯᑕᑭᔭᐠ ᒋᕑᐃᑎ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᐊᓂᐡ ᐊᔕ ᐊᐱᐣ ᐃᒪ ᑭᒋᐅᓇᑯᓂᑫᐃᐧᓂᐠ ᑭᐅᐣᒋᐅᓀᑕᑲᐧᐣ “ᒥᓯᐁᐧ ᑫᐃᔑᐊᓄᑭᒪᑲᐠ” ᒋᔑᑲᓇᐊᐧᐸᒋᑲᑌᓂᐠ ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᑌᐸᑫᑕᑯᓯᐃᐧᓇᐣ ᒥᓇ ᐅᑕᑭᐃᐧ ᑎᐯᐣᒋᑫᐃᐧᐣ.

“ᑭᒋᐅᓇᑯᓂᑫᐃᐧᓂᐠ ᑭᐃᑭᑐᓇᓂᐊᐧᐣ ᑲᑭᔭᓂᒧᒋᑲᑌᑭᐣ ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᑌᐸᑫᑕᑯᓯᐃᐧᓇᐣ ᑕᐸᔭᑌ ᑭᑭᓇᐊᐧᒋᐃᐧᐣᒋᑲᑌᐊᐧᐣ ᑫᑭᐅᐣᒋᓂᓯᑕᐃᐧᓂᑲᑌᑭᐣ ᐊᓂᐣ ᒪᔭᑦ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᑲᑭᐱᓇᐸᒋᑐᐊᐧᐨ ᐅᑕᑭᒥᐊᐧ ᒥᓇ ᑲᑭᐱᓇᔓᐊᐧᑕᒧᐊᐧᐨ ᑲᑭᐃᑯᑎᐯᐣᒋᑫᐊᐧᐨ,” ᑭᐃᑭᑐ ᒍᑎ ᕑᐁ ᐁᐧᑎ ᐅᓫᑎᔭᐢ ᐠᓫᐃᕑ ᑕᐅᐣᔐᐣᐟ ᐅᑕᔭᒥᑕᒪᑫ.

ᕑᐁ ᐅᑭᐅᐣᒋᐃᐧᐣᑕᐣ ᐁᒪᒪᔭᑭᓭᑭᐣ ᐅᓇᑯᓂᑫᐃᐧ ᑲᓇᐊᐧᐸᒋᑫᐃᐧᐣ ᐁᐧᑎ ᓯᓫᐃᑯᑎᐣ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᐁᐧᑎ ᒋᕑᐃᑎ ᐊᐦᑭᐣ ᐃᒪ ᐅᐣᑌᕑᐃᔪ.

“ᐃᑭᐁᐧᓂᐊᐧᐠ ᓯᓫᐃᑯᑎᐣ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᑲᐃᐧᐣ ᐃᐧᓇᐊᐧ ᒋᑭᐅᐣᒋ ᐅᓇᑕᒪᐃᐧᑕᐧᐸᐣ ᒋᕑᐃᑎ ᐅᓇᑕᒪᑫᐃᐧᓂ ᐃᒪ ᐊᔓᑕᒪᑫᐃᐧᓂᐠ,” ᐃᑭᑐ ᕑᐁ, “ᐸᔦᐡ ᑕᐡ ᐃᑯ ᐊᓂᒪᒋᑕᐧᐊᐠ. ᐁᑲᐧ ᐃᐧᐣ ᐊᔕ ᐁᐧᑎ ᐱᐅᑕᓇᐠ ᑲᑭᐱᓯᓭᑭᐣ ᒋᕑᐃᑎ ᐊᔓᑕᒪᑫᐃᐧᓇᐣ, ᐊᔕ ᑲᑭᐅᓇᒋᑲᑌᑭᐣ ᓇᑯᒥᑐᐃᐧᓇᐣ, ᒥᐅᓄ ᑲᐱᒥᓇᓀᓯᑕᒣᒋᑲᑌᑭᐣ ᐁᑲ ᑲᐱᒥᓂᔕᐦᐃᑲᑌᑭᐣ ᐃᒪ ᓇᑯᒥᑐᐃᐧᓂᐠ, ᒥᓇ ᐊᓂᐣ ᑲᑭᐃᓇᒋᑲᑌᑭᐣ ᐃᓂᐁᐧᓂᐊᐧᐣ ᓇᑯᒥᑐᐃᐧᓇᐣ.”
ᒥᓇᐊᐧ ᑭᐊᓂᑭᑐ, ᔕᑯᐨ ᐃᓯᓭ, ᐅᐁᐧ ᑲᑭᐃᔑ ᑭᔕᑯᓂᑲᓂᐊᐧᐠ ᐃᐧᐣᑕᒪᑫᐃᐧᐣ ᐁᑭᐅᐣᒋᒪᑲᐠ.

“ᑫᑲᐱ ᑭᐃᓯᓭ ᐃᒪ ᐅᓇᑯᓂᑫᐃᐧᓂᐠ ᐁᑲ ᐃᐧᐣ ᐁᑕ ᒋᔑᒧᒋᑲᓇᐊᐧᐸᒋᑲᑌᐠ ᑕᐱᐡᑯᐨ ᐃᑯ ᐁᑕ ᐊᓂᔑᓂᓂ ᑲᐃᔑᑌᐸᑫᐣᑕᑯᓯᐨ,” ᐃᑭᑐ ᕑᐁ.

ᒥᓇᐊᐧ ᐁᐧᑎ 2007 ᐅᑯᐁᐧᓂᐊᐧᐠ ᓯᓫᐃᑯᑎᐣ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᑭᐸᑭᓇᑫᐸᓂᐠ ᐱᓯ ᓴᐱᕑᐃᔭᕑ ᐅᓇᑯᓂᑫᐃᐧᓂᐠ, ᑲᑭ ᒪᒋᐅᓇᑯᓂᑲᓄᐊᐧᑭᐸᐣ 2002 ᑲᔭᑭᐊᐧᐠ ᐁᑲᐧ ᐊᐊᐧᔑᒣ ᓂᔭᓄᐊᐦᑭ ᑭᐱᒥᑭᑲᑌ. ᐁᑲᐧ ᐊᐱᐣ 2012 ᐅᓇᑯᓂᑫᐃᐧᑭᒪ ᑭᐁᐧᐱᓂᑲᑌᓂ ᐅᑭᔕᑯᓂᑫᐃᐧᐣ ᐃᒪ ᐱᓯ ᐅᓇᑯᓂᑫᐃᐧᑲᒥᑯᐠ ᑭᑕᔑ ᑭᑕᐧᑦ ᐅᓇᒋᑲᓂᐊᐧᐠ, ᐁᑭ ᑭᔑᐅᓀᒋᑲᑌᐠ ᓯᓫᐃᑯᑎᐣ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᒋᑎᐱᓇᐁᐧᐃᐧᓯᐊᐧᐨ ᐊᐦᑭᑲᐠ ᐁᑕ ᐃᒪ ᑲᑭᐱᔑᑲᑲᐯᔑᐊᐧᐸᐣ ᑲᒪᐧᔦ ᐱᑕᑯᔑᓄᐊᐧᐸᐣ ᐁᐧᒥᑎᑯᔑᐊᐧᐠ.

ᒥᑕᐡ ᐅᐁᐧ ᑲᑭᓇᑲᐧᐠ ᑭᒋᐅᓇᑯᓂᑫᐃᐧᑲᒥᑯᐠ ᑭᔕᑯᓂᑫᐃᐧᐣ ᑲᑭᐸᑭᑎᓂᑲᑌᐠ ᓴᑭᐸᑲᐃᐧᐱᓯᑦ 26.

“ᑲᐃᐧᓂᐣ ᓇᐣᑕ ᒋᐃᑭᑐᒪᑲᐠ ᐅᓇᑯᓂᑫᐃᐧᓂᐠ ᓇᐣᑕ ᐸᑲᐣ ᐊᓂᔑᓂᓂ ᑲᑎᐱᐁᐧᐃᐧᓯᐨ ᐅᑕᑭᑦ ᐸᐣᑭ ᐁᑕ ᒋᐅᒋ ᑎᐱᓇᒪᐊᐧᑲᓄᐨ ᑕᐱᐡᑯᐨ ᑫᐃᑲᐧᓂᐠ ᑕᔑᑫᐃᐧᓂ ᓇᐣᑕ ᑭᑎᑫᐃᐧᐊᐦᑭᓂ, ᑲᑭᐃᑭᑐᐊᐧᐸᐣ ᐃᒪ ᑭᑕᐧᑦ ᐅᓇᒋᑫᐃᐧᓂᐠ,” ᑭᓇᓯᓇᐦᐃᑫ ᒥᐠᑲᓫᐊᐧᐟᓫᐃᐣ ᐊᐱ ᑲᑭᐃᐡᑲᐧ ᑭᔕᑯᓂᑫᐨ. “ᓇᐊᐧᐨ ᐃᑯ ᑲᐃᔑᐱᒪᑎᓯᐊᐧᐨ ᒋᑭᐃᔑ ᑎᐸᐸᒋᑲᑌᓂᑭᐸᐣ ᒋᔑᐱᒥᓂᔕᐦᐃᑲᑌᐠ ᑲᐃᓇᐸᒋᑐᐊᐧᐨ ᐅᑕᑭᒥᐊᐧ ᑲᓇᓇᑕᐁᐧᐣᒋᑲᑫᐊᐧᐨ, ᑲᐸᑭᑕᐊᐧᑫᐊᐧᐨ, ᑲᐊᐧᓂᐦᐃᑲᑫᐊᐧᐨ ᒥᓇ ᐊᓂᓂᑯ ᑲᐃᓇᐸᒋᑐᐊᐧᐨ ᐊᓂᔑᓂᓂ ᐅᑕᑭᑦ ᑲᐃᔑᑎᐯᐣᑕᐠ.”

ᐁᑲᐧ ᑕᐡ ᒥᓇ ᐅᐁᐧ ᐊᓂᔑᓂᓂ ᐅᑕᑭᐃᐧ ᑎᐯᐣᒋᑫᐃᐧᐣ, ᑭᒋᐅᓇᑯᓂᑫᐃᐧᑲᒥᑯᐠ ᑲᔦ ᑭᐅᐣᒋᐸᔭᑌ ᐃᐧᐣᒋᑲᑌ ᐱᓇᒪ ᐱᑯ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᒋᑲᑫᐧᒋᒥᐣᐧᑕ ᐁᒪᐧᔦ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᐃᐧᐱᔕᐳᓇᑭᐣ ᐅᐅᓇᑯᓂᑫᐃᐧᓇᐣ ᓇᐣᑕ ᒥᓇ ᐃᐧᐱᒪᑕᓄᑭᐨ ᐃᒪ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐣ ᑲᐃᔑᑎᐯᐣᑕᒥᓂᐨ ᐅᑕᑭᑦ.
ᑭᐡᐱᐣ ᐁᑲ ᑭᐅᐣᑎᓂᑲᑌᓂᐠ ᐊᓂᔑᓂᓂ ᐅᐸᑭᑕᔓᐁᐧᐃᐧᐣ, ᑭᐃᑭᑐᒪᑲᐣ ᑭᒋᐅᓇᑯᓂᑫᐃᐧᓂᐠ, ᒥᐁᑕ ᐱᓯ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᓇᐣᑕ ᑲᓇᑕ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᑫᑭᑐᑕᒧᐊᐧᐨ ᒋᔕᐳᓇᒧᐊᐧᐨ ᐅᓇᑯᓂᑲᐣ ᑫᐅᐣᒋ ᐸᑭᑌᐡᑭᑫᒪᑲᐠ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᐅᑕᑭᐃᐧ ᑎᐯᐣᒋᑫᐃᐧᓂᐊᐧ ᑭᐡᐱᐣ ᐃᔑᐊᐧᐸᑕᐦᐃᐁᐧᒪᑲᐠ ᒋᑭᒥᓄᓭᐦᐃᑯᐊᐧᐨ ᐊᐃᐧᔭᐠ.

“ᐅᑭᒪᐃᐧᓂᐠ ᑲᐅᒋᒪᑲᐠ ᒥᑯᐡᑲᒋᒋᑫᐃᐧᐣ ᐁᑲ ᑲᑭᐅᐣᒋ ᓇᑯᑕᒧᐊᐧᐨ ᐃᒪ ᒪᔭᑦ ᑲᑎᐱᓇᐁᐧᐃᐧᓯᐊᐧᐨ ᐊᐦᑭᓂ ᓇᑕᐁᐧᐣᑕᑯᓯᐊᐧᐠ ᒋᐱᒥᓂᔕᐦᐊᒧᐊᐧᐨ ᐱᓇᒪ ᓂᑲᐣ ᒋᑲᑫᐧᒋᒥᐁᐧᐊᐧᐨ ᒥᓇ ᑫᒋᓇᐨ ᒋᓇᑯᑕᒪᑫᐊᐧᐨ ᒋᑭᐅᐣᒋ ᒥᓄᓭᐊᐧᑲᓄᐊᐧᐠ ᒥᓯᐁᐧ,” ᒥᐠᑲᓫᐊᐧᐟᓫᐃᐣ ᑭᐃᓇᓯᓇᐦᐃᑫ.

ᐁᑲᐧ ᐅᐁᐧ ᒣᑲᐧᐨ, ᑭᐃᑭᑐᐊᐧᐠ ᐅᐣᑌᕑᐃᔪ ᐅᑭᒪᑲᓇᐠ, 133 ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᑕᔑᑫᐃᐧᓇᐣ ᐃᒪ ᐅᐣᑌᕑᐃᔪ ᐊᔕ ᐅᑭᒪᑕᓄᑲᑕᓇᐊᐧ ᑲᐃᐧᔭᓂ ᑎᐯᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᐅᑕᑭᒥᐊᐧ.

“ᓂᔓᑕᐊᐧᑌ ᐅᑕᓇᐠ, 133 ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᑕᔑᑫᐃᐧᓇᐣ ᐃᒪ ᐅᐣᑌᕑᐃᔪ ᐅᑭᓇᓇᑲᒋᑐᓇᐊᐧ ᐊᓂᐣ ᑫᑭᐃᔑ ᒪᑕᓄᑲᑕᒧᐊᐧᐸᐣ ᐅᑕᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᑌᐸᑫᑕᑯᓯᐃᐧᓂᐊᐧ ᒋᔭᓂ ᑌᐱᓇᒧᐊᐧᐨ ᐅᑕᑭᒥᐊᐧ ᒥᓇ ᒋᐅᒋ ᒪᒪᐃᐧ ᑲᓄᑕᒧᐊᐧᐨ,” ᑭᐃᓇᓯᓇᐦᐃᑲᑌ ᐅᑎᐸᒋᒧᐃᐧᓂᐊᐧ.

“ᓯᓫᐃᑯᑎᐣ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᑲᑭᐸᑭᓇᑫᐊᐧᐨ ᑲᓇᑕ ᑭᒋᐅᓇᑯᓂᑫᐃᐧᓂᐠ ᐃᔑ ᑭᑭᓇᐊᐧᒋᒋᑫᒪᑲᐣ ᐊᓂᔑᓂᓂᐊᐧᐠ ᐁᑲ ᐃᐧᑲ ᒋᐸᑭᑎᓇᒧᐊᐧᐨ ᑲᐃᔑᑌᐯᐧᑕᒧᐊᐧᐨ, ᑲᐯᐦᐃ ᑭᐱᐊᔭᒪᑲᓂ ᐅᑕᑭᒥᐊᐧ ᐁᑭᐅᐣᒋᐱᒧᓭᒪᑲᓂᐠ ᐅᑕᒐᑯᐃᐧ ᑌᐯᐧᑕᒧᐃᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᑭᐱᐅᐣᒋ ᐊᔭᓂᑫ ᓇᓇᑲᑕᒪᐃᐧᑕᐧ ᐁᐧᑎ ᐁᑲ ᐃᐧᑲ ᑫᑭᑌᐱᐃᐧᐣᒋᑲᑌᐠ ᐊᓂᑫᐱᒪᑎᓯᐃᐧᓂᐠ,” ᐃᑭᑐ ᐯᕑᑎ. “ᐊᔕ ᑕᐡ ᑎᐱᓭᓂ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᒥᓇ ᐊᓄᑭᐃᐧ ᐱᒥᐃᐧᑫᐃᐧᓇᐣ ᒋᐱᒥᓂᔕᐦᐊᒧᐊᐧᐨ ᑲᑭᐃᔑ ᑭᔕᑯᓂᑲᓄᐊᐧᓂᐠ.”


Email to a Friend
qr code
add to del.icio.us

Stumble It!

Post new comment

Comment policy

All comments submitted to Wawatay News Online must have a correct name, location and email address of the user. Wawatay will not approve comments without the required information.

The approval of comments will also be subjected to relevancy, laws of defamation and good taste.

Once posted, comments become the property of Wawatay News. Wawatay News reserves the right to publish or use this comment in any way in the future for online use, in print, and by any other media at the discretion of Wawatay News.

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.