view counter

Chi-anchisek ke-i-shikikenimiintwaa kaawaani-i-twaa ikwewaak

Thursday September 2, 2010

Kakitashinchinchikatek ewaani-i-twaa shikwaa kakinisintwaa ikii anishinaabekweg o-oma miinsiwe akiink awaashiime kianikikentaakwaan api kaatipakonichi B.C. ka-oonchiich robert picton, mi-i-peshikwan esisek o-oma kiiwetinooknake Ontario.

“Kaishisek weti British Columbia, ontariokaank kikentakwaan nipiwaa-i waaniawaak anishinaabekwek,” ikitoo Betty Kennedy, kaa-okimaawich Ontario Native Women’s Association. “Nipaakoosentamiin weti nikaanaya-ink chiiwiitaapimaakiitwaa kichi tiipaakooniikewi-anookiwin shikwaa shiimaakanishiwi-anookiwin weweni chikakwekikentakwaak aniin ke-ishi na-isek o-owe maashisewin.”

Pickton kikipaa-owa nepich December 2007, kaawin paakiitinamawasi chiikaakwetwaach chipaakiiniich 25 taaso-akiwinaakaniik, niishwaa ki-inaankiteni onitaakewin okiinisa-i Sereena Abotsway, Mona Wilson, Andrea Joesbury, Brenda Wolfe, Georgina Papin Shikwaa Marnie Frey mi-ima okokoshiwikamiikoonk Port Coquitlam, B.C.

Kennedy otantawenimaai miniik kaa-ishitaaniich o-oma thunder bay miisiwekaaya chiipiwiichikapawitawekwaa i-ki kaawaani-itwaa shikwaa kakinitakaniwiich anishinaapewi-ikwewaak chiiwiichitooyek kawiipimoosewaach Sept. 23 i-ima Simpson St shikwaa Pacific Ave mi-oma Thunder Bay.

“Okooweniwaak kaawaani-intwaa shikwaa kakinitakaniwiich anishinaapekwek kichi-ishisewiin o-owe,” Kennedy ikito. “Niintepaakentamin shikwaa nipaakoosentamin okimaawiwin chiwiitapimiikooyaang chi-aniikoochikaatek shikwaa kaki-ishimashisewaach oniiki-ikoomaak shikwaa taashikewiinaan miisiwe o-oma Ontario.

Sharon Johnson kewiin waawiichitwaa i-iwe pimoosewin full moon memory walk ishinikaate chimiikwenimiitwaa.

Omiisensan kiimiikawimawaan eki-ishkwaa pimaatisiniich i-ima Neebing-Mcintyre Floodway 1992.

Wiisakentaam ekana wapataank tipaachimowin memiintake etashinchikaateniik katiipaakoonimiinch Pickton.

“Niinatapiikinaan maasinatesichiikaan,” Johnson ikto. “Wiinke niimaashitotakomin enootamaank taaso kishiik shikwaa ewaapaantamaank i-ima tipaachimowinik mi-iwenchi kipitinaamaan, niin wiin, kaawin nikanawaapantasin kema awaashime chiwikakwekentamaan. Nikikentaan ekakwaansakentamaan.”

Johnson ikito kakina kekoon kianmaashise i-ima nipimaatisiwiniink api kawaniak nimiise, kianimiinoose nipimaatisiwin nitaam kaamaachisek o-owe pimosewin mi-ima 2005.

“Nipiwaai nikiwiichikaapawitakook miinik kakikenimaakwaa, nikikikiwnaa-amaako. Awiiya nikiiwiinta maak mi-oweni pimoosewin,” Johnson ikto. “Mi-iapi ka-onch waawiichitooyan piniish nookoom. Mi-i-ata eshikanawaapaatamaan chi-i-shi anookitaamaan.”

Tamaachipimoosenaniwaan 6pm mi-i-ma ka-ishisakaamook Simpson St. shikwaa Victoria Ave. Tapimaa-i-kate simpson.

Piiniish weti Pacific Avenue ashokan miweti chinitaakooshinaak Neebing-McIntyre Floodway.

“Kakinawiiya chipiwiichitwaach chipiwiichi-pimoosewaach nookoom kawii-i-shisek,” Johnson ikto.

“Kiishipin kashkitoosiwaan chipimoosesiwaan, piwiichikapawiitaamawishinaam. Chiimamitonenimaatwaa iki kawaani-i-twaa.”

Assembly of First Nations nookoomewe ki-i-kitowaak ewiianookitaamoowaach mi-o-we kaamashiseyaank misiwe chiinootakaniwaank kaawanii-i-twaa shikwaa kanisiintwaa anishinaapekwek.

“Ayaamaakanoon ekikentakwaak 520 maashi e-i-shamaakaasinook tipaakoonikewiikamiikoonk mi-onchi kaawani-i-twaa kaye kakinisintwaa anishinaapekwek miisiwe o-oma canada shikwa kikanakwaan chi-o-shisichikaate aniin ke-i-shi-o-shisichikaate anookiwin mi-o-we kaawaani-i-twaa shikwaa kakinisiintwaa anishinaapekwek,” National Chief Shawn A-In-chut Atleo ikto.

“Kikikakwechimaanaan Canada chiwiichi anookiminaak mi-o-weni ka-i-shimaashiseyaank. Anishinaapek otayanawaa aniin ke-i-shimiinoseniik onashowewin chinishwaa anookitamoowaach. Anishinaapekwek maaskawiikapawiimaakaanini e-i-shiwiichitwaa i-i-ma okimawiwiiniink. Paakitinitisoon chikaanawenimitwaa shikwaa chiwiichikaapawiitaawekwaa anishinaapekwek.”


Email to a Friend
qr code
add to del.icio.us

Stumble It!

Post new comment

Comment policy

All comments submitted to Wawatay News Online must have a correct name, location and email address of the user. Wawatay will not approve comments without the required information.

The approval of comments will also be subjected to relevancy, laws of defamation and good taste.

Once posted, comments become the property of Wawatay News. Wawatay News reserves the right to publish or use this comment in any way in the future for online use, in print, and by any other media at the discretion of Wawatay News.

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.